Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Beleidsnotitie paardenbakken (hobbymatig) 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie paardenbakken (hobbymatig) 2012
CiteertitelBeleidsnotitie paardenbakken (hobbymatig) 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpNotitie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2013nieuwe regeling

18-12-2012

Gemeenteblad, 09-01-2013

12IN007579

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie Paardenbakken (hobbymatig) 2012

De Raad van de gemeente Eijsden-Margraten;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het advies van de raadscommissie Grongebiedzaken;

 

Besluit:

 

vast te stellen de beleidsnotitie paardenbakken (hobbymatig) 2012 en te bepalen dat deze de toetsingskader vormt voor de planologische medewerking.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2012.

 

De griffier, De voorzitter,

Mr. M.G.A.J.T. Verbeet, D.A.M. Akkermans

 

Inleiding

Er is een algemene tendens dat steeds meer mensen als hobby paarden gaan houden en ten behoeve van deze hobby willen beschikken over een eigen paardenbak.

 

In het paraplubestemmingsplan gemeente Margraten is een regeling opgenomen die onder voorwaarden het mogelijk maakt op een paardenbak ten behoeve van hobbymatig gebruik aan te leggen.

 

Met de fusie is behoefte ontstaan aan een eenduidig beleid voor paardenbakken (hobbymatig) dat geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Eijsden-Margraten.

 

In deze notitie wordt verder niet ingegaan op paardenbakken ten behoeve van het bedrijfsmatig houden van paarden. Het bedrijfsmatig houden van paarden is geregeld in het bestemmingsplan Buitengebeid Margraten inclusief 1e herziening 2010 en het bestemmingsplan Buitengebied Eijsden.

 

De beleidsnotitie paardenbakken (hobbymatig) dient op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht te worden geïnterpreteerd als een beleidsregel.

 

1.Definitie paardenbak

Een paardenbak is een buitenrijbaan ten behoeve paardrijactiviteiten, met een bodem van zand, hout, boomschors of ander materiaal om de bodem te verstevigen en al dan niet voorzien van een omheining.

 

2. Hobbymatig

Het hobbymatig houden van paarden vindt veelal plaats bij of in de buurt van agrarische bedrijfswoningen of burgerwoningen in het buitengebied. Het hobbymatig houden van paarden kenmerkt zich o.a. door het ontbreken van een winstoogmerk en de beperkte omvang van het aantal paarden in is ten behoeve van de bewoners. In algemene zin wordt een bovengrens van 5 paarden aangehouden voor hobbymatig gebruik.

 

3. Wabovergunningsplichtig - vergunningsvrij

Een paardenbak bestaat uit een ander bouwwerk (de omheining) en daarbinnen uit een zogenaamd ander werk (een werk geen bouwwerk zijnde). De ingreep bestaat in de regel uit afgraven van de bovenlaag van een stuk weiland en het inbrengen van een laag zand. Daarom heen wordt vaak een hekwerk geplaatst. Paardenbakken zijn dus bouwwerken in combinatie met andere werken. Het betreft een combinatie van voorzieningen.

 

Paardenbakken zijn in de meeste gevallen aan te merken als bouwwerken in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omdat ze omheind zijn. Er is vaak sprake van een houten constructie van enige omvang, die op de plaats van bestemming direct met de grond verbonden is en bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

 

Aangezien een paardenbak niet wordt genoemd in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is een paardenbak in zijn geheel vergunningplichtig ongeacht de hoogte (kan niet worden ondergebracht onder een vergunningsvrije erfafscheiding).Uit jurisprudentie blijkt ook dat in de meeste gevallen paardenbakken vergunningplichtige bouwwerken zijn.

 

Daarnaast wordt voor de aanleg van de paardenbak vaak gronden afgegraven en gevuld met zand of andere bakvulling. In bepaalde situaties moet hiervoor een vergunning voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden worden aangevraagd. Dit is afhankelijk over de diepte van het afgraven.

 

4. Visie gemeente Eijsden-Margraten

De gemeente wil daar waar mogelijk is de vraag naar paardenbakken ten behoeve van hobbymatig gebruik faciliteren. Op dit moment is er een ontwikkeling aan de gang in het buitengebied waarbij, als gevolg van schaalvergroting, agrariërs steeds vaker hun bedrijf beëindigen, dan wel op andere activiteiten overstappen.

 

Er is een ontwikkeling gaande dat de hierdoor ontstane ruimte in het buitengebied vaker wordt ingevuld door onder andere particuliere paardenliefhebbers die ten behoeve van hun hobby een paardenbak willen realiseren.

 

Het huidige beleid dat paardenbakken ten behoeve van hobbymatig gebruik alleen bij een (bedrijfs)woning mogen worden opgericht zal worden verbreed.

 

Paardenbakken ten behoeve van hobbymatig gebruik, zullen mits voldaan wordt aan de overige voorwaarden mogelijk zijn binnen de bestemming Wonen, Agrarisch en Agrarisch met waarden.

Indien gronden gelegen zijn binnen de Ecologische hoofdstructuur (EHS), Natura 2000, Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) zal een separate afweging worden gemaakt.

 

Een belangrijke bepaling is dat er minimaal een afstand wordt aangehouden van 50 meter tussen de rand van de paardenbak en woning van derden Hiermee kan een het woon en leefklimaat van omwonenden gewaarborgd worden. Daarnaast betekent het dat alleen op hele grote woonpercelen een paardenbak gerealiseerd kan worden. Percelen die overwegend bij woningen in het buitengebied zijn gelegen.

 

Zoals aangegeven zijn de meeste paardenbakken vergunningsplichtig. Met name de uitvoering van het hekwerk is belangrijk als het gaat om de inpassing van de paardenbak in de omgeving. De omheining dient te bestaan uit natuurlijk materiaal, bijvoorbeeld houtenpalen voorzien van 2 horizontale houten planken (onder plank en bovenplank). De dorpsbouwmeester zal hierover in het kader van de welstand een oordeel over geven.

 

5. Voorwaarden

Voor het oprichten van een paardenbak ten behoeve van hobbymatig gebruik gelden de volgende voorwaarden:

 • -

  een paardenbak is uitsluitend binnen de bestemming Agrarisch, Agrarisch met Waarde, Agrarisch Bedrijf en Wonen toegestaan;

 • -

  het gebruik van de paardenbak uitsluitend voortkomt uit het hobbymatig houden van paarden (maximaal 5) en derhalve voor privé gebruik bedoeld is;

 • -

  er minimaal een afstand wordt aangehouden van 50 meter tussen de rand van de paardenbak en woning van derden;

 • -

  de afmetingen van een paardenbak exclusief de omheining niet meer mogen bedragen dan 40 bij 20 meter;

 • -

  de hoogte van bouwwerken, waaronder omheiningen en springtoestellen, ten hoogste 1.50 meter mag bedragen;

 • -

  er geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woon- en leefklimaat van omwonenden ontstaat;

 • -

  er geen onevenredige nadelige gevolgen zijn voor landschappelijke en natuurlijke waarden;

 • -

  aangrenzende landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden, waaronder de kern kwaliteiten van het Nationaal landschap niet onevenredig worden aangetast

 • -

  lichtmasten niet mogen worden opgericht.

 

6. Procedure

De in voorliggende beleidsnotitie opgenomen regeling voor paardenbakken ten behoeve van hobbymatig gebruik zal in alle toekomstige gemeentelijke bestemmingsplannen worden opgenomen.

 

Hoewel een beleidsnota juridisch gezien niet in de plaats kan treden van bepalingen uit vastgestelde bestemmingsplannen, is het wel het streven van de gemeente om het in deze beleidsnota vastgestelde beleid direct binnen de volledige gemeente toe te passen. Dit om de uniformiteit van de regelgeving binnen de gemeente te kunnen waarborgen, en rechtsongelijkheid te voorkomen.

 

De bestaande situatie, waarin binnen de gemeente per gebied een ander beleid en regels gelden, leiden immers tot onnodige verwarring en ongelijkheid.Indien een aanvraag voor een paardenbak ten behoeve van hobbymatig gebruik past binnen de voorwaarden genoemd in deze notitie maar in strijd is met het vigerende bestemmingsplan zal zo veel mogelijk medewerking worden verleend doormiddel van het reguliere omgevingsvergunning traject.