Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsverordening van 25 juni 1987 houdende bepalingen betreffende het beheer van het Marien Milieu van het eilandgebied Saba. (Eilandsverordening Marien Milieu Saba) (A.B. 1987, no. 10)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening van 25 juni 1987 houdende bepalingen betreffende het beheer van het Marien Milieu van het eilandgebied Saba. (Eilandsverordening Marien Milieu Saba) (A.B. 1987, no. 10)
CiteertitelVerordening Marien Milieu Saba
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Saba (AB 2010, no. 6) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

Deze verordening vervangt de Kreeftenverordening 1966 (A.B. 1966, no. 1)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inzake het vaststellen van het actuele regelingenbestand van het eilandgebied en toekomstige openbaar lichaam Saba voor zover het haar bevoegdheid betreft

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Eilandsbesluit gebruikersheffingen Saba Marien Park 1997

Eilandsbesluit ankerheffingen Saba Marien Park 1997

Eilandsbesluit Marien Milieu

Eilandsbesluit vangst lionfish Saba

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

26-08-2010

A.B. 2010, no. 6

Onbekend
10-02-199210-10-2010art.10en13

30-09-1991

A.B. 1992, no. 3

10-09-1991
04-07-198730-09-1991Nieuweregeling

25-06-1987

A.B. 1987, no. 10

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening van 25 juni 1987 houdende bepalingen betreffende het beheer van het Marien Milieu van het eilandgebied Saba.

 

Hoofdstuk I Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze Eilandsverordening verstaat onder:

 • a.

  "Saba Marine Park": de zeebodem en de daarboven gelegen wateren rondom en aansluitend aan het eiland Saba; begrensd door de hoogwaterlijn aan de bovenzijde en door de zestig meter dieptelijn aan de onderzijde, alsmede de zeebodem gevormd door twee onderzeese bergen gelegen op resp. 17° 37° , 94 N, 63° 16.43 W en 17° 38.70 N, 63° 15.91 en de daarboven gelegen wateren, begrensd aan de bovenzijde door het wateroppervlak en aan de onderzijde door de zestig meter dieptelijn;

 • b.

  Koraal: de organismen, of de skeletten daarvan, behorende tot de orden der Milleporina, Stylasterina, Gorgonacea, Scleractinia en Antipatharia (resp. brandkoralen, stylaster koralen, hoornkoralen, steenkoralen en zwarte koralen);

 • c.

  Sabaan: persoon die op Saba geboren is en of van Sabaanse ouders;

 • d.

  Evertebraten: alle in zee levende ongewervelde diren, voorzover niet begrepen in de sub b. van dit artikel genaamde dieren;

 • e.

  Speervissen: het jagen op en doden van in zee levende dieren met behulp van speren, harpoenen en visgeweren, hetzij mechanisch,hetzij pneumatisch voortbewogen, alsmede van onderwater geweren welke gerekend dienen te worden onder de vuurwapenwet;

 • f.

  Slepen: het slepen van vislijnen achter een varende boot met het doel vissen te vangen welke voorkomen in open water;

 • g.

  SCUBA (Self-contained Underwater Breathing Apparatus): duikapparatuur welke de gebruiker in staat stelt gedurende langere tijd onderwater te verblijven zonder luchttoevoer vanaf de oppervlakte;

 • h.

  Hookah: duikapparatuur welke de gebruiker in staat stelt gedurende langere tijd onderwater te verblijven door toevoer van samengeperste lucht vanaf de oppervlakte;

 • i.

  Conch: in zee levende slakken van de soort Strombus gigas;

 • j.

  Schildpadden: in zee levende reptielen behorende tot de soorten Chelonia mydas (Green turtle, Greenback), Eretmochylys imbricata (Hawksbill turtle) en Caretta caretta (Loggerhead turtle.

   

 

Hoofdstuk II Voorschriften voor het gebruik van de Marien hulpbronnen

Artikel 2

Het is verboden enige handeling te verrichten welke in strijd is met de bepalingen van het zoneringsplan voor het Saba Marine Park, zoals vastgesteld bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen.

Artikel 3
 • 1.

  Het is verboden in het Saba Marine Park te speervissen met gebruik van SCUBA of Hookah apparatuur.

 • 2.

  Het is niet-ingezetenen van het eilandgebied Saba die geen Sabaan zijn, verboden te speervissen in het Saba Marine Park.

Artikel 4

Het is verboden te vissen in het Saba Marine Park met gebruikmaking van gifstoffen of andere chemische middelen, dan wel explosieven.

Artikel 5

Onverlet latende de bepalingen van artikelen 2 en 3 is het vangen van schildpadden in het Saba Marine Park slechts toegestaan met inachtneming van de navolgende voorschriften:

 • 1.

  Het is niet toegestaan meer dan twee schildpadden per persoon per jaar te vangen.

 • 2.

  Het vangen van vrouwtjes schildpadden is niet toegestaan in de periode van 1 april tot 30 november.

 • 3.

  Het is niet-ingezetenen van het eilandgebied Saba, welke geen Sabaan zijn, niet toegestaan schildpadden te vangen.

 • 4.

  Personen die schildpadden vangen zijn verplicht elke vangst voor het slachten bij de beheerder van het Saba Marine Park aan te melden.

 • 5.

  Het is verboden de nesten van schildpadden te verstoren of uit te halen, dan wel schildpadeieren in bezit te hebben.

Artikel 6

Het verzamelen van conch in het Saba Marine Park is slechts toegestaan met inachtneming van de navolgende voorschriften:

 • a.

  het is verboden conch te verzamelen met gebruik van SCUBA of Hookah apparatuur;

 • b.

  het is verboden conch te verzamelen die kleiner is dan 19 cm (7.5 inches), dan wel nog geen goed ontwikkelde lip bezit;

 • c.

  het is verboden per persoon per jaar meer dan twintig conchs te verzamelen;

 • d.

  het verzamelen van conch is slechts toegestaan voor eigen gebruik;

 • e.

  het verzamelen van conch is niet toegestaan aan niet-ingezetenen welke geen Sabaan zijn;

 • f.

  personen welke conchs verzamelen zijn verplicht hun vangst terstond aan te melden bij de beheerder van het Saba Marine Park.

Artikel 7

Indien de ondervinding de noodzaak daarvan aantoont kunnen bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen nadere voorschriften worden gegeven ten aanzien van het vangen of verzamelen van dieren en planten in het Saba Marine Park, zoals minimum afmetingen, quotering, het seizoen waarin vangst is toegestaan of de middelen waarmee de vangst is toegestaan.

Artikel 8
 • 1.

  Het is verboden in het Saba Marine Park handelingen te verrichten die schadelijk zijn voor het marien milieu.

 • 2.

  Het is verboden opzettelijk het marien milieu in het Saba Marine Park te vernielen.

 • 3.

  Het is verboden koralen en andere op of in de bodem levende evertebraten en planten te doden, af te breken, te vangen of te verzamelen.

 • 4.

  Het in lid 3 van dit artikel bepaalde is niet van toepassing op ingezetenen van het eilandgebied Saba en niet-ingezetenen voorzover deze Sabaan zijn, aan wie het is toegestaan voor eigen gebruik slakken, inktvissen en kreeftachtigen te vangen, met inachtneming van artikel 3, 1e lid, artikel 6, en met inachtneming van de bepalingen van het zoneringsplan voor het Saba Marine Park als bedoeld in artikel 2.

Artikel 9
 • 1.

  Het is verboden in het Saba Marine Park te ankeren op met koraal begroeide bodem.

 • 2.

  Het verbod om in het Saba Marine Park te ankeren blijft buiten toepassing indien de veiligheid van het vaartuig en de bemanning het ankeren vereist.

 • 3.

  Het verbod is evenmin van toepassing in die gedeelten van het Saba Marine Park welke overeenkomstig het zoneringsplan als bedoeld in artikel 2 als ankerzones worden aangewezen.

Artikel 10
 • 1.

  Het is verboden de meerboeien welke door of vanwege het Bestuurscollege in het Saba Marine Park zijn geplaatst opzettelijk te vernielen of te beschadigen, dan wel te verwijderen zonder schriftelijke toestemming door of vanwege het Bestuurscollege gegeven.

 • 2.

  Het is verboden meerboeien te plaatsen in het Saba Marine Park zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verleend door of vanwege het Bestuurscollege.

 • 3.

  Nadere voorschriften voor het gebruik van de in het eerste lid bedoelde meerboeien kunnen bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen worden vastgesteld.

Artikel 11

Het is verboden enige stof te lozen in, of uitvloeiend naar het Saba Marine Park, met uitzondering van vis of visafval, visvoer, koelwater van schepen en spoelwater van onderwatertoeiletten van schepen.

Artikel 12

Ontwikkelingen of veranderingen van de kustzone welke het marien milieu van het Saba Marien Park kunnen beïnvloeden dienen voorafgegaan te worden door een onafhankelijk milieu-effect rapportage.

 

 

Hoofdstuk III Slotbepalingen, vergunningen en strafbepalingen

Artikel 13
 • 1.

  Hij die tegen betaling personen vervoert naar bestemmingen in het Saba Marine Park dient daartoe in het bezit te zijn van een schriftelijke vergunning door of vanwege het bestuurscollege afgegeven.

 • 2.

  Aan de vergunning kunnen voorwaarden verbonden zijn.

 • 3.

  Het in het eerste lid bepaalde blijft buiten toepassing voorzover het de doorvaart van personen door het Saba Marine Park betreft.

 • 4.

  De vergunninghouder is verplicht de bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen vast te stellen gebruikersheffing (de “entreegelden” voor het Saba Marine Park) af te dragen aan de beheerder van het Saba Marine Park. De in een kalendermaand ontvangen heffing dient voor de 10de van de volgende maand te worden afgedragen onder overlegging van een ondertekende opgave op een daartoe door de beheerder van het Saba Marine Park vastgesteld formulier.

 • 5.

  Over de maand waarover geen, of te laat, afdracht van de heffing is geschied, kan de beheerder van het Saba Marine Park een (nadere) voorlopige aanslag opleggen, welke onmiddellijk invorderbaar is. Deze aanslag houdt tevens een verhoging van de gevorderde of te laat betaalde heffing in.

 • 6.

  Personen die op eigen gelegenheid in het Saba Marine Park duiken of snorkelen zijn eveneens verplicht de in het 4de lid bedoelde gebruikersheffing te betalen aan de beheerder van het Saba Marine Park.

 • 7.

  Het in het 6de lid van dit artikel gestelde is niet van toepassing op ingezetenen van het eilandSaba en niet-ingezetenen welke Sabaan zijn.

 • 8.

  De eigenaar of schipper van een vaartuig dat ankert in het Saba Marine Park, danwel gebruik maakt van meerboeien die zijn aangewezen voor vaartuigen waarvan de opvarenden niet het duiken als doel hebben, dient een ankerheffing zoals vastgesteld bij eilandsbesluit algemene maatregelen te betalen aan de beheerder van het Saba Marine Park. Deze ankerheffing geeft het recht de als zodanig bij eilandsbesluit aangewezen ankerzones en/of de in dit lid bedoelde meerboeien te gebruiken voor de duur van maximaal een week. De ankerheffing is niet van kracht in de ankerzone Fort Bay tot Tent Bay zoals bedoeld in artikel 1 van het Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 25 juni (A.B. 1987, no. 11).

 • 9.

  Vergunninghouder zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, alsmede eigenaren van vissersvaartuigen, pleziervaartuigen en vrachtvaartuigen die op Saba zijn geregistreerd, zijn vrijgesteld van het betalen van de ankerheffing.

Artikel 14
 • 1.

  Het Bestuurscollege kan voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden ontheffing verlenen van een of meer van de verbodsbepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Het Bestuurscollege kan, in bepaalde gevallen, voor commerciële doeleinden ontheffing verlenen van de verbodsbepaling van artikel 8, derde lid.

 • 3.

  Aan de ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden. Alvorens ontheffing wordt verleend wint het Bestuurscollege deskundig advies in.

Artikel 15

Gebruikers van het Saba Marine Park zijn verplicht de aanwijzingen van de personen welke belast zijn met het beheer van het Saba Marine Park stipt te volgen.

Artikel 16
 • 1.

  De bestuurder van een rechtspersoon is verplicht te zorgen dat de door hem bestuurde rechtspersoon niet handelt in strijd met enige bepalingen van deze Eilandsverordening.

 • 2.

  De bestuurder die aan de voornoemde zorgplicht niet voldoet wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand.

Artikel 17

Overtreding van de in deze verordening genoemde verboden wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand.

Artikel 18

De bij deze verordening strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.

Artikel 19

Met het opsporen van de bij deze verordening strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de in het Wetboek van strafrecht aangewezen personen, belast:

 • a.

  de personen belast met de uitoefening van het beheer over het Saba Marine Park;

 • b.

  andere daartoe bij eilandsbesluit aan te wijzen personen.

Artikel 20

De voorwerpen, door overtreding van een of meer van de verbodsbepalingen in deze verordening verkregen, of waarmee de overtreding is gepleegd, kunnen in beslag worden genomen en door de rechter verbeurd worden verklaard.

Artikel 21
 • 1.

  Deze verordening, welke kan worden aangehaald als de “Verordening Marien Milieu Saba” treedt in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging.

 • 2.

  Met ingang van het in het 1e lid genoemde tijdstip komt de “Kreeftenverordening 1966” (A.B. 1966, no. 1) te vervallen.