Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Verordening nadeelcompensatie aanleg sternet-fietsroutes Tilburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening nadeelcompensatie aanleg sternet-fietsroutes Tilburg
CiteertitelVerordening nadeelcompensatie aanleg sternet-fietsroutes Tilburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Fietsplan Tilburg - 1993
 2. Algemene Wet Bestuursrecht
 3. Wet openbaarheid bestuur, art. 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-1997nieuwe regeling

27-01-1997

Gemeenteblad, 1997, 49

1997/31

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening nadeelcompensatie aanleg sternet-fietsroutes Tilburg

 

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.

Begripsomschrijvingen.

Artikel 1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: de gemeenteraad van Tilburg;

 • b.

  verkeersingreep: de verkeersmaatregel of reconstructie, die leidt tot een belangrijke wijziging in aard, inrichting, rijrichting en/of hoeveelheid verkeer op een weg;

 • c.

  aanvraag: het verzoek om schadevergoeding als bedoeld in artikel 3;

 • d.

  aanvrager: de belanghebbende die de aanvraag indient;

 • e.

  commissie: de commissie die adviseert omtrent de aanvraag;

 • f.

  Fietsplan Tilburg - 1993: het fietsplan, zoals door de raad vastgesteld bij besluit van 20 september 1993 (nummer 186/5).

 

 

Toepasbaarheid.

Artikel 2.

De verordening heeft uitsluitend betrekking op plaatsgevonden verkeersingrepen ter realisering van (onderdelen van) de sternetfietsroutes zoals vastgelegd in het Fietsplan Tilburg - 1993. De verordening is niet van toepassing op de feitelijke uitvoering van de verkeersingreep.

 

 

Het recht op schadevergoeding.

Artikel 3.
 • 1.

  Indien een belanghebbende meent dat hij schade lijdt of zal lijden als gevolg van een door de gemeente gerealiseerde verkeersingreep, zoals bedoeld in artikel 2, kent de raad op verzoek een vergoeding toe, voorzover de schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voorzover de vergoeding niet, of niet voldoende, anderszins is verzekerd.

 • 2.

  De vergoeding wordt bepaald in geld of op een andere wijze.

Hoofdstuk II. Procedurebepalingen.

Het verzoek om schadevergoeding.

Artikel 4.
 • 1.

  De aanvraag wordt niet eerder dan zes maanden, doch uiterlijk drie jaar na voltooiing van de verkeersingreep schriftelijk bij de raad ingediend. Als datum van voltooiing geldt het moment waarop na de plaatsgevonden verkeersingreep de gehele weg of een op zichzelf staand onderdeel daarvan voor het verkeer is opengesteld.

 • 2.

  De aanvraag gaat ten minste vergezeld van:

  • ·

   een zo redelijkerwijs mogelijke opgave van de aard en de omvang van de schade, alsmede een specificatie van het bedrag van de schade;

  • ·

   een omschrijving van de wijze waarop de schade naar het oordeel van aanvrager dient te worden vergoed en - zo een vergoeding in geld wordt gewenst - een opgave van het schadebedrag dat naar het oordeel van aanvrager vergoed dient te worden.

 

 

Vereenvoudigde afhandeling van het verzoek.

Artikel 5.
 • 1.

  De raad kan de aanvraag binnen 12 weken na de ontvangst afwijzen zonder toepassing te geven aan artikel 6 en volgende.

 • 2.

  De in het voorgaande lid genoemde termijn kan door de raad eenmaal met ten hoogste 12 weken worden verlengd.

 

 

Opdracht tot advies.

Artikel 6.

Indien geen toepassing plaats vindt van artikel 5 geeft de raad aan de commissie onder toezending van de aanvraag opdracht terzake advies uit te brengen.

 

 

De commissie.

Artikel 7.

Als commissie treedt op de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam.

 

 

Horen partijen door commissie.

Artikel 8.

De commissie stelt zowel de aanvrager of zijn gemachtigde als een of meer vertegenwoordigers van de gemeente in de gelegenheid hun zienswijzen naar voren te brengen.

 

 

Verzamelen informatie door commissie.

Artikel 9.
 • 1.

  De raad stelt de commissie, al dan niet op verzoek, de gegevens ter beschikking die nodig zijn voor een goede vervulling van haar taak. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Staatsblad 1991, 703) is van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  De aanvrager verschaft de commissie de gegevens en bescheiden die voor de advisering nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. Financiële gegevens dienen in dit verband voorzien te zijn van een getrouwheidsverklaring van een daartoe wettelijk bevoegd accountant.

 • 3.

  De commissie kan inlichtingen en adviezen inwinnen bij derden, daaronder begrepen ambtenaren in dienst van de gemeente of van een dienst, bedrijf of instelling, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Indien met het verstrekken van inlichtingen, of het verlenen van adviezen, door derden kosten gemoeid zijn, oefent de commissie deze bevoegdheid eerst uit na instemming door burgemeester en wethouders.

 • 4.

  De commissie kan een plaatsopneming houden, indien zij dit nodig acht.

 

 

Bepaling schadevergoeding door commissie.

Artikel 10.
 • 1.

  De commissie onderzoekt of naar haar mening de aanvrager ten gevolge van de verkeersingreep schade lijdt, welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven. Zij betrekt daarbij de mate waarin de aanvrager de hem ter beschikking staande mogelijkheden heeft benut ter voorkoming of beperking van deze schade. De commissie vermeldt het resultaat van dit onderzoek met de beweegredenen in haar rapport.

 • 2.

  Leidt het in voorgaand lid bedoelde onderzoek tot de vaststelling van schade, dan berekent de commissie de ten laste van de aanvrager blijvende schade en een billijke schadevergoeding.

 

 

Advisering door commissie.

Artikel 11.
 • 1.

  De commissie brengt schriftelijk rapport uit aan de raad binnen zeven maanden na de beslissing van de raad de aanvraag in handen van de commissie te stellen.

 • 2.

  Een afschrift van het rapport wordt uiterlijk vier weken voor de beslissing door de raad aan de aanvrager toegezonden.

 

 

Beslissing omtrent de aanvraag.

Artikel 12.

Binnen vijf maanden nadat de commissie het rapport genoemd in het vorige artikel heeft uitgebracht, beslist de raad. Indien de raad een schadevergoeding vaststelt, bepaalt hij de datum waarop de vergoeding uiterlijk moet zijn voldaan.

Hoofdstuk III. Slotbepalingen.

Artikel 13.
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Op die dag vervalt de "Verordening nadeelcompensatie aanleg Sternetfietsroutes Tilburg" zoals die is vastgesteld door de raad van de gemeente Tilburg bij besluit van 9 mei 1994.

 

 

Citeertitel.

Artikel 14.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening nadeelcompensatie aanleg Sternetfietsroutes Tilburg 1997".