Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Subsidieverordening onderhoud particuliere onverharde wegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening onderhoud particuliere onverharde wegen
CiteertitelSubsidieverordening onverharde wegen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-200301-01-2003nieuwe regeling

30-01-2003

Gemeenteblad, 2003, nr. 11

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

SUBSIDIEVERORDENING ONVERHARDE WEGEN

De raad van de gemeente Hardenberg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2002;

Gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de volgende

Subsidieverordening onderhoud particuliere onverharde wegen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  weg: een openbare weg in de zin van de Wegenwet;

 • b.

  onverharde weg: een weg niet zijnde een weg met elementenverharding of gesloten verharding;

 • c.

  wet: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders kunnen aan particulieren een bijdrage verstrekken voor het onderhoud aan de in de gemeente Hardenberg gelegen onverharde wegen.

Artikel 3
 • 1.

  De gemeenteraad stelt voor ieder jaar, in de begroting, voor het daaropvolgende kalenderjaar of voor een meerjarenperiode een subsidieplafond als bedoeld in artikel 4:25 e.v. van de wet vast voor de in deze verordening beschreven subsidie.

 • 2.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Indien het toewijzen van een subsidieaanvraag leidt tot overschrijding van het subsidieplafond als bedoeld in het eerst lid, wordt de aanvraag afgewezen.

Artikel 4

Voor de verstrekking gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  de aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend;

 • b.

  aanvragers dienen na goedkeuring een nota te hebben overlegd van de kosten van onderhoudsmaterialen;

 • c.

  aan de onverharde weg moet meer dan 1 woning zijn gelegen.

Artikel 5
 • 1.

  De bijdrage bedraagt 50% van de materiaalkosten in verband met de onderhoudswerkzaamheden met een maximum van € 460,-- per jaar per weg.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderlijke gevallen een bijdrage verlenen van 50% van de materieelkosten in verband met de onderhoudswerkzaamheden met een maximum van € 700,-- per jaar per weg.

Artikel 6

Deze verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening onverharde wegen".

Artikel 7

Deze verordening treedt 6 weken na publicatie in het gemeenteblad in werking en werkt terug tot 1 januari 2003.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Hardenberg van 30 januari 2003.

De raad voornoemd,

De voorzitter, Wnd. griffier.