Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Verordening op het publicatieblad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoaberkracht Dinkelland Tubbergen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening op het publicatieblad
CiteertitelVerordening op het publicatieblad
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening is bekendgemaakt door kennisgeving in 'Op en Rond de Essen' van 8 januari 2013 en 'Dinkelland Visie' van 10 januari 2013. Zij is vervallen door de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 8
 2. Gemeentewet, artt. 139, 140, 141
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 3.42
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-201301-01-2015Nieuwe regeling

18-12-2012

Publicatieblad 2013, nr. 1 (tekstplaatsing)

6

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het publicatieblad

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

gelezen het voorstel van dagelijks bestuur;

gelet op het bepaalde in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de artikelen 139, 140 en 141 van de Gemeentewet en artikel 3.42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende

Verordening op het publicatieblad

Artikel 1
 • 1.

  Het Publicatieblad is het officiële publicatieblad van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Het wordt elektronisch uitgegeven op een algemeen toegankelijke wijze.

 • 2.

  Indien daarnaast een papieren versie wordt uitgegeven, is de elektronisch uitgegeven versie bindend.

 • 3.

  Als elektronische uitgifte onmogelijk is, voorziet het dagelijks bestuur in een vervangende uitgave.

Artikel 2
 • 1.

  In het Publicatieblad worden opgenomen besluiten van het algemeen en het dagelijks bestuur die algemeen verbindende regels inhouden en alles wat in verband daarmee dient te worden vermeld. Daaronder begrepen besluiten tot vaststelling van het tijdstip waarop een algemeen verbindend voorschrift in werking treedt.

 • 2.

  In het Publicatieblad kunnen ook andere besluiten van bestuursorganen van het openbaar lichaam die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, worden bekendgemaakt. Bekendmaking geschiedt door kennisgeving van het besluit of de zakelijke inhoud daarvan.

 • 3.

  In het Publicatieblad kunnen, voor zover verenigbaar met zijn karakter als officieel publicatieblad van het openbaar lichaam, ook andere publicaties worden opgenomen.

 • 4.

  Een publicatieblad vermeldt wanneer het is uitgegeven.

Artikel 3
 • 1.

  Het dagelijks bestuur geeft het Publicatieblad uit.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geeft de voorzitter het Publicatieblad uit, voor zover het betreft de bekendmaking van besluiten van de voorzitter.

 • 3.

  Op een publicatieblad wordt de datum van uitgifte en zo nodig ook het tijdstip van uitgifte vermeld.

 • 4.

  Publicatiebladen worden per jaar doorlopend genummerd.

Artikel 4
 • 1.

  Het elektronisch uitgegeven publicatieblad is zonder kosten op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar.

 • 2.

  Een papieren afschrift is verkrijgbaar tegen ten hoogste de kosten van het maken van het afschrift.

 • 3.

  Als internetadres waarop het publicatieblad wordt geplaatst wordt aangewezen: www.noaberkracht.nl.

Artikel 5
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening op het Publicatieblad.

 • 2.

  Zij treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

het algemeen bestuur van 18 december 2012

De secretarissen De voorzitter

Drs. A.B.A.M. Damer Drs. Ing. G.B.J. Mensink Mr. M.K.M. Stegers