Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van Burgemeester en Wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van Burgemeester en Wethouders
CiteertitelReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van Burgemeester en Wethouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van bekendmaking is niet te achterhalen.

De datum inwerkingtreding van deze regeling kan niet worden achterhaald en is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 52

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-1998nieuwe regeling

04-08-1998

Onbekend.

bmo-2a

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van Burgemeester en Wethouders

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van Burgemeester en Wethouders.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Zoeterwoude;

 

Gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

 

Besluit vast te stellen het volgende

 

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders, in het vervolg te noemen college, regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der wethouders.

 • 3.

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

Artikel 2 Dag en plaats van de vergaderingen
 • 1.

  Het college vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls de voorzitter of een wethouder het nodig acht.

 • 2.

  Indien de wethouders een extra vergadering nodig achten, verzoeken zij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen.

 • 3.

  De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 3 Agenda/Aanbieden van stukken.
 • 1.

  Voor elke vergadering wordt door de secretaris aan de leden van het college een agenda toegezonden. De agenda vermeldt in elk geval de vaststelling van de besluitenlijst van de vorige vergadering(en), de overeenkomstig het derde en vierde lid voor akkoord geparafeerde stukken en te bespreken stukken.

 • 2.

  Op het formulier wordt ruimte gereserveerd waarin de leden van het college door middel van een paraaf kunnen aangeven, dat zij het stuk voor kennisgeving aannemen dan wel instemmen met het voorgestelde besluit dan wel dat bespreking in de vergadering wordt verlangd. Ook de secretaris kan dit door middel van een paraaf aangeven.

 • 3.

  De te behandelen voorstellen worden schriftelijk aan het college voorgelegd met gebruikmaking van het daarvoor vastgestelde adviesformulier. De stukken circuleren onder de leden van het college overeenkomstig de door het college vastgestelde richtlijnen.

 • 4.

  Stukken, ten aanzien waarvan op het formulier alle leden van het college en de secretaris te kennen gegeven hebben, dat zij met het advies/het voorgestelde besluit instemmen, worden niet in bespreking gebracht. Tenzij de vergadering anders beslist, wordt dan geacht te zijn besloten conform het advies.

 • 5.

  Op het geparafeerde formulier wordt de dagtekening van de vergadering vermeld.

 • 6.

  Op het formulier worden door de secretaris de door het college genomen besluiten vermeld.

Artikel 4 Deelname aan de beraadslagingen door anderen dan de leden van het college.

 • 1.

  Het college kan bepalen dat anderen dan de in de vergadering aanwezige leden van het college deelnemen aan de beraadslagingen.

 • 2.

  Een besluit daartoe wordt op voorstel van een der leden van het college genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

Artikel 5 Verslaglegging.

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van de vergadering.

 • 2.

  De besluitenlijst bevat ten minste:

  • a.

   de namen van de ter vergadering aanwezig leden van het college en de secretaris alsmede van de afwezige leden van het college;

  • b.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest ;

  • d.

   een formulering van de door het college genomen besluiten;

  • e.

   een zakelijke samenvatting van eventuele tijdens de vergadering gevoerde besprekingen met derden.

   

 • 3.

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 • 4.

  De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend door burgemeester en secretaris.

 • 5.

  De secretaris maakt van de besluitenlijst een uittreksel dat de besluiten bevat die openbaar zijn of op grond van of krachtens de Wet openbaarheid van bestuur, waarvan in ieder geval een exemplaar wordt verstrekt aan de raadsleden.

Artikel 6 Stemmingen
 • 1.

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het derde lid wordt toegepast.

 • 3.
  • a.

   Indien een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

  • b.

   Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken, beslist het lot.

  • c.

   Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 7 Openbare vergadering
 • 1.

  Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2.

  De bepalingen van dit reglement zijn voorzover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 1998. Op dat moment vervalt het op 3 september 1958 vastgestelde reglement.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 4 augustus 1998.

De burgemeester,

De secretaris,

Dit reglement van orde is op 17 september 1998 aan de gemeenteraad medegedeeld.