Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Reglement Parkeerfonds gemeente Hardenberg 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Parkeerfonds gemeente Hardenberg 2007
CiteertitelReglement Parkeerfonds gemeente Hardenberg 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart Centrumplan Dedemsvaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2014art. 2, 4

29-10-2013

Gemeenteblad, 26-03-2014

597426
07-06-200727-03-2014nieuwe regeling

22-05-2007

Gemeenteblad, 2007, nr. 9

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Parkeerfonds gemeente Hardenberg 2007

 

 

REGLEMENT PARKEERFONDS GEMEENTE HARDENBERG 2007

Artikel 1 Algemeen

Het Parkeerfonds bevat de volgende inkomsten:

 • a.

  gelden betaald op grond van een met de gemeente gesloten of te sluiten overeenkomst betreffende het voorzien in parkeergelegenheid als bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Hardenberg;

 • b.

  overige gelden die bij besluit van de gemeenteraad zijn of worden bestemd voor storting in het parkeerfonds;

 • c.

  rente-inkomsten over de onder a. en b. bedoelde gelden.

Artikel 2 Toepassingsbereik van het Parkeerfonds

Het Parkeerfonds geldt voor de bebouwde kommen van de verschillende kernen in de gemeente Hardenberg, met uitzondering van het Centrumplan Dedemsvaart zoals omschreven in de Structuurvisie Dedemsvaart, vastgesteld 25 april 2006.

Artikel 3 Beheer van het parkeerfonds

 • a.

  Het college van Burgemeester en Wethouders beheert het Parkeerfonds en besluit over de uitgaven uit het Parkeerfonds ingevolge de nakoming van de op de gemeente rustende verplichtingen, voortvloeiend uit de met de gemeente gesloten overeenkomsten betreffende het voorzien in voldoende parkeergelegenheid als bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Hardenberg.

 • b.

  Het college van Burgemeester en Wethouders neemt geen beslissing over de uitgaven uit het Parkeerfonds alvorens de gemeenteraad gehoord te hebben.

Artikel 4 Storting in het Parkeerfonds

 • a.

  Het aantal parkeerplaatsen waarvoor een bijdrage verschuldigd is, zal worden vastgesteld door het aantal op eigen terrein gerealiseerde of te realiseren parkeerplaatsen in mindering te brengen op de totale hoeveelheid te realiseren parkeerplaatsen, te bepalen volgens de Nota Parkeernormering gemeente Hardenberg d.d. 12 april 2007, vastgesteld d.d. 24 april 2007 door het college van Burgemeester en Wethouders;

 • b.

  De hoogte van de in het Parkeerfonds te storten bijdrage wordt gevormd door een deel van de civieltechnische aanlegkosten en een bijdrage in de kosten van grondverwerving per parkeerplaats en bedraagt (prijspeil 1 januari 2007 en exclusief BTW):

  • -

   voor Hardenberg-centrum : € 5000,-; hieronder wordt begrepen het gebied waarin betaald parkeren van kracht is/wordt conform de Uitwerking Raamplan Parkeren, vastgesteld 20 december 2005.

  • -

   voor Hardenberg-schil: € 3000,-; hieronder wordt begrepen het gebied waarin vergunningparkeren van kracht is/wordt conform de Uitwerking Raamplan Parkeren, vastgesteld 20 december 2005;

  • -

   voor de overige delen van de bebouwde kommen: € 2000,-;

 • c.

  De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie.

Artikel 5 Uitgaven ten laste van het Parkeerfonds

Ten laste van het Parkeerfonds kunnen uitgaven worden gedaan ten behoeve van de nakoming van de op de gemeente rustende verplichtingen die voortvloeien uit met de gemeente gesloten overeenkomsten betreffende het voorzien in voldoende parkeergelegenheid als bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Hardenberg.

Artikel 6 Verplichtingen

 • a.

  De particulier, natuurlijk of rechtspersoon zijnde, verplicht zich door ondertekening van een privaatrechtelijke overeenkomst op grond van artikel 2.5.30 lid 4 van de Bouwverordening gemeente Hardenberg, om een bedrag, te berekenen op grond van art. 4 van dit reglement, te storten in het Parkeerfonds;

 • b.

  De gemeente aanvaardt de onder a. genoemde gelden en verplicht zich om binnen 10 jaar na dagtekening van de overeenkomst binnen een straal van 750 tot 1000 meter, met het betreffende perceel als middelpunt, het uit artikel 4 voortvloeiende aantal parkeerplaatsen aan te leggen;

 • c.

  Als de gemeente Hardenberg deze parkeerplaatsen of een gedeelte daarvan niet binnen 10 jaar na dagtekening van de overeenkomst heeft aangelegd, heeft de particulier, natuurlijk of rechtspersoon zijnde, het recht tot restitutie van het betaalde bedrag, inclusief de wettelijke rente.

Artikel 7 Opheffing van het Parkeerfonds

 • a.

  De gemeenteraad besluit tot opheffing van het Parkeerfonds ingeval de parkeerbijdrageregeling niet meer van toepassing wordt verklaard en alle verplichtingen uit gesloten overeenkomsten zijn nagekomen;

 • b.

  Als dit niet het geval is, vindt afwikkeling van de gelden plaats op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders;

 • c.

  Als na afwikkeling nog enig batig saldo rest, zal dit worden overgeboekt naar de algemene middelen van de gemeente.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit reglement treedt in werking op de dag volgend op die waarop het reglement is bekend gemaakt en kan worden aangehaald als: "Reglement Parkeerfonds gemeente Hardenberg 2007".