Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Voorlopige mandaatregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoaberkracht Dinkelland Tubbergen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVoorlopige mandaatregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
CiteertitelVoorlopige mandaatregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Wet gemeenschappelijke regelingen
  4. Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-04-2013Nieuwe regeling

18-12-2012

Publicatiebad 2013, nr. 4 (tekstplaatsing)

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorlopige mandaatregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

de colleges van burgemeester en wethouders van Dinkelland en Tubbergen;

de burgemeesters van Dinkelland en Tubbergen;

ieder voor zover het betreft zijn bevoegdheden;

gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Tubbergen-Dinkelland;

overwegende;

- dat de medewerkers van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen per 1 januari 2013 in dienst zullen treden van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, waarbij aan hen gelijktijdig eervol ontslag zal worden verleend uit dienst van de gemeente waar zij tot dan werkzaam waren;

- dat de betrokkenen hun werkzaamheden per 1 januari 2013 vooralsnog zullen voortzetten bij - en ten dienste van de gemeente waarbij zij tot die datum in dienst waren;

- dat in verband hiermee ook de bestaande ambtelijke organisatiestructuren van beide gemeenten vooralsnog ongewijzigd gehandhaafd dienen te blijven;

- dat betrokkenen vooralsnog werkzaam blijven onder verantwoordelijkheid van de bestuursorganen waar zij tot dusverre in dienst waren, onder handhaving van de bestaande ambtelijke hiërarchie;

- dat het niettemin aanbeveling verdient uit een oogpunt van rechtszekerheid ook uitdrukkelijk te bepalen dat bestaande mandateringen, volmachten en machtigingen onverkort van toepassing blijven;

Besluiten:

vast te stellen de navolgende:

Voorlopige mandaatregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

I. De bestaande ambtelijke organisatiestructuren van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland blijven onverkort gehandhaafd.

 

II. Alle door de beide colleges en beide burgemeesters verleende mandateringen, volmachten en machtigingen, voor wat betreft de gemeente Dinkelland vastgelegd in het Mandaatstatuut gemeente Dinkelland 2011 en de bij dit statuut behorende overzichten per organisatieonderdeel en voor wat betreft de gemeente Tubbergen vastgelegd in het Mandaatbesluit 2012 blijven gehandhaafd.

 

III. Voor zover het echter betreft rechtspositionele aangelegenheden met betrekking tot personeelsleden die in dienst zijn getreden van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, alsmede alle andere aangelegenheden ter zake waarvan het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen bevoegd is, wordt het mandaat, de volmacht of de machtiging geacht te zijn verleend namens het dagelijks bestuur.

 

IV. Voor zover vereist op grond van artikel 10.4 van de Algemene wet bestuursrecht, stemt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen in met het bepaalde onder I en II.

 

V. Het dagelijks bestuur draagt op aan de bij het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen in dienst getreden personeelsleden om hun werkzaamheden bij en ten dienste van de gemeente, waar zij tot hun indiensttreding bij het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen in dienst waren, voort te zetten, tenzij in individuele gevallen anders wordt bepaald.

 

VI. Voor zover instemming van de gemandateerden, gevolmachtigden en gemachtigden op grond van artikel 10.4 van de Algemene wet bestuursrecht zou zijn vereist, wordt die instemming geacht te zijn gebleken uit het enkele feit dat zij toepassing hebben gegeven aan het aan hen verleende mandaat, de aan hen verleende volmacht of de aan hen verleende machtiging.

 

VII. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013 en vervalt op een door het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen te bepalen tijdstip.

Denekamp, 18 december 2012,

Het dagelijks bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

De secretarissen, De voorzitter

Drs. A.B.A.M. Damer; Drs. Ing. G.B.J. Mensink, Mr. M.K.M. Stegers

Het college van burgemeester en wethouders

van Dinkelland,

De secretaris, De burgemeester

Drs. A.B.A.M. Damer, Mr. R.S. Cazemier

Het college van burgemeester en wethouders

van Tubbergen,

De secretaris, De burgemeester

Drs. Ing. G.B.J. Mensink, Mr. M.K.M. Stegers

De burgemeester van Dinkelland,

Mr. R.S. Cazemier

De burgemeester van Tubbergen,

Mr. M.K.M. Stegers