Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Opmeer

Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOpmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten 2013
CiteertitelVerordening begrafenisrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, Artikel 229 lid 1 a+b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-201314-01-2014Nieuwe regeling

20-12-2012

De Koggenlander d.d. 10-1-2013

RVS, 8.66 d.d. 11-12-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening begrafenisrechten 2013

De raad van de gemeente Opmeer;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2012;

 

gelet op het advies van de commissie en Verantwoording van 29 november 2012;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten 2013.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Deze verordening verstaat onder:

a. begraafplaats : de algemene begraafplaatsen te Aartswoud, Hoogwoud,

Opmeer en Spanbroek;

b. grafruimte : een ruimte als bedoeld onder c tot en met g, alsmede j;

c. eigen graf : een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een

natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

het doen begraven en begraven houden van stoffelijke

overschotten;

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of

zonder urnen;

het doen verstrooien van as;

d. algemeen graf : een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder

gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van

stoffelijke overschotten;

e. eigen urnengraf : een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor

bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of

zonder urnen;

het doen verstrooien van as;

f. algemeen urnengraf : een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder

gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

g. urnennis : een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht

is verkregen tot het bijzetten en bijgezet houden van asbussen

of urnen;

h. asbus : een bus ter berging van as van een overledene;

i. urn : een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

j. verstrooiingsplaats : een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of

onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Er zijn geen vrijstellingen.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1 De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2 Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5. van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt kwijtschelding verleend overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde kwijtscheldingsverordening 2007.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

1 De “Verordening begrafenisrechten 2012”, vastgesteld in de vergadering van 22 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening begrafenisrechten 2013’.

 

Besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Opmeer

van 20 december 2012.

 

mevrouw M.C.G.M. de Vree-Bekker,

griffier gemeenteraad Opmeer

 

de heer G.J.A.M. Nijpels,

voorzitter gemeenteraad Opmeer

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2013

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

1.1.1voor een periode van 20 jaar € 729,30

1.1.2voor een periode van 30 jaar€ 1094,45

1.2Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven:

1.2.1voor een periode van 20 jaar€546,20

1.2.2voor een periode van 30 jaar€820,80

1.3Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen kindergraf (tot 12 jaar) wordt geheven:

1.3.1voor een periode van 20 jaar € 364,10

1.3.2voor een periode van 30 jaar € 547,20

1.4Gereserveerd

1.5Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 10 jaar wordt geheven € 364,10

1.6Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2 met 10 jaar wordt geheven € 272,50

1.7Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3 met 10 jaar wordt geheven € 182,05

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van

12 jaar of ouder wordt geheven:

2.1.1in een eigen graf€ 630,45

2.1.2in een algemeen graf€ 630,45

2.2Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden

één jaar wordt geheven

2.2.1in een eigen graf€ 104,00

2.2.2in een algemeen graf€ 104,00

2.3Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden

12 jaar wordt geheven:

2.3.1in een eigen graf€ 315,20

2.3.2in een algemeen graf€ 315,20

2.4Verhoging

Voor het begraven van een stoffelijk overschot op buitengewone uren,

tenzij dit door de burgemeester in het belang van de openbare orde of

gezondheid mocht zijn bepaald, wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2

en 2.3 verhoogd met 25%.

 

2.5Onder buitengewone uren wordt verstaan tussen 16.00 uur en 08.00 uur.

 

Hoofdstuk 3 Cremeren

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen

 

4.1Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

4.1.1gereserveerd

4.1.2op een urnengraf€ 71,65

4.1.3in een urnengraf€ 143,40

4.1.4op een eigen graf€ 71,65

4.1.5in een eigen graf€143,40

4.2Voor het afgeven van een asbus wordt geheven:€ 71,65

 

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud

Vergunning grafkelder / Ontheffingen voor gedenkteken, grafbedekking en motorvoertuigen

5.1Voor het afgeven van een vergunning op grond van artikel 14 van de

Beheersverordening begraafplaatsen Opmeer 1992 voor het plaatsen of

vernieuwen van een grafkelder wordt geheven:€ 88,40

5.2Voor het afgeven van een vergunning op grond van artikel 12 lid 2

van de Beheersverordening begraafplaatsen Opmeer 1992 voor het afwijkenvan de volgorde van uitgifte van graven, wordt geheven:€ 72,80

5.3Voor het afgeven van een vergunning op grond van artikel 18 lid 4 van deBeheersverordening begraafplaatsen Opmeer 1992 voor het afwijken vangestelde afmetingen van een gedenkteken/grafbedekking, wordt geheven:€ 72,80

* Het bedrag in 2010 bestond uit € 56,50 (enkel grafkelder) of € 92,05 (dubbele grafkelder)

** In 2010 werd hiervoor nog geen kosten in rekening gebracht.

Onderhoudsrechten (kosten onderhoud begraafplaats)

5.4

Voor het onderhoud van de begraafplaats wordt voor een eigen (urnen)graf,

algemeen graf en een kindergraf een onderhoudsbijdrage geheven:

5.4.1voor een periode van 10 jaar € 688,70

5.4.2voor een periode van 20 jaar €378,50

5.4.3voor een periode van 30 jaar € 2.059,95

 

5.5 Jaarlijks onderhoudsrecht begraafplaats (voor overeenkomsten afgesloten voor 1 januari 2011)

5.5.1Voor het onderhoud van de begraafplaats wordt voor een eigen (urnen)graf,

algemeen graf en een kindergraf een onderhoudsbijdrage geheven per jaar:€ 68,60

 

Hoofdstuk 6 Lijkschouwing Gereserveerd

 

Hoofdstuk 7 Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen

7.1Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven in een daartoe

bestemd register wordt geheven:€ 18,20

7.1.1Voor het inschrijven en overboeken van eigen urnengraven in een daartoe bestemd register wordt geheven:€ 18,20

7.1.2Voor het inschrijven en overboeken van urnennissen in een daartoe

bestemd register wordt geheven:€ 18,20

 

Hoofdstuk 8 Opgraven, ruimen, verstrooienOpgraven van stoffelijke overschotten.

8.1Voor het opgraven van een stoffelijk overschot (door een extern gecertificeerd

bedrijf) vanuit een eigen graf of algemeen graf, binnen de

minimale grafrusttermijn van 10 jaar met toestemming van de burgemeester, teneinde

dit stoffelijk overschot te doen cremeren of te doen herbegraven in een eigen

graf op dezelfde begraafplaats of op een andere begraafplaats Wordt geheven:€ 709,50

8.2Voor het opgraven van een stoffelijk overschot (door een extern gecertificeerd bedrijf) vanuit een eigen graf of algemeen graf, na de

minimale grafrusttermijn van 10 jaar, teneinde dit stoffelijk overschot te doen cremeren of te doen herbegraven in een eigen graf op dezelfde begraafplaats of op een andere begraafplaats wordt een recht geheven:

8.2.1voor een persoon van 12 jaar en ouder€ 584,65

8.2.2voor een persoon van 1 tot 12 jaar € 536,80

8.2.3voor een kind beneden 1 jaar of doodgeboren kind € 455,65

8.3voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

8.3.1uit een eigen graf € 132,10

8.3.2uit een eigen urnengraf € 132,10

8.3.3uit een algemeen graf € 132,10

8.3.4uit een algemeen urnengraf € 132,10

8.3.5bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt 50% van één der van

toepassing zijnde rechten als vermeld onder 8.3.1 t/m 8.3.4 geheven.

8.6In het bedrag, bedoeld in 8.1. zijn niet begrepen de kosten van herbegraven of bijzetten in een andere grafruimte, de crematie, het verwijderen en herplaatsen van de gedenksteen en afvalkosten oude kistresten. Indien voor het transport voor de herbegraving of crematie anders dan een eenvoudige kartonnen/houten beenderkist noodzakelijk is,

is dat evenmin begrepen in de bedragen genoemd in 8.1.

 

Verstrooien as

8.7Voor het verstrooien van as in of op een bestaand graf wordt per asbus geheven:

8.7.1uit een eigen graf€ 132,10

8.7.2uit een algemeen graf€ 132,10

8.7.3uit een eigen urnengraf€ 132,10

 

Hoofdstuk 9 Overige heffingen

9.1Vervallen

9.2Voor het luiden van de klok wordt geheven € 55,65

9.3Voor het gebruik van een draagbaar wordt geheven€ 26,05

9.4Voor het gebruik van een lift wordt geheven € 55,65

 

Behoort bij besluit van 20 december 2012,

 

 

mevrouw M.C.G.M. de Vree-Bekker,

griffier gemeenteraad Opmeer

 

 

de heer G.J.A.M. Nijpels,

voorzitter gemeenteraad Opmeer