Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ermelo

Verordening op de heffing en de invordering van eenmalig rioolaansluitrecht 2013​

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieErmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van eenmalig rioolaansluitrecht 2013​
CiteertitelVerordening rioolaansluitrecht 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Onbekend

13-12-2012

Ermelo's weekblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van eenmalig rioolaansluitrecht 2013​

De raad van de gemeente Ermelo;

gelezen het voorstel van het college van 6 november 2012, nr. 12062379;

b e s l u i t :

vast te stellen de: VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN EENMALIG RIOOLAANSLUITRECHT 2013

 

 

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater

  begrepen;

 • b.

  onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;

 • c.

  onder aansluiting van een eigendom verstaan het door de gemeente leggen van een buisleiding van de in de openbare weg aanwezige gemeentelijke riolering tot aan de perceelsgrens van het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

 

Artikel 2 - Belastbaar feit

Onder de naam “eenmalig rioolaansluitrecht” wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt het voorafgaand aan de dienst aan de aanvrager meegedeelde bedrag, dat blijkt uit een begroting die door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 • 2.

  De dienst vangt aan op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 • 3.

  In afwijking van lid 2 vangt de dienst, indien de dienst een aansluiting op een bestaande legger betreft, direct aan en bedraagt het recht een vast bedrag van € 140,00.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 (Stbl. 221).

Artikel 9 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het eenmalig rioolaansluitrecht.

Artikel 10 - Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2012" van 15 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2013”.

Vastgesteld in de openbare vergadering

van

griffier, voorzitter,

Deze verordening zal worden/is gepubliceerd in

Ermelo’s Weekblad van woensdag 19 december 2012