Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Verordening betreffende de zorg van het bestuur voor de archiefbescheiden, de aanwijzing en het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats (Archiefverordening)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoaberkracht Dinkelland Tubbergen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening betreffende de zorg van het bestuur voor de archiefbescheiden, de aanwijzing en het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats (Archiefverordening)
CiteertitelArchiefverordening Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2013
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het opschrift is veranderd (dagelijks bestuur is gewijzigd in bestuur)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Archiefwet 1995, art. 40
 2. Gemeenschappelijke regeling Dinkelland Tubbergen, art. 19

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-2016Artt. 1, onder d en 9, tweede volzin

25-10-2016

Publicatieblad 2016, 518

6
24-02-201604-11-2016Opschrift van de verordening, opschrift van hoofdstuk III, artt. 1, 2, 3 t/m 9

09-02-2016

Gemeenteblad 2016, 11

6
25-01-201301-01-201324-02-2016Nieuwe regeling

04-12-2012

Publicatieblad 2013, nr. 10

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening betreffende de zorg van het bestuur voor de archiefbescheiden, de aanwijzing en het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats (Archiefverordening)

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

gelet op artikel 40 van de Archiefwet 1995 en artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Tubbergen Dinkelland,

Besluit

vast te stellen de navolgende:

Verordening betreffende de zorg van het bestuur voor de archiefbescheiden, de aanwijzing en het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats (Archiefverordening)

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

a.

de wet:

de Archiefwet 1995;

b.

de archiefbewaarplaats:

de overeenkomstig de wet door het bestuur aangewezen archiefbewaarplaats;

c.

beheerder:

degene die ingevolge artikel 4 is belast met het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats;

d.

beheereenheid:

een door het bestuur als zodanig aan te wijzen zelfstandig organisatieonderdeel, belast met de documentaire informatievoorziening;

e.

informatiesysteem:

systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen, bewaard, geordend en geraadpleegd.

Hoofdstuk II. De archiefbewaarplaats

Artikel 2
 • 1.

  Het bestuur draagt zorg voor het inrichten en in stand houden van de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De archiefbewaarplaats bevindt zich in het gemeentehuis van Dinkelland en Tubbergen.

 • 3.

  Voor zover digitaal wordt gearchiveerd wordt in plaats van het bepaalde in de leden 1 en 2 uitsluitend het Document Managementsysteem (DMS) Corsa aangewezen.

 • 4.

  Digitale archiefbescheiden die voor blijvende bewaring in aanmerking komen worden zo mogelijk en zo nodig overgebracht naar een e-depot.

Hoofdstuk III. De zorg van het bestuur voor de archiefbescheiden

Artikel 3
 • 1.

  Het bestuur draagt zorg voor voldoende en doelmatige archiefruimten.

 • 2.

  Voor zover digitaal wordt gearchiveerd wordt het Document Managementsysteem (DMS) Corsa aangewezen voor het bewaren van de digitale archiefbescheiden.

Artikel 4

Het bestuur draagt zorg voor het aanwijzen van de beheerder.

Artikel 5

Het bestuur draagt zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden en documentaire verzamelingen, ongeacht hun vorm.

Artikel 6
 • 1.

  Het bestuur draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 7

Het bestuur draagt er zorg voor, dat jaarlijks op de begroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 8

Het bestuur stelt voor het beheer van de archiefbescheiden en voor het beheer van de archiefbewaarplaats voorschriften vast.

Artikel 9

Het bestuur doet jaarlijks aan de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen verslag omtrent hetgeen het heeft verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet. Het bestuur legt daarbij een verslag over dat door de algemene directie aan hem is uitgebracht over het door haar gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 11

Deze verordening wordt aangehaald als “Archiefverordening Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2013”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van het algemeen bestuur van 4 december 2012.

De secretarissen, De voorzitter,

Drs. Ing. G.B.J. Mensink, Drs. A.B.A.M. Damer, Mr. M.K.M. Stegers