Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Besluit vrijstellingen leges I

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit vrijstellingen leges I
CiteertitelBesluit vrijstellingen leges I
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Legesverordening 2009, artikel 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2008nieuwe regeling

25-11-2008

Voorschotense Courant, 17-12-2008

NC/08-469 ; Fin-11c

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vrijstellingen leges I

Besluit van de het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Zoeterwoude

Registratienummer NC/08-469

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude,gelet op het bepaalde in artikel 4 van de Legesverordening 2009;

 

overwegende dat de vrijstellingen, inzake de heffing van de leges voor het houden van niet commerciële activiteiten door organisaties nader dient te worden geregeld,

 

besluit vast te stellen het :

 

Besluit vrijstellingen leges I

Artikel 1 Vrijstellingen bij activiteiten

 • 1.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning voor het houden van niet commerciële activiteiten door organisaties wordt geen leges geheven.

 • 2.

  Onder organisaties als bedoeld in lid 1 wordt verstaan: een organisatie zonder winstoogmerk, die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, culturele aard of tot bevordering van het algemeen belang waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 2 Legestarieven

De vrijstelling wordt uitsluitend verleend voor de leges als bedoeld in de navolgende artikelen van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening:

 • a.

  14.2 (tijdelijke ontheffing inzake zwak alcoholische dranken);

 • b.

  14.3 (kennisgeving ontheffing inzake voornoemde ontheffing);

 • c.

  19.4.1 (circus/kermis);

 • d.

  19.4.2 (crosswedstrijden);

 • e.

  19.4.3 (straatartiest);

 • f.

  19.4.5 en 19.4.6 (voorwerpen op de openbare weg);

 • g.

  19.4.7 (barbeque);

 • h.

  19.4.8 (geluidshinder);

 • i.

  19.4.9 (inzameling);

 • j.

  19.4.10 t/m 19.4.12 (verkoop in de openbare ruimte);

 • k.

  19.4.15 (muziektent).

Artikel 3 Bekendmaking

Het besluit tot het (niet) heffen van de leges wordt bekendgemaakt in het besluit op de aanvraag voor het houden van de activiteit(-en).

Artikel 4 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van het voorgaande, indien strikte toepassing leidt tot onbillijkheden van zwaarwegende aard.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het besluit betreffende de lijst van niet-commerciële activiteiten/evenementen van 30 november 2004 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als 'Besluit vrijstellingen leges I'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude van 25 november 2008.

de secretaris,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst

de burgemeester,

E.G.E.M. Bloemen

Toelichting op het besluit

Het hiervoor geldende Besluit vrijstellingen leges noemde de van de leges uitgezonderde organisaties bij naam en verwees naar de betreffende activiteit. In dat besluit werden overigens niet genoemde organisaties niet uitgesloten van de vrijstelling. Ter verheldering van de regelgeving wordt thans gekozen voor een open formulering. De eerder bij naam genoemde organisaties geven wel een goede indruk welk type organisatie en welke soort activiteiten worden beoogd vrij te worden gesteld van de genoemde leges.

 

Artikel 1, lid 1

Voorbeelden van de vrijstelling als bedoeld in artikel 1 zijn:

 

Activiteit

Organisatie

Cycle cross

Amateur Wielrenners Zoeterwoude

Avond-wandeldriedaagse

Comité Fairplay

Sterrit

Comité Sterrit

Kledinginzameling

Diaconale Werkgroep en Drumfanfare De Rijntamboers

Buitenoptredens

Drumfanfare De Rijntamboers

Bazaar en rommelmarkt

Hervormde Jeugdraad

Plantenbakactie, oliebollenactie, buitenconcerten

St. Jan's Fanfare

Plantenmarkt en kerstmarkt

Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Zoeterwoude

Kerstcross

R.K.V.V. Meerburg

Koninginnedag en bevrijdingsfeest

Oranje-comité Dorp

Kermis en kinderoptocht

Oranje-comité Hoge-Rijndijk

Sponsorloop en kersbomenactie

R.K.V.V. S.J.Z.

Zomerfeest

Swetterhage

Polderdag

Stichting GROTE POLDER GROENE hart

Jaarlijkse veiling

Werkgroep Missie en Ontwikkeling

Activiteiten Dorpsplein

Werkgroep Wereldwinkel

Optocht

Westwoudschool

Wielerwedstrijden

Wielercomité Zoeterwoude

Intocht Sinterklaas

Winkeliersvereniging Zoeterwoude WIZO

Artikel 3

De heffingsambtenaar is bevoegd te beslissen of (aan de hand van het onderhavige besluit) leges dienen te worden geheven. Deze bepaling draagt er zorg voor dat zowel de vergunning voor het houden van een activiteit als ook het besluit van de heffingsambtenaar in hetzelfde geschift plaatsvinden. Dit bevordert de transparantie en past in de een-loketgedachte. De heffingsambtenaar kan, bijvoorbeeld omwille van een vereenvoudiging van het werkproces, besluiten om een mandaat of ondertekeningsbevoegdheid te verlenen aan de ambtenaar die de aanvraag voor de vergunning behandelt. Dit is een beslissing die de heffinngsambtenaar dient te nemen.

Zowel tegen de beslissing de activiteit wel of geen doorgang te laten vinden en de beslissing wel of geen leges te heffen kan bezwaar worden gemaakt. De aanvrager wordt bij zijn (wel of niet verleende) vergunning schriftelijk op de hoogte gebracht over de bezwaarmogelijkheden inzake beide besluiten. Dit betreft het bezwaar tegen de beslissing inzake het primaire besluit (de activiteit) dat wordt gericht aan het college van burgemeester en wethouders en het bezwaar inzake het besluit van de heffingsambtenaar inzake de leges.