Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Verordening precario I

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening precario I
CiteertitelVerordening precario I
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De tekst van deze verordening bevat wijzigingen als bedoeld in de Verordening tot wijziging van belastingverordeningen 2010, raadsbesluit nummer 09/91, vastgesteld 17 december 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 228
 2. Algemene wet bestuursrecht, vierde tranche

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2008nieuwe regeling

11-12-2008

Voorschotense Courant, 17-12-2008

NC/08-469 ; Fin-08b

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening precario I

Verordening precario I

 

Besluit van de gemeenteraad van Zoeterwoude

Registratienummer NC/08-56

 

De raad van de gemeente Zoeterwoude,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2008 met nummer NC/08-469,

 

gelet op de artikel 228 van de Gemeentewet,

voorts gelet op (de vierde tranche van) de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat de heffing en invordering van de precariobelasting dient te worden geregeld,

 

besluit vast te stellen de:

Verordening precario I

 

[De tekst van deze verordening bevat wijzigingen als bedoeld in de Verordening tot wijziging van belastingverordening 2010, raadsbesluit nummer 09/91, vastgesteld 17 december 2009]

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Artikel 2 Belastingplicht

De precariobelasting wordt geheven van degene die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel van degene te behoeve van wie die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen.

Artikel 3 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • a.

  Voorwerpen, welke ingevolge een wettelijk voorschrift, een overeenkomst of anderszins rechtens moeten worden gedoogd;

 • b.

  waarvoor de gemeente een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • c.

  Voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  De belastingen worden geheven naar de heffingsmaatstaven en tarieven zoals vermeld in de Tarieventabel.

 • 2.

  De Tarieventabel wordt vastgesteld bij afzonderlijk raadsbesluit en maakt deel uit van deze verordening.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Na de aanvang van het belastingjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat belastingjaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 7 Aangifte

De belastingplichtige die niet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen een maand na het verstrijken van die zes maanden bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een verzoek in te dienen te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar aanvangt, is de precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingjaar verschuldigde belasting als er in dat kalenderjaar, na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingjaar verschuldigde belasting als er in dat kalenderjaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 250,00.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 450,00 worden niet geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslag dient te worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt zes weken na de dagtekening van de aanslag en de tweede termijn zes weken later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2008 van 6 december 2007 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening precario I'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2008.

De griffier,

A.J. Niesthoven

De voorzitter,

E.G.E.M. Bloemen

Tarieventabel 2010 behorende bij de Verordening precario I

[Tarieventabel zoals opgenomen in de Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel belastingen en rechten 2010, raadsbesluit nummer 09/91, vastgesteld 17 december 2009.]

 

Het tarief voor het hebben van leidingen, kabels en buizen bedraagt per strekkende meter per jaar: € 2,58.