Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van de leges 2013
CiteertitelLegesverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLegesverordening 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-201214-01-2013Nieuwe regeling

08-11-2012

Rond de Linde, 15-11-2012

Corsanummer 2012.11711 & 2012.11712
23-11-201201-01-2014Nieuwe regeling

08-11-2012

Rond de Linde, 15-11-2012

Corsanummer 2012.11711 & 2012.11712

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Nuenen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2012;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

B E S L U I T

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2013

(Legesverordening 2013)

Artikel 1. Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  'kantooruren': de periode van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • e.

  gedenktekens op bermen of zijkanten van wegen in de zin van Art. 1 van de Wegenwet, danwel soortgelijke objecten, op specifiek verzoek van het college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de artikelen van de A.p.v. als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een Nuenense non-profitinstelling, die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers, tenzij voor de activiteit gemeentelijke subsidie verleend is;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven
 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling
 • 1. In afwijking van artikel 9 eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf
 • 1. Vermindering van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

 • 3. Gehele of gedeeltelijke teruggaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12. Overgangsbepaling
 • 1. De artikelen en tarieventabel van de “Legesverordening 2012” van 4 november 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13. Inwerkingtreding
 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2013'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2012.

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffer,de voorzitter,
   
M.C.P. Laurenssen-van Dal MScM.J. Houben MBA

Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2013

Titel 1        Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

werkdagen tijdens kantooruren

€329,00

1.1.1.2

werkdagen waarop het gemeentehuis gesloten is

€398,50

1.1.1.3

zaterdag

€548,50

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.2.1

werkdagen tijdens kantooruren

€329,00

1.1.2.2

werkdagen waarop het gemeentehuis gesloten is

€398,50

1.1.2.3

zaterdag

€548,50

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 33,30

1.1.3.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een binnenboekje

€ 12,10

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,40

1.1.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.5.1

Het tarief bedraagt voor het toezenden van een schriftelijk aangevraagd stuk als bedoeld in 1.1.5 wordt verhoogd met

€ 6,80

1.1.5.2

Bij een aanvraag bedoeld in 1.1.5 via de webwinkel wordt geen verhoging als bedoeld in 1.1.5.1 in rekening gebracht.

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een reservering voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap

€ 40,40

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€48,70

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€48,70

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€48,70

1.2.1.4

VERVALLEN PER 26-06-2012 (het bijschrijven van een kind in een reisdocument)

 

1.2.1.5

VERVALLEN PER 26-06-2012 (het bijschrijven van een kind middels een kindersticker)

 

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 9,60

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2. tweede lid, van de Paspoortwet:

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

€30,00

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in subonderdeel 1.2.2.1

€40,05

1.2.3

De tarieven genoemd in de subonderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€45,90

1.2.4

VERVALLEN PER 26-06-2012 (bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument)

 

1.2.5

VERVALLEN PER 26-06-2012 (spoedlevering vermeerderd met een bedrag per kindersticker)

 

1.2.6

Tot het afgeven van een reisdocument of identiteitskaart, indien aan de aanvrager al eerder een reisdocument of identiteitskaart werd verstrekt, welke document bij de aanvraag niet of niet compleet kan worden overlegd en de aanvraaggegevens van dat document moeten worden geraadpleegd, worden de verschuldigde leges verhoogd met

€ 34,80

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€39,85

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€34,10

1.3.3

Bij de afgifte van een rijbewijs worden, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welke document bij de aanvraag niet of niet compleet kan worden overlegd en de aanvraaggegevens van dat document moeten worden geraadpleegd, worden de verschuldigde leges verhoogd met

€21,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,90

1.4.2.2

tot het schriftelijk aan derden toezenden van inlichtingen uit de gemeentelijke basisadministratie

€13,60

1.4.2.2.1

Bij het verstrekken van gegevens als bedoeld in 1.4.2.2 naar aanleiding van een verzoek via de webwinkel worden geen leges in rekening gebracht.

 

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 2,27

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€18,40

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Per 1-1-2011 VERVALLEN

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23

1.6.1.1.2

met een maximaal per bericht van

€ 5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de productbegroting

€83,00

1.7.1.2

een afschrift van de programmabegroting aan: a. bedrijven en personen niet ingeschreven in de GBA van Nuenen

€82,60

 

b.personen ingeschreven in de GBA van Nuenen

€ 0,00

1.7.1.3

een afschrift van het bijlagenboek behorende bij de begroting

€83,00

1.7.1.4

een totaalpakket van de onder 1.7.1.1 tot en met 1.7.1.3 genoemde stukken aan:

 
 

a.bedrijven en personen niet ingeschreven in de GBA van Nuenen

€237,00

 

b.personen ingeschreven in de GBA van Nuenen

€148,50

1.7.1.5

een afschrift van het verslag van de Algemene Beschouwingen van de vergadering van de commissie uit de Raad, belast met het onderzoek van de gemeentebegroting en van de bedrijfsbegrotingen

€ 41,40

1.7.1.5.1

een afschrift van het antwoord van burgemeester en wethouders op het verslag genoemd onder 1.7.1.5

€ 41,40

1.7.1.6

een afschrift van het jaarverslag en jaarrekening aan:

 
 

a.bedrijven en personen niet ingeschreven in de GBA van Nuenen

€ 83,00

 

b.personen ingeschreven in de GBA van Nuenen

€ 0,00

1.7.1.6.1

een afschrift van de bijlagen behorende bij het verslag genoemd onder 1.7.1.6

€ 83,00

1.7.1.7

een afschrift van het productverslag

€ 83,00

1.7.1.8

een totaalpakket van de onder 1.7.1.6 tot en met 1.7.1.7 genoemde stukken aan:

 
 

a.bedrijven en personen niet ingeschreven in de GBA van Nuenen

€237,00

 

b.personen ingeschreven in de GBA van Nuenen

€148,50

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering

€ 11,80

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,65

1.7.2.1.3

een afschrift van een gemeenteblad, per pagina

€ 0,65

1.7.2.1.4

Indien het aangevraagde als bedoeld in 1.7.2.1.2 , 1.7.2.1.3 , 1.7.3.1.1 en 1.7.3.1.1 digitaal wordt toegestuurd dan bedraagt het tarief per pagina

€ 0,60

1.7.2.1.4

een afschrift van het reglement van orde van de Raad

€ 17,80

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€106,50

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, exclusief de onder 1.7.1.1 tot en met 1.7.1.8 genoemde stukken

€106,50

1.7.2.2.3

op het gemeenteblad

€ 17,80

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

een afschrift van de stukken behorende bij een informatieve raadsbijeenkomst, per pagina

€ 0,65

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.3.2.1

op de stukken behorende bij een informatieve raadsbijeenkomst

€111,00

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie of lichtdruk van een plan, zoals een bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit of wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2:

 

1.8.1.1.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,65

1.8.1.1.2

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk met een oppervlakte van:

 
 

formaat A4 of kleiner

€ 4,15

 

formaat A3 of groter, doch kleiner dan formaat A2

€ 7,75

 

formaat A2 of groter, doch kleiner dan formaat A0

€ 12,60

 

formaat A0 of groter

€ 19,40

1.8.1.1.3

Indien het aangevraagde als bedoeld in 1.8.1.1 en 1.8.1.2 digitaal wordt toegestuurd dan bedraagt het tarief per pagina op formaat A3 of A4

€ 0,65

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen per besteed kwartier

€ 18,40

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 0,65

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 0,00

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 0,00

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 5,45

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

1.8.3.1

het inzagerecht van de geautomatiseerde gemeentelijke kadastrale registratie:

 
 

indien het objectgegevens zijn, per relatie

€ 5,45

 

indien het subjectgegevens zijn, per relatie

€ 5,45

1.8.3.2

het verstrekken van een afdruk van het beeldscherm

€ 5,45

1.8.3.3

indien de onder 1.8.3.1 en 1.8.3.2 genoemde gegevens per fax, per post of digitaal verzonden wordt, dan wordt het tarief vermeerderd met

€ 8,35

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.4.1

het leveren van kaartmateriaal via digitale externe bestanden GBKN (inclusief gebruiksrecht)

 
 

bij 1 ha. oppervlakte met een omvang van 1 ha. levering

€ 271,00

 

bij 2 ha. oppervlakte met een omvang van 2 ha. levering

€ 352,50

 

bij 4 ha. oppervlakte met een omvang van 4 ha. levering

€ 466,50

 

bij 5 ha. oppervlakte met een omvang van 5 ha. levering

€ 514,00

 

bij 50 ha. oppervlakte met een omvang van 1 GBKN-blad levering

€ 1.460,00

 

bij 200 ha. oppervlakte met een omvang van 4 GBKN-bladen levering

€ 2.884,00

 

bij 800 ha. oppervlakte met een omvang van 16 GBKN-bladen levering

€ 5.805,00

 

bij 5.000 ha. oppervlakte met een omvang van 100 GBKN-bladen levering

€14.686,00

1.8.4.2

het leveren van kaartmateriaal via digitale externe plots GBKN (inclusief gebruiksrecht) op papier afgedrukt in zwart/wit

 
 

per A4 1:1000

€ 17,20

 

per A4 1:2000

€ 27,20

 

per A4 1:5000

€ 58,80

 

per A3 1:1000

€ 29,40

 

per A3 1:2000

€ 42,20

 

per A3 1:5000

€ 77,40

 

per A2 1:500

€ 32,20

 

per A2 1:1000

€ 42,20

 

per A1 1:500

€ 44,40

 

per A1 1:1000

€ 57,40

 

per A0 1:500

€ 57,40

 

per A0 1:1000

€ 75,60

 

per A0 1:5000

€ 132,50

 

per A0 1:10000

€ 225,00

1.8.4.3

het leveren van kaartmateriaal via digitale externe plots GBKN (inclusief gebruiksrecht) op papier afgedrukt in kleur

 
 

per A4 1:1000

€ 24,40

 

per A4 1:2000

€ 34,20

 

per A4 1:5000

€ 65,80

 

per A3 1:1000

€ 36,80

 

per A3 1:2000

€ 49,20

 

per A3 1:5000

€ 84,60

 

per A2 1:500

€ 39,40

 

per A2 1:1000

€ 49,20

 

per A1 1:500

€ 118,40

 

per A1 1:1000

€ 64,20

 

per A0 1:500

€ 64,20

 

per A0 1:1000

€ 83,00

 

per A0 1:5000

€ 139,80

 

per A0 1:10000

€ 232,60

1.8.4.4

het leveren van kaartmateriaal via digitale externe plots GBKN (inclusief gebruiksrecht) op film in zwart/wit

 
 

per A4 1:1000

€ 51,40

 

per A4 1:2000

€ 90,40

 

per A4 1:5000

€ 192,00

 

per A3 1:1000

€ 84,60

 

per A3 1:2000

€ 136,00

 

per A3 1:5000

€ 279,00

 

per A2 1:500

€ 83,00

 

per A2 1:1000

€ 121,00

 

per A1 1:500

€ 115,00

 

per A1 1:1000

€ 167,00

 

per A0 1:500

€ 151,50

 

per A0 1:1000

€ 227,00

 

per A0 1:5000

€ 441,50

 

per A0 1:10000

€ 826,50

1.8.4.5

het leveren van kaartmateriaal via digitale externe plots GBKN (inclusief gebruiksrecht) op film in kleur

 
 

per A4 1:1000

€ 58,80

 

per A4 1:2000

€ 97,00

 

per A4 1:5000

€ 198,50

 

per A3 1:1000

€ 91,60

 

per A3 1:2000

€ 143,50

 

per A3 1:5000

€ 286,00

 

per A2 1:500

€ 90,20

 

per A2 1:1000

€ 128,00

 

per A1 1:500

€ 122,50

 

per A1 1:1000

€ 174,00

 

per A0 1:500

€ 159,00

 

per A0 1:1000

€ 234,00

 

per A0 1:5000

€ 459,00

 

per A0 1:10000

€ 835,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.1

een verklaring omtrent het gedrag

€30,05

1.9.2

een bewijs van in leven zijn (afgegeven door ambtenaar)

€ 6,90

1.9.2.1

een bewijs van in leven zijn (internationaal en afgegeven door ABS)

€12,10

1.9.3

een legalisatie van een handtekening

€ 6,90

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€18,40

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,65

1.10.2.2

Indien het aangevraagde als bedoeld in 1.10.2.1 digitaal wordt toegestuurd dan bedraagt het tarief per pagina op formaat A3 of A4

€ 0,60

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Per 1-1-2011 VERVALLEN

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€36,80

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€18,40

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Per 1-1-2011 VERVALLEN

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1

om een vaste standplaatsvergunning als bedoeld in de Marktverordening

€42,20

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet:

 

1.15.1

voor de openstelling van een avondwinkel op werkdagen, per winkel

€583,50

1.15.2

voor de openstelling van een avondwinkel op zon- en feestdagen, per winkel

€197,00

1.15.3

voor de openstelling van een winkel in het kader van een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard, per gelegenheid

€273,00

1.15.4

voor de wijziging, intrekking of overdracht van onderdeel 1.15.1 tot en met 1.15.3

€177,50

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan twaalf maanden

€226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan twaalf maanden, voor de eerste kansspelautomaat

€226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€136,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 41,40

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang

 

1.17.1.1

voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau bij onderzoek voor aanvang exploitatie

€735,50

1.17.1.2

voor nieuwe gastouders (via gastouderbureau), wanneer een A-toets nodig is

€150,00

1.17.1.3

voor nieuwe gastouders (via gastouderbureau), wanneer een A- en B-toets nodig is

€484,50

1.17.1.4

voor peuterspeelzalen bij onderzoek voor aanvang exploitatie

€401,00

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€353,25

1.18.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel- klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,70

1.18.1.2

Indien de onder 1.18.1.1 vermelde werkzaamheden worden verricht in of op nieuwe bouwlocaties met het zogenaamde maagdelijk terrein: per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,13

 

Voor het overige wordt verwezen naar 1.18.1.

 
 

Onder maagdelijk terrein wordt verstaan: nieuwe bouwlocaties, die omschreven worden als grondexploitatie complexen zowel bij in- en uitbreidlocaties als ook bij nieuwe bestemmingsplannen gebieden waar geen infrastructuur aanwezig is.

 

1.18.1.3

De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huisaansluitingen lengten voor de telecom-aanbieders:

a.kleiner dan 25 meter

€ 0,00

 

b.tussen 25 meter en 100 meter (50 % van het genoemde bedrag in punt 1.18.1) vermeerderd met de variabele kosten (50 % van het genoemde bedrag in punt 1.18.1.1) per meter sleuf

€ 0,85

 

c.groter dan 100 meter (het genoemde bedrag in punt 1.18.1) vermeerderd met de variabele kosten (het genoemde bedrag in punt 1.18.1.1) per meter sleuf

€ 0,85

1.18.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een vergunning over tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.11 van de APV en het Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik voor gemeenten, die deel uitmaken van het SRE inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen

€353,25

1.18.1.5

Indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker- en sierbestratingen, maar ook gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijk voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond wordt het tarief genoemd in 1.18.1.4 vermeerderd met

€ 1,70

1.18.1.5.1

Indien de in 1.18.1.5 genoemde werkzaamheden worden verricht in of op nieuwe bouwlocaties, met het zogenaamde maagdelijke terrein wordt het tarief genoemd in 1.18.1.4 vermeerderd met

€ 1,13

 

Voor het overige wordt verwezen naar 1.18.1.4

 

1.18.1.6

De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huisaansluitingen lengten voor de nutsbedrijven (gas, water, elektra): a. kleiner dan 25 meter

€ 0,00

 

b.tussen 25 meter en 100 meter (50 % van het genoemde bedrag in punt 1.18.4) vermeerderd met de variabele kosten (50 % van het genoemde bedrag in punt 1.18.5) per meter sleuf

€ 0,85

 

c.groter dan 100 meter (het genoemde bedrag in punt 1.18.1.4) vermeerderd met de variabele kosten (het genoemde bedrag in punt 1.18.1.5) per meter sleuf

€ 0,85

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€75,00

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van het Voertuigreglement

€75,00

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€23,40

1.19.4

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het houden van wedstrijden met voertuigen als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet

€75,00

1.19.5

tot het verkrijgen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 lid 1c van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

€75,00

1.19.6

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 1.19.1 die geldig is voor een periode van 24 aaneengesloten uren, dan bedraagt het tarief

€18,80

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,70

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,65

1.20.1.2.2

Indien het aangevraagde als bedoeld in 1.20.1.2.1 digitaal wordt toegestuurd dan bedraagt het tarief per pagina van A4-formaat

€ 0,60

1.20.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk in zwart/wit met een oppervlakte van:

 
 

formaat A4 of kleiner

€ 4,25

 

groter dan formaat A4, doch kleiner dan formaat A2

€ 7,75

 

groter dan formaat A2, doch kleiner dan formaat A0

€12,60

 

formaat A0 of groter

€19,40

1.20.1.3.1

Indien kaarten, tekeningen en lichtdrukken bedoeld in 1.20.1.3 in kleur wordt verstrekt dan wordt het tarief verhoogd met

100 %

1.20.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 5,60

1.20.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,70

1.20.1.6

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 2:10 van de APV voor:

 

1.20.1.6.1

standplaatsen zonder commerciële inslag en reclameborden ten behoeve van evenementen

€42,20

1.20.1.6.2

aankondiging bij uitvalswegen ten behoeve van plaatselijke evenementen met commerciële inslag

€151,50

1.20.1.6.3

uitstallingen, terrasjes, tenten, containers e.d. voor een periode van:

 
 

korter dan 15 dagen

€ 88,20

 

16 tot 90 dagen

€168,50

 

91 tot 365 dagen

€252,50

 

langer dan 1 jaar

€505,00

1.20.1.6.4

bij verlenging van de periode genoemd in 1.20.1.6.3 wordt het ergens anders in rekening gebrachte tarief in mindering gebracht op het daarop volgende geldende tarief

 

1.20.1.7

tot het verkrijgen van een inzamelvergunning van huishoudelijke afvalstoffen op grond van de afvalstoffenverordening

€ 42,20

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van:

 

1.20.2.1

verzoeken om informatie, tenzij dit verzoek gedaan wordt in context van een ruimtelijke procedure, per besteed kwartier

€ 20,60

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

1.20.3.1

inlichtingen uit brandweerrapporten over plaatsgehad hebbende branden en inlichtingen over brandschade of andere vormen van hulpverlening door de brandweer

€102,50

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.20.4.1

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar ingevolge artikel 1, lid 3, onderdeel c; artikel 5, lid 6: artikel 9, lid 2; artikel 10, lid 2; artikel 13, lid 2; of artikel 16, lid 1 van het besluit “inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen” voor het landen en/ of opstijgen van een helikopter, luchtballon, landbouwvliegtuig of zweefvliegtuig op een niet als luchtvaartterrein aangewezen terrein

€ 64,40

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.20.5.1

tot het verkrijgen van een brandveiligheidkeuring van een voertuig voor de verkoop van warme spijzen

€ 64,40

1.20.5.2

voor het verstrekken van een exemplaar van de bouwverordening, per pagina

€ 0,65

1.20.5.3

voor het verstrekken van een exemplaar van de APV, per pagina

€ 0,65

1.20.5.4

voor het verstrekken van een exemplaar van een gemeentelijke belasting verordening, per pagina

€ 0,65

1.20.5.5

Indien het aangevraagde als bedoeld in 1.20.5.2 tot en met 1.20.5.4 digitaal wordt toegestuurd dan bedraagt het tarief per pagina

€ 0,60

1.20.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.10.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.20.6.1

voor het verstrekken van informatie met betrekking tot milieuhygiënische belemmeringen voor het gebruik van gronden en of opstallen, anders dan in het kader van een lopende wettelijke procedure, per te beoordelen milieuaspect (bijvoorbeeld stankcirkels, externe veiligheid, geluidscontouren enz.)

€391,00

1.20.6.2

voor het verstrekken van informatie met betrekking tot de kwaliteit van de bodem, per perceel

€ 90,60

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.20.7.1

voor de afgifte van een gedoogbeschikking

€469,50

1.20.7.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 3:10 van de APV (sexwinkel)

€538,00

1.20.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een milieupas

€ 6,80

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

gebruiksfunctie:

 
 

de gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen, zoals omschreven in het Bouwbesluit 2012;

 

2.1.1.2.1

gebruiksoppervlakte:

 
 

gebruiksoppervlakte in vierkante meter (m2) wordt bepaald zoals omschreven in NEN 2580;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om principeverzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€153,00

2.2.2

om vooroverleg/ beoordeling van een conceptaanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning:

60 %

van de basisleges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

2.2.3

voor het verstrekken tot afgifte van een mededeling, dat de te treffen bouwkundige voorzieningen van zodanig ondergeschikte betekenis zijn, dat geen omgevingsvergunning is vereist

€ 67,00

2.2.4

Indien een aanvraag om een principeverzoek wordt opgevolgd door een aanvraag om vooroverleg of aanvraag om omgevingsvergunning, wordt voor het in behandeling nemen van de aanvraag om vooroverleg of om omgevingsvergunning een bedrag aan leges in rekening gebracht overeenkomstig artikel 2.2.2 tot en met 2.3.19, verminderd met het tarief vermeld onder 2.2.1 voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een principeverzoek. Voorwaarde is dat de aanvraag in hoofdlijnen overeenkomt met het goedgekeurde principeverzoek en uiterlijk een half jaar na de schriftelijke uitspraak ingediend is. Er wordt geen teruggaaf van leges gedaan.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

Met heffingsgrondslag wordt bedoeld de grondslag die als basis dient waarvan leges worden geheven. Er worden meerdere grondslagen gebruikt, afhankelijk van het te leveren product: a. gebruiksoppervlakte (m2) per gebruiksfunctie waar de aanvraag betrekking op heeft, als omschreven onder 2.1 van deze titel;

b.vast tarief per product, als omschreven in het van toepassing zijnde artikel; c. overige grondslagen, als omschreven in het van toepassing zijnde artikel.

 
     

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief bepaald op basis van de gebruiksfunctie(s) en de gebruiksoppervlakte daarvan. Wanneer een bouwactiviteit meer dan één gebruiksoppervlakte kent wordt het tarief bepaald op basis van de som van de tarieven per gebruiksfunctie en daaraan gekoppelde gebruiksoppervlakte.

 

2.3.1.1

Er kan naast een nieuwe gebruiksfunctie ook sprake zijn van activiteiten binnen een bestaande gebruiksfunctie. In het laatste geval wordt gerekend met de gebruiksoppervlakte waar de bouwactiviteiten (bijvoorbeeld interne wijzigingen, dakkapel) plaatsvinden ook al blijft de gebruiksfunctie in aard ongewijzigd. Dit alles is te berekenen aan de hand van het onderstaande.

 

2.3.1.1.1

Wanneer sprake is van één of meer van de volgende gebruiksfuncties: - bijeenkomstfunctie;

-gezondheidsfunctie; - logiesfunctie; - onderwijsfunctie; wordt voor de betreffende gebruiksfunctie(s) afzonderlijk de gebruiksoppervlakte bepaald aan de hand hiervan het volgende tarief per gebruiksfunctie gehanteerd:

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

kleiner is dan 10 m2

€ 402,90

groter is dan 10 m2en kleiner is dan 20 m2

€ 780,30

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

20 m2of groter is, maar kleiner dan of gelijk is aan 200 m2 vermeerderd met voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2

€ 780,30

€ 39,78

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlak van het aangevraagde:

 

groter is dan 200 m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 500 m2 vermeerderd met voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2

€ 7.940,70

€ 27,85

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

groter is dan 500 m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 2000 m2 vermeerderd met voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2

€16.294,50

€ 19,49

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

groter is dan 2000 m2 vermeerderd met voor elke m2gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2 met een maximum van

€45.532,80

€ 13,64

€ 18.362,40

2.3.1.1.2

Wanneer sprake is van één of meer van de volgende gebruiksfuncties: - celfunctie;

-kantoorfunctie; - sportfunctie; - winkelfunctie; wordt voor de betreffende gebruiksfunctie(s) afzonderlijk de gebruiksoppervlakte bepaald aan de hand hiervan het volgende tarief per gebruiksfunctie gehanteerd:

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde

 

kleiner is dan 10 m2

€ 402,90

groter is dan 10 m2en kleiner is dan 20 m2

€ 780,30

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

20 m2of groter is, maar kleiner dan of gelijk is aan 200 m2 vermeerderd met voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2

€ 780,30

€ 37,74

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

groter is dan 200 m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 500 m2 vermeerderd met voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2

€ 7.573,50

€ 26,42

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

groter is dan 500 m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 2000 m2 vermeerderd met voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2

€ 5.498,90

€ 18,49

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

groter is dan 2000 m2 vermeerderd met voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2 met een maximum van

€43.237,80

€ 12,94 €318.362,40

2.3.1.1.3

Wanneer sprake is van de gebruiksfunctie woonfunctie;

wordt voor de betreffende gebruiksfunctie afzonderlijk de gebruiksoppervlakte bepaald aan de hand hiervan het volgende tarief per gebruiksfunctie gehanteerd:

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde

 

kleiner is dan 10 m2

€ 402,90

groter is dan 10 m2en kleiner is dan 20 m2

€ 780,30

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

20 m2of groter is, maar kleiner dan of gelijk is aan 200 m2 vermeerderd met voor elke m2gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2

€ 780,30

€ 36,72

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

groter is dan 200 m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 500 m2 vermeerderd met voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2

€ 7.389,90

€ 25,70

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

groter is dan 500 m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 2000 m2 vermeerderd met voor elke m2gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2

€15.101,10

€ 17,99

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

groter is dan 2000 m2 vermeerderd met voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2 met een maximum van

€42.090,30

€ 12,59 €318.362,40

2.3.1.1.4

Wanneer sprake is van één of meer van de volgende gebruiksfunctie: - industriefunctie; - overige gebruiksfunctie; wordt voor het volgende tarief gehanteerd:

 

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde

 

kleiner is dan 20 m2

€ 402,90

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

20 m2of groter is, maar kleiner dan of gelijk is aan 200 m2 vermeerderd met voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2

€ 402,90

€ 10,20

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

groter is dan 200 m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 500 m2 vermeerderd met voor elke m2gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2

€ 2.238,90 € 9,69

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

groter is dan 500 m2, maar kleiner dan of gelijk is aan 2000 m2 vermeerderd met voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2

€ 5.145,90

€ 9,21

Het tarief bedraagt indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 

groter is dan 2000 m2 vermeerderd met voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2 met een maximum van

€18.954,15

€ 8,75 €318.362,40

2.3.1.1.5

Wanneer sprake is van één of meer van de volgende gebruiksfunctie: - bouwwerk geen gebouw zijnde; wordt voor het volgende tarief gehanteerd:

 

voor gevelwijzigingen

€ 275,40

voor overkappingen

€ 275,40

voor wanden/muren niet constructief en erfafscheidingen

€ 204,00

voor wanden/muren wel constructief

€ 275,40

voor het wijzigen van dakconstructie

€ 402,90

 

Wanneer sprake is van meerdere bovenstaande bouwwerken genoemd in 2.3.1.1.5 in één aanvraag is het maximale bedrag

€ 510,00

 

Wanneer overige bouwwerken geen gebouw zijnde die hierboven niet genoemd zijn bedraagt het tarief:

 
 

ongeacht hoogte en het grondoppervlakte kleiner is dan 2 m2

€ 275,40

indien het grondoppervlak 2 of meer m2 bedraagt en het aangevraagde niet hoger is dan 1 meter vermeerderd met per m2 van het grondoppervlak waar de aan- vraag op van toepassing is met een maximum van

€ 275,40

€ 2,04

€ 377,40

indien het grondoppervlak 2 of meer m2 bedraagt en het aangevraagde hoger is dan 1 meter maar niet hoger dan 3 meter vermeerderd met per m2 van het grondoppervlak waar de aan- vraag op van toepassing is met een maximum van

€ 468,18

€ 2,75

€ 743,58

indien het grondoppervlak 2 of meer m2 bedraagt en het aangevraagde hoger is dan 3 meter maar niet hoger dan 5 meter vermeerderd met per m2 van het grondoppervlak waar de aan- vraag op van toepassing is met een maximum van

€ 795,60

€ 3,72

€ 1.353,54

indien het grondoppervlak 2 of meer m2 bedraagt en het aangevraagde hoger is dan 5 meter maar niet hoger dan 10 meter vermeerderd met per m2 van het grondoppervlak waar de aan- vraag op van toepassing is met een maximum van

€ 1.353,54

€ 5,02

€ 2.357,54

indien het grondoppervlak 2 of meer m2 bedraagt en het aangevraagde hoger is dan 10 meter vermeerderd met per m2 van het grondoppervlak waar de aan- vraag op van toepassing is met een maximum van

€ 2.357,54

€ 6,77

€ 4.050,04

     
 

Tijdelijke bouwwerken

 

2.3.1.1.6

Wanneer sprake is van een tijdelijk bouwwerk met een instandhoudingstermijn van maximaal vijf jaar bedraagt het tarief van de op de grond van onderdeel 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 verschuldigde leges.

80 %

     
 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is

€ 140,50

     
 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld en indien externe kosten hiervoor gemaakt worden, worden deze kosten in rekening gebracht bij de aanvrager.

 
     
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

2.3.1.4.1

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 dient ter legalisatie en indien het bouwwerk zonder vergunning is gerealiseerd, dan worden de legesbedragen genoemd in 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 vermeerderd met

100 %

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges;

 

2.3.1.4.2

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 dient ter legalisatie en indien het bouwwerk in afwijking van de verleende vergunning is gerealiseerd, dan worden de legesbedragen genoemd in 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 vermeerderd met

200 %

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
     
 

Overdragen en wijziging vergunning

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, tot het wijzigen van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning:

€ 67,60

     
 

Beoordelen beeldkwaliteitsplan

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag, en het plan dient te worden voorgelegd aan:

 

2.3.1.6.1

het ontwerpteam dan worden de leges per keer verhoogd met

€ 280,50

2.3.1.6.2

het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) nadat het plan is voorgelegd aan het ontwerpteam dan worden de leges per keer verhoogd met

€ 357,00

2.3.1.6.3

de Supervisor dan worden de leges per keer verhoogd met

€ 204,00

     
 

Team Ruimtelijke Kwaliteit

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 , 2.2.2 en 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag, en het plan dient te worden voorgelegd aan het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) dan worden de leges per keer verhoogd met

€ 1.500,00

     

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 597,00

 

Leges worden niet geheven voor zover het de navolgende werkzaamheden betreft: 1. afgraven, ophogen, vergraven, egaliseren van gronden; 2. aanleg, verbreden of verbeteren van sloten en greppels; 3. aanbrengen van houtgewas met welke uitvoering van de werkzaamheden wordt bijgedragen aan (kleinschalige) natuurontwikkeling.

 

2.3.2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning bedoeld in 2.3.2.1 die dient ter legalisatie dan wordt het tarief genoemd in 2.3.2.1 vermeerderd met

100 %

2.3.2.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op activiteiten met betrekking tot de afgifte van een (provinciale) ontgrondingsvergunning bedraagt het tarief voor het plaatsen van een openbare kennisgeving

€ 273,50

     

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 214,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 321,50

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 3.483,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 268,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 352,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 352,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 352,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 352,00

     
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.3.10

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.8 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

2.3.3.10.1

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.8 dient ter legalisatie en indien het bouwwerk zonder vergunning is gerealiseerd, dan worden de legesbedragen genoemd in 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.8 vermeerderd met

100 %

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges;

 

2.3.3.10.2

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.8 dient ter legalisatie en indien het bouwwerk in afwijking van de verleende vergunning is gerealiseerd, dan worden de legesbedragen genoemd in 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.8 vermeerderd met

200 %

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
     

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 244,50

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 352,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 3.483,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 300,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 352,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 352,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 352,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit, met toepassing van de in het voorbereidingsbesluit opgenomen regels inzake afwijking)

€ 352,00

2.3.4.9

VERVALLEN per 06-07-2012 (art. 3 onrechtmatige bewoning recreatiewoningen)

 

2.3.4.10

VERVALLEN per 06-07-2012 (art. 4 onrechtmatige bewoning recreatiewoningen)

 
     
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.4.11

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.4.1 tot en met 2.3.4.10 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend

 

2.3.4.11.1

ter legalisatie, dan worden de legesbedragen genoemd in 2.3.4.1 tot en met 2.3.4.10 vermeerderd met

100 %

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges;

 

2.3.4.11.2

ter legalisatie en indien het gebruik in afwijking van een verleende vergunning is gerealiseerd, dan worden de legesbedragen genoemd in 2.3.4.1 tot en met 2.3.4.10 vermeerderd met

200 %

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
     

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 299,50

2.3.5.1

voor een inrichting met een oppervlakte categorie 1 (tot en met 100 m2) wordt het tarief onder 2.3.5 vermeerderd met

€ 210,00

2.3.5.2

voor een inrichting met een oppervlakte categorie 2 (van 100 tot en met 500 m2) wordt het tarief onder 2.3.5 vermeerderd met een m2 prijs van

€ 1,94

2.3.5.3

voor een inrichting met een oppervlakte categorie 3 (van 500 tot en met 2.000 m2) wordt het tarief onder 2.3.5 vermeerderd met

€ 654,00

2.3.5.3.1

Het tarief van 2.3.5.3 wordt per m2 vermeerderd met

€ 0,56

2.3.5.4

voor een inrichting met een oppervlakte categorie 4 (van 2.000 tot en met 5.000 m2) wordt het tarief onder 2.3.5 vermeerderd met

€ 1.648,00

2.3.5.4.1

Het tarief van 2.3.5.4 wordt per m2 vermeerderd met

€ 0,12

2.3.5.5

voor een inrichting met een oppervlakte categorie 5 (van 5.000 tot en met 50.000 m2) wordt het tarief onder 2.3.5 vermeerderd met

€ 2.250,00

2.3.5.5.1

Het tarief van 2.3.5.5 wordt per m2 vermeerderd met

€ 0,05

2.3.5.6

voor een inrichting met een oppervlakte categorie 6 (van meer dan 50.000 m2) wordt het tarief onder 2.3.5.1 vermeerderd met

€ 3.617,00

2.3.5.6.1

Het tarief van 2.3.5.6 wordt per m2 vermeerderd met

€ 0,03

2.3.5.7

Indien de aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.5 wordt ingetrokken voordat hierop beslissing is genomen wordt op verzoek een teruggave verleend van

50 %

2.3.5.8

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een wijziging van een vergunning als bedoeld in 2.3.5 indien het betreft:

 

2.3.5.8.1

uitbreiding van de inrichting: dan gelden de legestarieven in 2.3.5 tot en met 2.3.5.6.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend berekend wordt over de oppervlakte van de uitbreiding

 

2.3.5.8.2

gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: dan gelden de legestarieven in 2.3.5 tot en met 2.3.5.6.1 verminderd met

50 %

2.3.5.8.3

gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting: dan worden de legestarieven in 2.3.5 tot en met 2.3.5.6.1 verminderd met 50 %, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend berekend wordt over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

 

2.3.5.9

voor een wijziging van de tenaamstelling van een gebruiksvergunning

€ 60,60

2.3.5.10

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.5 tot en met 2.3.5.1 die dient ter legalisatie dan worden van de legesbedragen genoemd in 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.6.1 vermeerderd met

100 %

     

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de Erfgoedverordening 2010 gemeente Nuenen aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een (gemeentelijke) monument

€ 233,50

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.2.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument

€ 351,50

2.3.6.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.6.1 en 2.3.6.2 die dient ter legalisatie dan wordt het legesbedrag genoemd in 2.3.6.1 en 2.3.6.2 vermeerderd met

100 %

     

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo

€ 276,50

2.3.7.1.2

VERVALLEN per 06-07-2012

 

2.3.7.1.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.7.1 die dient ter legalisatie dan wordt het legesbedrag genoemd in 2.3.7.1 en 2.3.7.1.1 vermeerderd met

100 %

     

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 
 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.7.1.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€ 177,00

     

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 110,00

     

2.3.9

Uitweg/inrit PER 1-1-2011 VERVALLEN

 
     

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 135,00

     

2.3.11

Opslag van roerende zaken PER 1-1-2011 VERVALLEN

 
     

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 PER 1-1-2011 VERVALLEN

 
     

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 318,00

     

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, en waarvoor werkzaamheden worden verricht door de SRE milieudienst, dan wordt het tarief dat de SRE milieudienst in rekening brengt, doorberekend aan de aanvrager.

 

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 100,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
     

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
     

2.3.16

Beoordeling bodemrapport en geluidsonderzoek

 
 

Onverminderd het bepaalde in het voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 284,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 364,50

2.3.16.3

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek of gevelonderzoek op basis van de Wet geluidhinder of het Bouwbesluit

€ 284,00

2.3.16.4

Indien de verlening van een aanvraag bedoeld in 2.3.16 slechts mogelijk is met een ontheffing van de Wet geluidhinder als bedoeld in de artikelen 82 tot en met 86 of artikel 106 van de Wet geluidhinder

€ 675,00

2.3.16.5

Het tarief bedraagt voor de beoordeling van een bodemonderzoek behorende bij een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning (onderdeel bouwen)

€ 339,50

     

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
     

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 0,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
     

2.3.19

Overige externe kosten

 

2.3.19.1

Indien ten behoeve van een aanvraag externe kosten worden gemaakt, worden deze kosten (bijvoorbeeld kosten ten behoeve van indicatiestelling ten behoeve van mantelzorg) in rekening gebracht bij de aanvrager.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Voorwaarde is dat de aanvraag in hoofdlijnen overeenkomt met het goedgekeurde vooroverlegplan en uiterlijk een half jaar na afhandeling van het vooroverlegplan ingediend is. Er wordt geen teruggaaf van leges gedaan.

 

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

2.4.2.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning volledig en direct ontvankelijk is, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18.

 

2.4.2.4.1

Indien de aanvraag niet vooraf gegaan is door een vooroverleg en of behandeladvies bedraagt de vermindering:

 

als het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 minder is dan € 763,50

€ 45,80

als het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 tussen € 763,50 en € 2.000,00 een percentage van

6 %

als het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 meer is dan € 2.000,00 een percentage van van het deel dat de € 2.000,00 aan leges te boven gaat vermeerderd met en een maximum van

4 %

€ 122,00 €5.100,00

2.4.2.4.2

Indien de aanvraag wel vooraf gegaan is door een vooroverleg en of behandeladvies bedraagt de vermindering:

 

als het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 minder is dan € 850,00

€ 25,40

als het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 tussen € 850,00 en € 2.000,00 een percentage van

3 %

als het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 meer is dan € 2.000,00 een percentage van van het deel dat de € 2.000,00 aan leges te boven gaat vermeerderd met en een maximum van

2 %

€ 60,00

€5.100,00

2.4.2.4.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning en de hierbij horende stukken volledig digitaal zijn ingediend wordt het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 verminderd met een percentage van

3 %

2.4.2.4.4

Ongeacht de uitkomst van vorenstaande verminderingen resteert er altijd een minimaal tarief van

€ 204,00

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat de aanvraag volledig is bevonden van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

90 %

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan

25 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken na het in behandeling nemen ervan

10 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
     

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

10 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
     

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

10 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.3.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1 weigert of indien de aanvraag wordt ingetrokken wordt voor de tweede aanvraag slechts het minimumbedrag, genoemd in 2.3.1, in rekening gebracht.

Voorwaarde hierbij is dat de nieuwe aanvraag geen ruimtelijke relevante wijziging omvat en niet (opnieuw) voorgelegd hoeft te worden aan welstand.

Voor een intrekking geldt de voorwaarde dat de aanvraag is ingetrokken na zes weken na het in behandeling nemen van het plan.

 

2.5.3.4

Als de aanvraag een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1 dusdanig wordt aangepast dat deze als een nieuwe aanvraag in behandeling wordt genomen en de eerder ingediende aanvraag wordt ingetrokken, wordt voor de ingetrokken aanvraag slechts het minimumbedrag, genoemd in 2.3.1, in rekening gebracht.

Indien de leges voor de ingetrokken aanvraag al in rekening zijn gebracht wordt dit verschil verrekend.

 
     

2.5.4

Teruggaaf vooroverleg

 
 

Indien een aanvraag om vooroverleg wordt ingetrokken binnen twee weken nadat blijkt dat het plan op stedenbouwkundige gronden niet realiseerbaar is, dan bedraagt de teruggaaf

40%

 

van de op grond van het tarief genoemd in onderdeel 2.2.1.

 
     

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 5,00 wordt niet teruggegeven.

 
     

2.5.6

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 
     

2.5.7

Omboeken

 
 

Indien een aanvraag omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager wordt omgeboekt naar een vooroverleg zijn daar geen extra kosten aan verbonden.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€0,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€403,50

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€3.483,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€3.215,00

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.8.1 en 2.8.2, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag externe kosten gemaakt worden, worden deze kosten in rekening gebracht bij de aanvrager.

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Per 6-7-2012 VERVALLEN

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 

2.10.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de APV (inzameling van geld of goederen)

€ 40,00

2.10.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:15 van de APV (verbod hinderlijke of gevaarlijke handelsreclame)

€ 211,00

2.10.2.1

indien zich tijdens de beoordeling van de in 2.10.2 bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is

€ 137,50

2.10.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de APV (overig geluidhinder)

€ 83,00

2.10.3.1

Indien een aanvraag voor het in behandeling nemen van een ontheffing bedoeld in 2.10.3 op een zondag is vereist conform artikel 3 van de Zondagswet

€ 5,60

2.10.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de APV (verbod vuur te stoken)

€ 42,20

2.10.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:1 van de APV (samenscholing)

€ 40,00

2.10.6

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:6 van de APV (verspreiden van gedrukte stukken)

€ 40,00

2.10.7

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:9 van de APV (straatartiest e.d.)

€ 51,40

2.10.8

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:22 van de APV (objecten onder hoogspanningslijn)

€ 51,40

2.10.9

afwijking sluitingstijd als bedoeld in 2:30 van de APV

€ 42,20

2.10.10

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 2:39 van de APV (speelgelegenheden)

€ 400,00

2.10.11

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:45 van de APV (betreden van plantsoenen e.d.)

€ 72,20

2.10.12

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 4:18 van de APV (recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen)

€ 40,00

2.10.13

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:60 van de APV (houden van hinderlijke of schadelijke dieren)

€ 40,00

2.10.14

(duiven) VERVALLEN PER 1-1-2012

 

2.10.15

(bijen) VERVALLEN PER 1-1-2012

 

2.10.16

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:73 van de APV (bezigen van consumenten vuurwerk tijdens de jaarwisseling)

€ 72,20

2.10.17

(rijden over bermen e.d.) VERVALLEN PER 1-1-2012

 

2.10.18

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:2 van de APV (parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.)

€ 72,60

2.10.19

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:3 van de APV (te koop aanbieden van voertuigen)

€ 72,60

2.10.20

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:6 van de APV (kampeermiddelen e.d.)

€ 40,00

2.10.21

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:7 van de APV (parkeren van reclamevoertuigen)

€ 72,60

2.10.22

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:8 van de APV (parkeren van grote voertuigen)

€ 40,00

2.10.23

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:11 van de APV (aantasting groenvoorzieningen door voertuigen)

€ 40,00

2.10.24

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:33 van de APV (beperking verkeer in natuurgebieden)

€ 40,00

2.10.25

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:33a van de APV (overlast van ruiters in natuur- en recreatiegebieden)

€ 42,20

2.10.26

tot het verkrijgen van een gebruik van openbaar water als bedoeld in 5:24 van de APV (voorwerpen op, in of boven openbaar water)

€ 20,00

2.10.27

Voor het in behandeling van een verzoek om een vergunning/ontheffing ingevolge de APV dat dient ter legalisatie worden de artikelen van de APV 2.10.1 tot en met 2.10.25 vermeerderd met

100 %

2.10.28

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de Lijkbezorging

€ 42,40

2.10.29

Het tarief bedraagt voor het waarmerken van een fotokopie, per pagina

€ 7,50

2.10.30

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze Titel een tarief is opgenomen

€ 351,50

2.10.31

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen, per complex voor

 

2.10.31.1

nieuwbouw

€ 469,50

2.10.31.2

bestaande bouw: opleveringskeuring voor omgevingscertificaat

€ 944,50

2.10.31.3

bestaande bouw: aanpassing omgeving ter verkrijging van het certificaat

€4.732,00

Hoofdstuk 11 Gefaseerde bouwvergunning, tweede fase

2.15.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit tweede fase, bedraagt het tarief:

 

2.15.1.1

indien de bouwkosten geraamd zijn op € 23.000 of minder: met een maximum van:

1,97%

€114,-

2.15.1.1.1

indien de bouwkosten geraamd zijn tussen € 23.001 en € 182.000:

€453,-

 

vermeerderd met:

1,32%

2.15.1.1.2

indien de bouwkosten geraamd zijn tussen € 182.001 en € 910.000:

€2.552

 

vermeerderd met:

0,78 %

2.15.1.1.3

indien de bouwkosten geraamd zijn op € 182.001 of meer:

€8.230

 

vermeerderd met:

0,61 %

2.15.1.1.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 44 eerste lid, onder a, van de Woningwet wordt geweigerd en binnen een maand na weigering een nieuwe aanvraag wordt ingediend bedraagt voor de tweede aanvraag het tarief dat genoemd is in artikel 2.3.1.1.11.1, mits deze nog in overeenstemming is met de verleende vergunning eerste fase.

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

3.1.1

het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€146,50

3.1.1.1

Indien een aanvraag voor het in behandeling nemen van een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.1.1 en hiervoor een advies aan het Bureau Bibob moet worden gevraagd dan wordt het tarief vermeerderd met

€510,00

3.1.2

het verkrijgen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€146,50

3.1.3

het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€109,50

3.1.4

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Drank- en Horecawet

€109,50

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€109,50

3.1.6

het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€109,50

3.1.7

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 18,40

3.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Wet Bibob

€146,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

 

3.2.1.1

een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de APV (evenementenvergunning)

€100,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 van de APV

€ 42,20

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5.18 van de APV (standplaatsvergunning)

€ 42,20

3.2.4

Indien een aanvraag voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikelen 3.2.1.1 tot en met 3.2.3 waarbij een toegangsprijs wordt gevraagd dan wordt het tarief vermeerderd met

100%

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.13 van de APV, anders dan een wijziging bedoeld in subonderdeel 3.3.1.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€3.487,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€3.487,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15 van de APV:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 146,50

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 146,50

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€36,80

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Per 1-1-2011 VERVALLEN

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.5 tot en met 2.3.5.6 betrekking heeft op het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening, (een tijdelijke inrichting), dan wordt van de in 2.3.5 tot en met 2.3.5.6.1 genoemde legesbedragen een percentage gerekend van

10 %

 

De aanwezigheidsduur van een tijdelijke inrichting bedraagt maximaal 14 dagen.

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

3.7.1

een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze Titel een tarief is opgenomen

€351,50

Behorende bij raadsbesluit van 8 november 2012

De griffier van Nuenen