Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Marktverordening 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening 2011
CiteertitelMarktverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpopenbare ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Marktregeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201101-10-2016nieuwe regeling

26-09-2011

Groeiend Best, 2011-09-04

359/BOR/INT11-1206
01-05-200601-01-2011nieuwe regeling

29-03-2010

Groeiend Best, 2006-03-14

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening 2011

 

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • b.

  standplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder;

 • c.

  waarnemer: de standplaats die ter beschikking is gesteld aan een waarnemer van de vergunninghouder waarvoor ontheffing dient te zijn verleend;

 • d.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • e.

  lijst van gegadigden: de lijst van gegadigden voor een standplaats;

 • f.

  marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college;

 • g.

  marktregeling: toevoeging aan de Marktverordening 2011;

 • h.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • i.

  branche-indeling: de indeling in artikelengroepen en het aantal per artikelengroep;

 • j.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als standplaats is toegewezen dan wel ingenomen.

Artikel 2 Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 3 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist. In de marktregeling 2011 worden nadere regels gesteld.

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Paragraaf 2 Vergunningen

Artikel 4 Standplaatsvergunning

Het is verboden een standplaats of dagplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.

Artikel 5 Vereisten

Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam meerderjarig natuurlijk persoon die een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college en die daarbij tevens aantoont dat hij persoonlijk voldoet aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie.

Artikel 6 Inhoud standplaatsvergunning

 • 1.

  Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

  • b.

   een duidelijke omschrijving van de toegewezen standplaats met vermelding van de afmetingen daarvan;

  • c.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

  • d.

   het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

  • e.

   de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend;

  • f.

   dat de vergunninghouders zelf zorg dragen voor de inzameling en afvoer van zijn/haar afval en dat de vergunninghouder gezamenlijk het gehele marktterrein veegschoon dienen op te leveren;

  • g.

   de wijze waarop en de voorwaarden waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

  • h.

   welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;

  • i.

   welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.

Artikel 7 Inschrijving op de lijst van gegadigden

 • 1.

  Het college schrijft de aanvrager op zijn verzoek in op de lijst van gegadigden, indien hij/zij voldoet aan de in artikel 5 gestelde vereisten, maar aan hem/haar geen standplaats kan worden toegewezen. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

 • 2.

  Het college vermeldt bij de inschrijving in ieder geval:

  a. de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de aanvrager;

  b. de datum waarop de aanvraag door hem is ontvangen;

  c. het soort artikelen dat de aanvrager wil verhandelen of de branche waartoe hij behoort;

  d. de kraam of andere verkoopmaterialen die de aanvrager wil gebruiken.

 • 3.

  Het college verstrekt de aanvrager een schriftelijk bewijs van inschrijving.

 • 4.

  De inschrijving op de lijst van gegadigden blijft twee jaar gehandhaafd. Indien deze door gegadigde niet schriftelijk wordt verlengd, vervalt automatisch de inschrijving.

 • 5.

  Zodra er een plaats vrijkomt, zal de lijst van gegadigden worden geraadpleegd. Overigens is niet alleen de inschrijving op de lijst van gegadigden van belang, maar wordt het uiterlijk van de kraam/wagen, kwaliteit, concurrentie, etc. in ogenschouw genomen.

Artikel 7 Doorhalen van inschrijving op lijst van gegadigden

De inschrijving op de lijst van gegadigden wordt doorgehaald:

 • a.

  op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene;

 • c.

  bij overlijden van de ingeschrevene;

 • d.

  wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een standplaats is verleend, tenzij hij deze op grond van bijzondere omstandigheden niet aanvaardt;

 • e.

  indien niet meer aan de vereisten van artikel 5 wordt voldaan.

Artikel 9 Volgorde toewijzing standplaatsen

 • 1.

  Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan de vergunninghouder van een standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen. Deze wijziging mag niet ten nadele van het algemeen belang voor de markt werken.

 • 2.

  Indien - na toepassing van het gestelde in lid 1 - niemand te kennen heeft gegeven in aanmerking te willen komen voor de vrijgekomen standplaats, zal de plaats via werving aan een gegadigde worden toegewezen. Hierbij wordt de lijst van gegadigden geraadpleegd. Onder werving wordt mede verstaan het actief benaderen van marktkooplieden door bijvoorbeeld de marktmeester, al dan niet via het plaatsen van een advertentie in één of meerdere marktvakbladen.

 • 3.

  In het belang van de loop, indeling en brancheverdeling van de weekmarkt is het college bevoegd vergunninghouders een andere standplaats toe te wijzen.

Artikel 10 Overschrijving standplaats vergunning

 • 1.

  In geval van overlijden, blijvende arbeidsongeschiktheid, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of bedrijfsbeëindiging van de vergunninghouder kan de standplaatsvergunning worden overgeschreven op de achterblijvende echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde.

 • 2.

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind of een werknemer van de vergunninghouder de vergunning voor de vaste standplaats krijgen indien hij ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd.

 • 3.

  Een aanvraag tot overschrijving dient te worden ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld of na bedrijfsbeëindiging van de vergunninghouder.

Artikel 11 Intrekking standplaatsvergunning

 • 1.

  Het college trekt een vastestandplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijk/mondeling verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 10 de vergunning wordt overgeschreven.

 • 2.

  Het college kan een standplaatsvergunning intrekken:

  • a.

   indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 5 genoemde vereisten.

 • 3.

  Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 10 is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

Artikel 12 Toewijzing dagplaats

 • 1.

  Toewijzing van een dagplaats geschiedt door de marktmeester op het moment dat de standplaats niet als standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  De dagplaats wordt toegewezen aan gegadigden die zich daarvoor of op de dag zelf vóór 08.00 uur aanmelden bij de marktmeester.

Artikel 13 Standwerkersplaats

Er zijn op de markt geen standwerkerplaatsen beschikbaar.

Artikel 14 Incidentele toewijzing afwijkende standplaats

In bijzondere gevallen en in het belang van een goed verloop van de markt, is de marktmeester bevoegd, de houder van een standplaats, incidenteel een andere plaats te laten innemen. Voorbeelden van bijzondere gevallen zijn: meerdere afzeggingen, weersinvloeden en evenementen van belang. Tijdens de zaterdag met de zomerkermis is er in het geheel geen markt. Andere evenementen waarbij vergunninghouders een andere plaats krijgen toegewezen komen maximaal 2 keer per jaar voor.

Paragraaf 3 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 15 Intrekking en schorsing standplaatsvergunning

 • 1.

  Onverminderd artikel 8 kan het college een vergunning voor een standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

  • a.

   het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

  • b.

   zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

  • c.

   zich schuldig maakt aan gebruik van alcohol en/of drugsgebruik;

  • d.

   niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

  • e.

   het algemeen belang van de markt schaadt. (verzorging kraam, klantonvriendelijk e.d.)

 • 2.

  Indien een vergunninghouder binnen een periode van twee jaar totaal voor 4 marktdagen geschorst is geweest, zal bij een eerstvolgende overtreding zijn vergunning worden ingetrokken.

Artikel 16 Uitsluiting dagplaats

 • 1.

  Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:

  • a.

   het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

  • b.

   zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

  • c.

   niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt gegeven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

  • d.

   het algemeen belang van de markt schaadt.

 • 2.

  Indien een vergunninghouder van een dagplaats binnen een periode van twee jaar totaal voor 4 marktdagen uitgesloten is geweest, wordt hij bij een eerstvolgende overtreding definitief uitgesloten.

 • 3.

  Het college kan een vergunninghouder die zich schuldig maakt aan ernstig en ontoelaatbaar gedrag jegens gemeentelijke medewerkers, publiek of andere marktkooplieden voor onbepaalde tijd van de toewijzing van een dagplaats uitsluiten.

Artikel 17 Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt gegeven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

 • d.

  het algemeen belang van de markt schaadt.

Artikel 18 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 19 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 20 Intrekking oude regeling

De Marktverordening voor de gemeente Best, vastgesteld op 10 januari 2006, wordt op 1 november 2011 ingetrokken.

Artikel 21 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Marktverordening voor de gemeente Best van 10 januari 2006 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Marktverordening voor de gemeente Best van 10 januari 2006 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 22 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden (eenmalige gebeurtenissen) af te wijken van het bepaalde in deze verordening indien toepassing ervan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist in alle gevallen waarin deze verordening of de marktregeling dan wel andere wetgeving niet voorziet.

 • 3.

  Indien de ruimtelijke situatie in verband met het bestemmingsplan Centrum wijzigt, wordt de opstelling van de markt in zijn geheel aangepast.

Artikel 23 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2011.

Artikel 24 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening Best 2011.