Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Verordening op het periodieke onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde dagelijkse bestuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoaberkracht Dinkelland Tubbergen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening op het periodieke onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde dagelijkse bestuur
CiteertitelVerordening op het periodieke onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde dagelijkse bestuur
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging in verband met de omzetting van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen in een bedrijfsvoeringsorganisatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 136
 2. Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-2016Artikel 4, lid 2 en 3

25-10-2016

Publicatieblad 2016, 518

6
24-02-201604-11-2016Artikel 2, 3 lid 1

09-02-2016

Gemeenteblad 2016, 11

6
25-01-201301-01-201324-02-2016Nieuwe regeling

18-12-2012

Publicatieblad 2013, nr. 8

5

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het periodieke onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde dagelijkse bestuur

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

gelet op het bepaalde in artikel 213a Gemeentewet artikel 136 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende verordening.

Verordening op het periodieke onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde dagelijkse bestuur

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met zo beperkt mogelijke inzet van middelen of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt;

b.

doeltreffendheid: de mate waarin de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het bestuur onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van:

  a. onderdelen van de organisatie als zodanig;

  b. de uitvoering van de door de onderzochte organisatie-eenheid verrichte taken.

 • 2.

  Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en iedere taak kan aan een dergelijk onderzoek worden onderworpen. De aard, frequentie en uitvoering van de onderzoeken wordt zoveel mogelijk ingepast in de reguliere bedrijfsvoering en rapportagelijnen.

 • 3.

  Het bestuur onderzoekt jaarlijks de doeltreffendheid van het (in delen van) in de begroting opgenomen programma’s en/of paragrafen geformuleerde beleid.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het bestuur zendt ieder jaar een onderzoeksplan naar de gemeenteraden ter kennisname betreffende de in het eerstvolgende jaar te verrichten onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid;

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per onderzoek globaal aangegeven:

  a. Het object van het onderzoek;

  b. De reikwijdte van het onderzoek;

  c. De onderzoeksmethode;

  d. De doorlooptijd van het onderzoek;

  e. De wijze van uitvoering.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken en rapportage

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het bestuur indien nodig een plan van verbetering op. Het bestuur neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen;

 • 3.

  Het bestuur rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de programmabegroting en de jaarstukken over de voortgang van de lopende onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 01 januari 2013.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening op het periodieke onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde dagelijkse bestuur”.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van het algemeen bestuur van 18 december 2012.

De secretarissen, De voorzitter,

Drs. Ing. G.B.J. Mensink, Drs. A.B.A.M. Damer, Mr. M.K.M. Stegers