Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Aanvullende beleidsregels sluitingstijden sportverenigingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvullende beleidsregels sluitingstijden sportverenigingen
CiteertitelAanvullende beleidsregels sluitingstijden sportverenigingen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201326-03-2016Nieuwe regeling

27-11-2012

Houtens Nieuws

BWV12.0542

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende beleidsregels sluitingstijden sportverenigingen

De burgemeester van de gemeente Houten;

 

Overwegende:

- Dat een verdere uitwerking van de aanvullende beleidsregels ten aanzien van de sluitingstijden van sportverenigingen nodig zijn;

- dat de beleidsnotitie ‘sluitingstijden horecabedrijven gemeente Houten (26 juni 2002)’ en het ‘collegebesluit sluitingstijden horecabedrijven (27 november 2007)’ een goede basis vormen voor het reguleren van sluitingstijden, maar enige aanpassingen behoeft in het kader van de bestuursopdracht sport.

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV);

 

Besluit

 

vast te stellen de

 

AANVULLENDE BELEIDSREGELS SLUITINGSTIJDEN SPORTVERENIGINGEN

Algemene (definitie-) bepalingen

1. Op basis van artikel 2:29, lid 1 sub a APV kan aan sportverenigingen op zaterdag en zondag ontheffing worden verleend van de reguliere sluitingstijd van 00.00 uur tot maximaal 02.00 uur.

2. Met ‘beperkte incidentele ontheffingsmogelijkheid’ – verwoord op pagina 1 van bijlage 2 van de notitie ‘sluitingstijden horecabedrijven gemeente Houten’ – wordt bedoeld een maximum van 12 ontheffingen per jaar onder de voorwaarden, genoemd onder het kopje ‘bijzondere bepalingen’ van deze regels.

 

Bijzondere bepalingen

3. Er kan een maximum van 12 ontheffingen per kalenderjaar worden verleend.

4. De te verlenen ontheffing mag alleen worden gebruikt in het kader van een sport- of clubgerelateerde activiteit. De activiteit moet altijd binnen de doelstelling van de ontheffinghouder passen.

5. Het maximum, genoemd in artikel 3, geldt per kantine. Wanneer er meerdere sportverenigingen gebruik maken van dezelfde kantine wordt het maximum van 12 ontheffingen berekend op basis van één kantine. Een cumulatie van ontheffingen van kantines per verzamelgebouw is niet mogelijk.

6. De sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het verdelen van het maximaal toegestane ontheffingen, genoemd in artikel 3.

7. Indien in een horeca-exploitatievergunning reeds een apart ontheffingenstelsel van de sluitingstijden is opgenomen dan gaat dat stelsel voor.

8. Eventueel surplus aan niet gebruikte ontheffingen kan niet worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar. Per kalenderjaar kunnen steeds maximaal 12 ontheffingen worden verleend.

9. De burgemeester behoudt zich het recht voor te beslissen of een sportvereniging wel of geen ontheffing verleend krijgt. Indien de situatie dat ter plaatse toelaat kan de burgemeester beslissen individueel maatwerk toe te passen.

10. De voorwaarden, genoemd in het collegebesluit van 27 november 2007 met als titel ‘sluitingstijdenbeleid gemeente Houten’, worden altijd aan een te verlenen ontheffing verbonden.

11. De ontheffing wordt niet verleend indien verlening van de ontheffing in strijd zou komen met de openbare orde of anderszins overlast oplevert op wat voor manier dan ook. De burgemeester bepaalt of sprake is van een situatie als hier bedoeld.

 

Slotbepalingen

12. In de gevallen waarin deze beleidsregels niet of onvoldoende voorzien, beslist de burgemeester.

13. Deze beleidsregels treden in werking op de achtste dag na de dag waarop zij zijn bekendgemaakt.

14. Deze beleidsregels worden geacht onderdeel uit te maken van het van kracht zijnde beleid, te weten de ‘beleidsnotitie sluitingstijden horecabedrijven gemeente Houten’ en het collegebesluit ‘sluitingstijdenbeleid horecabedrijven’.

 

 

De burgemeester,

C.H.J. Lamers