Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Subsidieregeling Stad Groenlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Stad Groenlo
CiteertitelSubsidieregeling Stad Groenlo 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw
Externe bijlageAanvraagformulier subsidie stad groenlo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013nieuwe regeling

28-01-2013

Elna / Groenlose Gids 14-02-2013

28-01-2013/1.01

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Stad Groenlo

Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre;

gelet op het feit dat de raad in artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening 2011 beleidsterreinen heeft vastgesteld waarvoor subsidie kan worden verstrekt en aan het college de bevoegdheid heeft toegekend tot het stellen van nadere regels;

dat de beleidsterreinen waarop het college bevoegd is nadere regels te stellen onder andere bestaan uit ruimtelijke ordening en economische zaken;

dat de gemeenteraad op 26 juni 2012 heeft vastgesteld het programma stad Groenlo waarin een aantal projecten genoemd zijn waarvoor subsidies beschikbaar kunnen worden gesteld;

dat het college het wenselijk acht om nadere regels vast te stellen voor de in het programma Stad Groenlo genoemde subsidiabele projecten; Besluit:

De volgende “SUBSIDIEREGELING STAD GROENLO 2013” vast te stellen:

   

Artikel 1 Definities

a. Project stad Groenlo: het project met als doel het versterken van de bedrijvigheid en levendigheid in de stad Groenlo.

b. Subsidiabele activiteiten: activiteiten als genoemd in deze nadere regels.

c. Subsidieplafond: de in deze nadere regels genoemde maximale bedragen per subsidiabele activiteit.

d. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre.

Artikel 2 Algemeen

a. Subsidies op basis van deze regeling kunnen worden aangevraagd in de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014. De aanvraag dient in deze periode bij de gemeente binnen te zijn gekomen.

b. Cumulatie van subsidies op grond van deze regeling is niet toegestaan. Aanvrager dient, bij meerdere subsidiabele activiteiten, in de aanvraag aan te geven voor welke subsidie hij in aanmerking wenst te komen.

c. Aanvragen voor subsidie op grond van deze regeling worden behandeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De registratie bij de gemeente is leidend voor het bepalen van het moment van binnen komst.

d. De subsidie wordt steeds na afloop van de realisatie vastgesteld op basis van te overleggen facturen. Vooraf kan wel een voorschot worden verstrekt.

e. Kosten die vergoed kunnen worden uit een verzekering komen niet in aanmerking voor vergoeding op basis van deze regeling.

 

Artikel 3 Verplaatsingssubsidie

a. Voor verplaatsingssubsidies is een maximum bedrag beschikbaar van € 100.000,--.

b. Als kernwinkelgebied in de zin van dit artikel wordt aangemerkt het als ”kernwinkelgebied/winkelfront” gemarkeerde gebied op de kaart van fase 1 op pagina 32 van het programma 2012-2027 Stad Groenlo.

c. Voor het verplaatsen van een winkel in Groenlo van buiten het kernwinkelgebied naar een locatie binnen het kernwinkelgebied kan een subsidie worden verleend van maximaal 40 % van de verplaatsingskosten met een maximum van €. 25.000,-- per verplaatsing.

d. Als doelgebied voor daghoreca in de zin van dit artikel wordt aangemerkt het gebied aangeduid als “daghoreca aan de Markt” en “Dag- en verblijfshoreca” op de kaart van fase 1 op pagina 32 van het programma 2012-2027 Stad Groenlo.

e. Voor het verplaatsen van een horecabedrijf in Groenlo uit categorie I en II van de staat van horecabedrijven behorende bij het bestemmingsplan naar het doelgebied voor daghoreca, kan een subsidie worden verleend van maximaal 40 % van de verplaatsingskosten met een maximum van € 25.000,-- per verplaatsing.

f. De verplaatsing dient een aanvang te hebben genomen in de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 en dient afgerond te zijn op 1 juni 2015.

g. Als verplaatsingskosten in de zin van dit artikel worden beschouwd verhuiskosten, herinrichtingskosten en verbouwingskosten.

h. Tot de herinrichtingskosten worden gerekend de kosten die voortvloeien uit herinrichting, waaronder kosten voor voorzieningen die aard- en nagelvast dienen te worden aangebracht.

i. Tot de verbouwingskosten worden gerekend de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen aan het te betrekken pand, met inbegrip van de afwerking van het verbouwde gedeelte.

j. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders afwijken van de bepalingen in dit artikel.  

Artikel 4 Voorwaarden verplaatsingssubsidie

a. De eigenaar van een pand waaruit een winkel/horeca inrichting verplaatst wordt, stemt in met de opheffing van de huidige bestemming en/of enig recht op vestiging van detailhandel of horeca op de betreffende locatie. Hij sluit hierover een overeenkomst met de gemeente waarin ten minste het volgende wordt geregeld:

• een andere bestemming, passend binnen het beleid van de gemeente;

• de afspraak dat geen leges worden geheven voor de ruimtelijke component van de procedure waarmee die andere bestemming wordt vastgelegd;

• eventuele compensatie voor nadeel door wijziging van de bestemming.

b. De ondernemer beëindigt de onderneming op deze locatie.

c. De onderneming is voorafgaand aan de subsidieaanvraag ten minste 2 jaar op de huidige locatie gevestigd.

d. De onderneming dient minimaal 2 jaar na de verplaatsing, gerekend vanaf de officiële opening van het pand, gevestigd te blijven op de nieuwe locatie.

e. De ondernemer dient, voor zover redelijkerwijs voor uitvoering van deze regeling noodzakelijk, desgevraagd alle informatie te verstrekken. f. Voor iedere beëindiging met verplaatsing kan maximaal één maal subsidie worden genoten in het kader van deze regeling.  

Artikel 5 Subsidie voor gevelverbetering

a. Voor subsidies voor gevelaanpassing is een maximum bedrag beschikbaar van € 100.000,--.

b. Onder gevelaanpassing in de zin van dit artikel wordt verstaan elke bouwkundige wijziging in de voorgevel van een gebouw. Onder bouwkundige wijziging wordt niet verstaan het uitvoeren van onderhoud aan een bestaande gevel.

c. Voor het wijzigen van een gevel van een gebouw binnen de gracht van Groenlo kan een subsidie worden verleend van 25 % van de wijzigingskosten met een maximum subsidiebedrag van € 10.000,-- per gebouw.

d. Burgemeester en wethouders beoordelen per aanvraag of de gevelaanpassing voldoende toegevoegde waarde heeft voor de binnenstad van Groenlo. Burgemeester en wethouders kunnen daarbij onder andere kwaliteitscriteria hanteren met betrekking tot de gevel zelf.

f. Een subsidie voor gevelverbetering op grond van dit artikel kan alleen verstrekt worden aan gebouwen binnen de gracht van Groenlo. Bij de beoordeling van de aanvraag kunnen burgemeester en wethouders de locatie van de gevel binnen het gebied in aanmerking nemen.

g. Aan de subsidiebeschikking kan (onder andere) het voorschrift worden verbonden dat de gevel 2 jaren na gereedkomen van de bouwkundige aanpassing ongewijzigd in stand dient te blijven.

h. De gevelverbetering dient een aanvang te hebben genomen in de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 en dient afgerond te zijn op 1 juni 2015.

Artikel 6 Subsidie voor burgerinitiatieven

a. Voor subsidies voor burgerinitiatieven is een maximum bedrag beschikbaar van €. 100.000,--.

b. Als burgerinitiatieven in de zin van dit artikel wordt verstaan een initiatief van een natuurlijke of rechtspersoon tot het doen van een activiteit welke bijdraagt aan het realiseren van het Programma stad Groenlo 2012-2027.

c. Voor een burgerinitiatief kan een subsidie worden verleend van 25% in de kosten van de activiteit met een maximum subsidiebedrag van € 10.000,--.

d. De subsidiabele activiteit dient te worden uitgevoerd in de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014.

e. Burgemeester en wethouders beoordelen per aanvraag of deze voldoende toegevoegde waarde heeft voor het programma Stad Groenlo.  

Artikel 7 Slotbepalingen

a. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

b. Deze regeling kan worden aangehaald als “subsidieregeling Stad Groenlo 2013”.

Lichtenvoorde,

burgemeester en wethouders,

Jan Dijkman

secretaris

Henk Heijman

burgemeester