Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Beleidsregel bij artikel 26, lid 2 van de Marktverordening 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel bij artikel 26, lid 2 van de Marktverordening 2004
CiteertitelBeleidsregel artikel 26 van de Markverordening 2004
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen opmerkingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening 2004

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201101-01-2015Onbekend

22-02-2011

23 maart 2011 (Gemeentenieuws)

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel artikel 26 van de Marktverordening 2004

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente

DORDRECHT;

 

overwegende,

dat het college het voor een goede uitvoering van de Marktverordening 2004 noodzakelijk acht om op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht beleidsregels te stellen;

 

gelet op artikel  26, lid 2 van de Marktverordening 2004;

 

 

BESLUIT:

vast te stellen de

 

Beleidregel bij artikel 26, lid 2 van de

Marktverordening 2004

 

De beleidsregel houdt in dat in beginsel geen ontheffing wordt verleend van artikel 26, eerste lid aan een vergunninghouder met een standplaats van de weekmarkt in de Sisarijs- of Sarisgang + een deel van het Statenplein ter hoogte van de nummers 37 t/m 50.

 

Motivering

In lid 1 van artikel 26 Koken, bakken en verwarmen is geregeld dat het de vergunninghouder verboden is om elektrische verwarmingtoestellen of bak- en kookinstallaties te gebruiken.

In lid 2 kan het college van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen onder het stellen van voorwaarden.

De beleidsregel geeft een nadere invulling van de beleidsvrijheid  van het woord “kan” in lid 2 van artikel 26.

 

Met het oog op overlast en veiligheidsrisico is het niet gewenst dat er “bak- en braadactiviteiten” in het kader van de weekmarkt plaatsvinden op de Sisarijs­ of Sarisgang. De standplaatsen op de Sisarijs- of Sarisgang staan ten opzichte van het Statenplein dichter bij de woningen en winkels. De overlast betreft zowel de bewoners en winkeliers van de Sisarijs- of Sarisgang als de overige marktkooplieden die kleding en andere artikelen verkopen. Het veiligheidsrisico betreft de bereikbaarheid voor hulpdiensten in de Sisarijs- of Sarisgang. Op zich voldoet de bereikbaarheid aan de normen, maar de Sisarijs- of Sanisgang is nu eenmaal moeilijker bereikbaar voor hulpdiensten dan het Statenplein en de kans op incidenten bij koken, bakken en verwarmen is nu eenmaal hoger.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 februari 2011.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris                             de burgemeester