Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Verordening Werkgeverscommissie gemeenteraad Nijmegen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Werkgeverscommissie gemeenteraad Nijmegen 2012
CiteertitelVerordening Werkgeverscommissie gemeenteraad Nijmegen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 83, 1e lid, art. 107 t/m 107e, art. 156; Algemene wet bestuursrecht afd. 10.1.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2012Onbekend

14-11-2012

Gemeenteblad 2012/103

Raadsvoorstelnummer 145/2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Werkgeverscommissie gemeenteraad Nijmegen 2012

De Raad van de Gemeente Nijmegen, in openbare vergadering bijeen op 14 november 2012,

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie gemeenteraad;

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107 e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 • 1.

  reglement van de taken, bevoegdheden en de werkwijze van de griffiecommissie (2010) in te trekken;

 • 2.

  vast te stellen de “verordening werkgeverscommissie gemeenteraad Nijmegen”, hierna te noemen “werkgeverscommissie”

 

Artikel 1. Taken en bevoegdheden van de werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gemandateerd;

Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel ondermandateren aan de griffier.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en twee of vier andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie;

De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

 • ·

  op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

 • ·

  indien het lid aftreedt als lid van de raad;

 • ·

  indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als adviseur.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • ·

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • ·

  het leiden van de vergaderingen;

 • ·

  het doen naleven van deze verordening;

 • ·

  het ondertekenen van de stukken en besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • ·

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5. Besluitvorming

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6. Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Verordening werkgeverscommissie”.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 14 november 2012

De voorzitter, De raadsgriffier,

drs. H.M.F. Bruls drs. M.M.V. Mientjes