Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Schagen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Schagen
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Schagen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2013Onbekend

03-01-2013

Onbekend

2013-01

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Schagen

de raad van de gemeente Schagen;

gelezen het voorstel van de stuurgroep HSZ van 9 oktober 2012;

gezien de besluiten van de raden van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe van 25 oktober 2012;

gelet op artikel 213a Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b.

  Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoekfrequentie

 • 1.

  Het college doet periodiek onderzoek naar de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente of de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2.

  Het college toetst periodiek de doeltreffendheid van (delen van) programma’s en paragrafen.

Artikel 3 Onderwerp van onderzoek

Het college vermeldt in de paragraaf Bedrijfsvoering van de programmabegroting wat het onderwerp is van het te verrichten onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid. Indien van toepassing wordt hierbij aangegeven welk budget in de begroting is opgenomen voor de uitvoering van het onderzoek.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarstukken over de uitvoering van het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en over de uitputting van het bijbehorende budget.

Artikel 5 Rapportage en verbeterplan

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Intrekken oude verordeningen

De “Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Harenkarspel 2004”, vastgesteld in de raadsvergadering van 6 juli 2004, de “Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Schagen”, vastgesteld in de raadsvergadering van 28 oktober 2003, en de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Zijpe”, vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2003, worden op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe verordening ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Schagen",

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 3 januari 2013,

de voorzitter,

de griffier,

Toelichting algemeen

Artikel 213a Gemeentewet verplicht tot periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. Anders dan het onderzoek door de rekenkamer gaat het hierbij om een zelfonderzoek. Toetsing op doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid is van belang voor de algemene oordeelsvorming over het gevoerde beleid. Met de onderzoeken wordt beoogd de transparantie van het gemeentelijk handelen te vergroten, doelmatiger en doeltreffender te werken en de publieke verantwoording daarover te versterken. Alle zaken die voor een doelmatig en doeltreffend bestuur van belang zijn kunnen daarbij aan de orde komen.

Toelichting op de artikelen

 

 

Artikel 2 Onderzoekfrequentie

In artikel 2 wordt het college opgedragen periodiek onderzoek te doen naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. Hierbij wordt een scheiding aangebracht tussen onderzoeken naar de doelmatigheid en het toetsen van de doeltreffendheid.

De onderzoeken naar de doelmatigheid gaan over organisatie-eenheden of de uitvoering van het gemeentelijke taken en het beheer van de daarbij behorende middelen. Bij de onderzoeken naar de doeltreffendheid wordt getoetst of de doelstellingen van het beleid die in de programma's of paragrafen van de begroting zijn geformuleerd ook worden gehaald. Dit kan ook om delen van programma's en paragrafen gaan.

 

Artikel 3 Onderwerp van onderzoek

Het college beslist op voorstel van de directie wat het onderwerp van onderzoek wordt en meldt dit aan de gemeenteraad in de paragraaf Bedrijfsvoering van de begroting. Ook wordt aangegeven welk budget er eventueel in de begroting is opgenomen voor het uitvoeren van het onderzoek.

 

Artikel 4 Voortgang onderzoek

In de paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarstukken geeft het college inzicht in de stand van zaken en de uitvoering van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. Uitgangspunt is dat het onderzoek plaatsvindt in het jaar waarin dit is gepland. In de jaarstukken kan dan worden verwezen naar het eindrapport en de datum waarop dit in de gemeenteraad aan de orde is geweest.

 

Artikel 5 Rapportage en verbeterplan

Met de instelling van de onderzoeken beoogt de gemeente de transparantie van gemeentelijk handelen te vergroten en de publieke verantwoording daarover te versterken. De bevindingen van een onderzoek worden dan ook neergelegd in een rapport voor de raad, zoals voorgeschreven in artikel 213a tweede lid van de Gemeentewet. De rapporten dienen volgens artikel 197 tweede lid van de Gemeentewet te worden gevoegd bij de jaarstukken. Dat betreft uiteraard de rapporten over onderzoeken die gedurende het verslagjaar zijn afgerond. Daarnaast geldt dat rapporten, zodra ze door het college zijn vastgesteld, ter kennisgeving aan de raad worden aangeboden.

Systematische aandacht voor doelmatigheid en doeltreffendheid impliceert ook het streven naar verbetering. Daarom is in deze verordening opgenomen dat aanbevelingen voor verbetering onderdeel zijn van de rapportage en dat zo nodig door middel van een plan van verbetering het vervolgtraject moet worden ingezet. Het plan van verbetering wordt ook ter kennisgeving aan de raad gestuurd.

 

Artikel 6 Intrekken oude verordeningen

Met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening kunnen de verordeningen van de fusiegemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe worden ingetrokken. Dat datum van intrekking valt samen met de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe verordening.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Na de vaststelling van de nieuwe verordening in januari 2013 dient de verordening eerst te worden gepubliceerd voordat deze in werking kan treden. Daarom is de datum van inwerkingtreding bepaald op de achtste dag na de bekendmaking.

 

Artikel 8 Citeertitel

In dit artikel staat de naam waarmee in gemeentelijke stukken naar deze verordening kan worden verwezen.