Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Provincie Flevoland

Nadere regels 'projecten podiumkunst'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Flevoland
Officiële naam regelingNadere regels 'projecten podiumkunst'
CiteertitelNadere regels 'projecten podiumkunst'
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpcultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012, art. 2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201301-01-201328-08-2013nieuwe regeling

25-09-2012

Provinciaal Blad, 2013, 02

Collegevoorstel HB 1397945

Tekst van de regeling

NADERE REGELS ‘PROJECTEN PODIUMKUNST’

Gedeputeerde staten van Flevoland,

Overwegende dat het wenselijk is om in aanvulling op de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 nadere regels te geven voor de subsidiering van professionele podiumkunstprojecten in Flevoland, met als doel de culturele infrastructuur van Flevoland te versterken door bovenlokale, professionele podiumkunstprojecten te subsidiëren,

gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en de Cultuurnota Cultuur op koers in Flevoland 2013-2016;

BESLUITEN:

vast te stellen de volgende nadere regels ‘projecten podiumkunst’;

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

Podiumkunsten: de podiumkunsten bestaan uit de disciplines muziek, theater, dans, muziektheater of mengvormen daarvan.

Podiumkunstproject: een productie of festival in Flevoland op het gebied van professioneel theater, muziek, dans, muziektheater of mengvormen daarvan met een maximale looptijd van een jaar.

Podiumkunstinstelling: podiumkunstorganisatie of -festival met rechtspersoonlijkheid die/dat zich primair richt op activiteiten op het gebied van professionele muziek, theater, dans, muziektheater of mengvormen daarvan. De organisatie heeft een artistieke doelstelling.

Festival: reeks van presentaties op het gebied van de professionele podiumkunsten met artistiek-inhoudelijke samenhang, onder één noemer gepresenteerd en van beperkte tijdsduur.

Projectkosten: alle kosten die redelijkerwijs als noodzakelijk kunnen worden beschouwd voor de realisatie van het project.

Artikel 2. Subsidiecriteria en puntensysteem

Subsidieaanvragen worden door de adviescommissie podiumkunsten getoetst aan de onderstaande criteria:

Artistieke kwaliteit:

Het project wordt getoetst op vakmanschap, oorspronkelijkheid en zeggingskracht.

 • -

  Vakmanschap heeft betrekking op de artistieke vaardigheid van de betrokken maker(s) en/of de artistieke kwaliteit van de programmering.

 • -

  Oorspronkelijkheid gaat over de eigenheid en de herkenbare artistieke signatuur van de activiteit. - Zeggingskracht heeft betrekking op de overdracht op het publiek. In hoeverre spreekt de activiteit het publiek aan en in welke mate weten de makers hun publiek te beroeren, prikkelen of verrassen?

Cultureel ondernemerschap en professionalisering:

 • -

  De organisatie heeft een reële strategie ontwikkeld om eigen inkomsten te verwerven buiten overheidssubsidies.

 • -

  Er is sprake van een goed kwaliteitsniveau van aanvraag, productie, organisatie en financieel beheer alsmede een realistische opgave van publieksbereik en aantal activiteiten.

 • -

  Er is sprake van een deugdelijk gemotiveerd marketing- en publiciteitsplan met duidelijke strategie voor publieksbereik.

Uitstraling:

Het project heeft een bovenlokaal publieksbereik. De activiteit bereikt bezoekers uit meerdere Flevolandse gemeenten en trekt eventueel ook publiek uit andere provincies naar Flevoland.

Spreiding:

De activiteit vindt plaats in een gebied in Flevoland waar weinig (vergelijkbaar) aanbod is.

Puntensysteem:

Aan de bovenstaande criteria zijn punten gekoppeld. Per criteria kent de adviescommissie een aantal punten toe. Bij onvoldoende budget worden de voor subsidie in aanmerking komende aanvragen op basis van het aantal toegekende punten gerangschikt. De aanvraag met de meeste punten wordt als eerste (gedeeltelijk) gehonoreerd en zo verder tot het subsidieplafond is bereikt.

Het puntensysteem ziet er per criteria als volgt uit:

Zeer goed4Er zijn geen kritische kanttekeningen te plaatsen
Goed3Er zijn bijna geen kritische kanttekening te plaatsen
Ruim voldoende2Positief, maar wel met een aantal punten van kritiek
Voldoende 1Nog wel positief, maar er is flinke verbetering nodig
Zwak -1Onder de maat; de aanvrager presteert op meerdere onderdelen niet goed
Onvoldoende-2Er zijn (nagenoeg) geen positieve elementen te benoemen

 

Zeer goed4Er zijn geen kritische kanttekeningen te plaatsen
Goed3Er zijn bijna geen kritische kanttekening te plaatsen
Ruim voldoende2Positief, maar wel met een aantal punten van kritiek
Voldoende 1Nog wel positief, maar er is flinke verbetering nodig
Zwak -1Onder de maat; de aanvrager presteert op meerdere onderdelen niet goed
Onvoldoende-2Er zijn (nagenoeg) geen positieve elementen te benoemen

 

Zeer goed2Veel beter dan gemiddeld; het publieksbereik is hoog en een groot deel van het publiek is afkomstig uit andere gemeenten in Flevoland/delen van Nederland
(Ruim) voldoende1Beter dan gemiddeld; het publieksbereik is goed en een redelijk deel van het publiek is afkomstig uit andere gemeenten in Flevoland/delen van Nederland
Neutraal 0Geen bijzondere bijdrage

 

Zeer goed2Veel beter dan gemiddeld; de activiteit vindt plaats op plekken waar zeer weinig (vergelijkbaar) aanbod is
(Ruim) voldoende1Beter dan gemiddeld; de activiteit vindt plaats op plekken waar weinig (vergelijkbaar) aanbod is
Neutraal0Geen bijzondere bijdrage

Door dit systeem kan het voorkomen dat een activiteit het ene jaar wel en het andere jaar niet wordt ondersteund en/of dat de bijdrage aan een activiteit het ene jaar hoger is dan het andere jaar.

Artikel 3. Subsidieontvangers/doelgroepen

 • -

  Alleen podiumkunstinstellingen en/of -festivals kunnen onder deze beleidsregel een subsidieaanvraag indienen voor een professioneel uitgevoerd podiumkunstproject.

 • -

  Elke organisatie kan één aanvraag indienen.

 • -

  Amateurkunstprojecten en projecten op het gebied van andere kunstdisciplines en/of welzijn vallen buiten deze subsidiemogelijkheid.

Artikel 4. Aanvraag

Een aanvraag wordt in behandeling genomen als deze tijdig en volledig is ingediend.

 • -

  Voor subsidieaanvragen met een startdatum in 2013 geldt dat de volledige aanvraag op uiterlijk 5 januari 2013 in ons bezit moet zijn. Voor de daaropvolgende jaren geldt dat de volledige aanvraag op uiterlijk 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt in ons bezit dient te zijn.

 • -

  Indien na behandeling van de eerste tranche aanvragen budget resteert, worden later binnengekomen aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld.

De eisen die aan een subsidieaanvraag worden gesteld zijn:

 • 1.

  De aanvraag is ondertekend door een hiertoe bevoegd persoon en bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • - A.

   een inhoudelijk plan: een concrete omschrijving van het project, waaronder een beschrijving van de organisatie, de doelstellingen van het project en het artistiek concept (regie, muzikaal, choreografisch) alsmede een duidelijke uitwerking van het plan en bijbehorende activiteiten.

  • - B.

   een werkplan met tijdspad: beknopte weergave van de tijdsduur en fasering van het plan vanaf de eventuele honorering van de aanvraag tot het tijdstip van voltooiing.

  • - C.

   een prestatieoverzicht: een duidelijke weergave van het geplande aantal uitvoeringen/activiteiten, de plaats en datum waarop deze plaatshebben en het verwachte publieksbereik. Tevens wordt een prognose gegeven van de ‘herkomst’ van het publiek: hoeveel publiek komt uit de standplaats, andere Flevolandse gemeenten, de rest van Nederland.

  • - D.

   een PR en marketingplan: een omschrijving van de wijze waarop bekendheid wordt gegeven aan het project.

  • - E.

   een strategie voor cultureel ondernemerschap: uiteenzetting van de strategie op het gebied van cultureel ondernemerschap; hoe verwerft de organisatie inkomsten buiten de overheidssubsidies om?

  • - F.

   een sluitende begroting die inzicht geeft in de kosten en opbrengsten, inclusief een onderbouwing.

 • 2.

  Bijlage 1: een lijst van de belangrijkste medewerkers en (beoogde) uitvoerders, artistiek en overig, met hun Curriculum Vitae.

 • 3.

  Bijlage 2: de statuten van de organisatie (geldt alleen voor nieuwe aanvragers).

Artikel 5. procedure en adviescommissie

Bij een subsidieaanvraag voor een podiumkunstproject gaan wij eerst na of de aanvraag past binnen het cultuurbeleid, zoals uiteengezet in de cultuurnota ‘Cultuur op koers in Flevoland 2013-2016’ en de onderhavige nadere regels ‘Projecten Podiumkunst’. Indien dit het geval is, wordt de aanvraag in behandeling genomen en ter beoordeling voorgelegd aan de adviescommissie podiumkunsten. De adviescommissie weegt de aanvragen binnen het beschikbare budget integraal tegen elkaar af aan de hand van de onder artikel 2 genoemde subsidiecriteria en het puntensysteem. Op basis van het advies van de adviescommissie neemt Gedeputeerde Staten een besluit over de aanvraag.

Artikel 6. Subsidiabele kosten

 • -

  Alle kosten die redelijkerwijs als noodzakelijk kunnen worden beschouwd voor de realisatie van het project (dus geen reguliere exploitatielasten).

 • -

  Projectkosten die zijn gemaakt voordat de aanvraag is ingediend komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • -

  Kosten van (deel)activiteiten die plaatsvinden buiten Flevoland, zijn niet subsidiabel.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

 • -

  De subsidieaanvraag voor een podiumkunstproject bedraagt maximaal € 25.000. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor organisaties die een tweejarige subsidie ontvangen van het Rijk uit het Fonds Podiumkunsten.

 • -

  De aangevraagde subsidie bedraagt maximaal 50 % van de totale projectkosten.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 9. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als nadere regels ‘projecten podiumkunst’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Flevoland van 25 september 2012.

secretaris, voorzitter,