Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Wijziging Ambtsinstructie hoofden van dienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging Ambtsinstructie hoofden van dienst
CiteertitelWijziging Ambtsinstructie hoofden van dienst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGemeenteblad 2006-138

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 125, tweede juncto eerste lid, van de Ambtenarenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ambtsinstructie hoofden van dienst

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2006Onbekend

17-10-2006

Gemeenteblad 2006-138

06BSD11226

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging Ambtsinstructie hoofden van dienst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de wethouder van Verkeer, Vervoer & Organisatie d.d. 17 oktober 2006, 06BSD11226;

gelet op artikel 125, tweede juncto eerste lid, van de Ambtenarenwet;

Besluit:

vast te stellen het hierna volgende BESLUIT tot wijziging van de Ambtsinstructie hoofden van dienst.

Wijziging Ambtsinstructie hoofden van dienst

Artikel I

De Ambtsinstructie hoofden van dienst wordt gewijzigd als volgt:

A In artikel 2 wordt ‘Personeelsinformatiesysteem Rotterdam’ gewijzigd in: het gemeentelijke HR-systeem.

B In artikel 5 wordt ‘directeur P&O, respectievelijk directeur Financiën van de Bestuursdienst’ gewijzigd in: directeur Middelen en Control van de Bestuursdienst.

C Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

Directeur Middelen en Control neemt in dat geval zo nodig contact op met de portefeuillehouder en wethouder Organisatie en informeert zo nodig burgemeester en wethouders.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 oktober 2006.

De Secretaris, De Burgemeester,

A.H.P. van Gils L.M.M.

Bolsius, l.b.

 

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 20 oktober 2006 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur ter inzage bij het Bestuurlijk informatie- en documentatiecentrum van de Bestuursdienst van de gemeente Rotterdam, ingang Rodezand 18, begane grond.

Toelichting

Artikel 2

Het Personeelsinformatiesysteem Rotterdam (PIR) is met ingang van

1 januari 2006 vervangen door een ander geautomatiseerd HR-systeem. Dat is nu in de tekst verwerkt.

Artikelen 5 en 6

Deze wijzigingen zijn het gevolg van:

  • 1.

    De samenvoeging van de directie Personeel en Organisatie en de directie Financiën van de Bestuursdienst tot één directie Middelen en Control.

  • 2.

    De wijziging van de benaming van de wethouder Personeel en Organisatie in (thans) wethouder Organisatie.