Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Destructieverordening gemeente Tilburg 1997

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening gemeente Tilburg 1997
CiteertitelDestructieverordening gemeente Tilburg 1997
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Destructiewet
 2. Wet aangewezen dierlijk afval, art. 2, lid 2
 3. Destructiebesluit, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-1997nieuwe regeling

27-01-1997

Gemeenteblad, 1997, 46

1997/031

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening gemeente Tilburg 1997

 

 

Artikel 1.

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Wet : de Destructiewet (Staatsblad 1995, 355);

 • b.

  Aangifteplichtige : degene die als houder of als eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  Destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid van de Wet aangewezen dierlijk afval.

Artikel 2.

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3.

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag dat het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4.

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5.

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6.
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding als bedoeld in het voorgaande lid vervallen de Destructieverordening gemeente Tilburg zoals vastgesteld bij besluit van 22 april 1996, de Destructieverordening voor de gemeente Berkel-Enschot zoals vastgesteld bij besluit van 26 juni 1995, en de Destructieverordening 1995 van de gemeente Udenhout zoals vastgesteld bij besluit van 21 december 1995.

Artikel 7.

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Destructieverordening gemeente Tilburg 1997".