Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roermond

Marktverordening gemeente Roermond 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoermond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening gemeente Roermond 2012
CiteertitelMarktverordening gemeente Roermond 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aan de verordening zijn 19 deelbesluiten verbonden.

Deze verordening vervangt de Marktverordening gemeente Roermond 2007, zoals vastgesteld op 16 januari 2007.

Artikel 11 bevat een hardheidsclausule.

Artikel 13 bevat overgangsbepalingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Branchebesluit Roermond 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-2013nieuwe regeling

20-12-2012

Trompetter, 22-01-2013

2012/097/1

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening gemeente Roermond 2012

De raad van de gemeente Roermond;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2012,

raadsvoorstelnummer ; 2012/097/1

 

gezien het advies van de commissie Ruimte van 6 december 2012;

 

gelet op de artikelen 147, eerste lid alsmede artikel 149 van de Gemeentewet;

 

mede gelezen het advies van de marktcommissie.

 

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de markt(en);

 

besluit :

de Marktverordening gemeente Roermond 2012 als volgt vast te stellen.

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt op het marktterrein door het college, aan de vergunninghouder, de standwerker of de vergunninghouder voor een dagplaats, is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • b.

  vaste plaats: de standplaats die op een markt voor onbepaalde tijd door het college ter beschikking wordt gesteld aan de vergunninghouder;

 • c.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze standplaats tijdens de marktdag niet als vaste plaats is toegewezen dan wel wordt ingenomen;

 • d.

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt, over het door hem te verkopen artikel een aansprekende uiteenzetting houdt en ten slotte tracht een aantal personen gelijktijdig tot aankoop van dat artikel te bewegen;

 • e.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • f.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • g.

  vervanger: degene aan wie door het college is toegestaan om de vergunninghouder te vervangen;

 • h.

  levenspartner: de persoon met wie de vergunninghouder met het oogmerk duurzaam samen te wonen een gemeenschappelijke huishouding voert, hetgeen blijkt uit een actuele schriftelijke verklaring van de burgerlijke stand van de woonplaats van de vergunninghouder.

 • i.

  sollicitantenlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste plaats;

 • j.

  anciënniteitslijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste plaats in volgorde van datum van verlenen van de vergunning;

 • k.

  marktmeester: de persoon, die als zodanig is aangewezen door het college van burgemeester en wethouders;

 • l.

  branche-indeling: de indeling in artikelengroepen en het maximale aantal standplaatsver-gunningen dat per artikelengroep mag worden afgegeven;

Artikel 2. Inrichting van de markt; branche-indeling

 • 1.

  Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

  • a.

   de dagen en de openingstijden van de markt;

  • b.

   het aantal en de afmetingen van de standplaatsen;

  • c.

   de opstelling en indeling van de markt;

  • d.

   welke standplaatsen worden toegewezen als vaste plaats of andere plaatsen;

  • e.

   de wijze van vergunningverlening voor de standplaatsen en de overschrijving van de vergunning voor een vaste plaats;

  • f.

   het gebruik van de anciënniteitenlijst;

  • g.

   het gebruik van de standplaatsen en andere plaatsen;

  • h.

   de tarieven voor het gebruik van elektriciteit.

 • 2.

  Het college kan voor de markt vaststellen:

  • a.

   een lijst met artikelengroepen of branches;

  • b.

   een maximumaantal standplaatsen per branche.

 • 5.

  Het college kan een commissie van advies instellen die tot taak heeft het college te adviseren inzake marktaangelegenheden, met regels met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van deze commissie.

Artikel 2a Dag, tijd en plaats van de markt

 • 1.

  De markt vindt plaats op een door het collegete bepalen dag, uur en plaats.

 • 2.

  Het college kan op grond van dringende redenen, zoals weersomstandigheden, onderhoud aan het terrein voor de betreffende markt of evenementen, in afwijking van het eerste lid, bepalen dat de markt wordt afgelast of tijdelijk zal plaatsvinden op:

  • a.

   een andere dag;

  • b.

   een andere tijd;

  • c.

   een andere plaats.

 • 3.

  Het college is bevoegd te bepalen dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden op een andere dag, indien de in het eerste lid bedoelde dag samenvalt met één van de in artikel 2, eerste lid, onder b, van de Winkeltijdenwet genoemde dagen.

Artikel 3. Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening, in het bijzonder met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • a.

  branchering en brancheverdeling;

 • b.

  de vergunningverlening en overschrijving van vergunningen;

 • c.

  toewijzen en bezetten van standplaatsen;

 • d.

  afwezigheid bij ziekte, vakantie en in geval van bijzondere omstandigheden;

 • e.

  het gebruik eigen materiaal en huurmateriaal;

 • f.

  het gebruik van standplaatsen;

 • g.

  regeling voor standwerken en de toewijzing en bezetting van de standplaats;

 • h.

  veiligheidsnormen en normen ter voorkoming van hinder en overlast;

 • i.

  sollicitatie standplaats warenmarkten

 • j.

  antiek- en brocantemarkt.

Hoofdstuk 2. Bepalingen over vergunningen

Artikel 4. Standplaatsvergunning

Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.

Artikel 5. Intrekking vaste standplaatsvergunning

1 Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

 • a.

  op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

 • b.

  bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij met in achtneming van het bepaalde in het marktreglement de vergunning wordt overgeschreven.

2 Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 6 genoemde vereisten.

3 Indien degenen op wie een vergunning ingevolge het bepaalde in het marktreglement is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere vaste plaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

Hoofdstuk 3. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6. Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

Het college kan een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet;

 • d.

  de marktmeester belemmert in het uitoefenen van zijn functie dan wel de door de marktmeester gegeven aanwijzingen niet opvolgt.

Artikel 7. Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkersplaats van de toewijzing van een dagplaats of standwerkersplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

 • b.

  zich schuldig aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als zodanig actief op een hem toegewezen standwerkersplaats;

 • d.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet;

 • e.

  de marktmeester belemmert in het uitoefenen van zijn functie dan wel de door de marktmeester gegeven aanwijzingen niet opvolgt.

Artikel 8. Onmiddellijke Verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder of standwerker gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen, indien hij:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats.

 • d.

  de marktmeester belemmert in het uitoefenen van zijn functie dan wel de door de marktmeester gegeven aanwijzingen niet opvolgt.

Artikel 9. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 10. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het college kan het bepaalde bij of krachtens deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelt op het belang van de markt leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12. Intrekking oude regeling

De Marktverordening gemeente Roermond 2007, vastgesteld door de gemeenteraad op 16 januari 2007, wordt ingetrokken.

Artikel 13. Overgangsbepalingen

1 Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Marktverordening gemeente Roermond 2007 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening tot dat zij zijn ingetrokken of vervallen.

2 De bestaande anciënniteitenlijst wordt geacht een anciënniteitenlijst in de zin van deze verordening te zijn.

3 Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning, ontheffing of overschrijving op grond van de Marktverordening gemeente Roermond 2007 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na die van bekendmaking.

Artikel 15. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Marktverordening gemeente Roermond 2012”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Roermond in zijn openbare vergadering van 20 december 2012.

De griffier,

J.Vervuurt

De voorzitter,

H.M.J.M. van Beers