Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Verordening subsidiëring godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs aan leerlingen van openbare scholen voor basisonderwijs in de gemeente Aalsmeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidiëring godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs aan leerlingen van openbare scholen voor basisonderwijs in de gemeente Aalsmeer
CiteertitelVerordening subsidiëring godsdienst- en vormingsonderwijs 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening subsidiëring godsdienst en vormingsonderwijs 1980 van 25 juni 1981.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op het primair onderwijs, art. 3 
 2. Wet op het primair onderwijs, art. 46 
 3. Wet op het primair onderwijs, art. 50 
 4. Wet op het primair onderwijs, art. 51 
 5. Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2004nieuwe regeling

25-03-2004

Nieuwe Meerbode

04-1868/MV

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidiëring godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs aan leerlingen van openbare scholen voor basisonderwijs in de gemeente Aalsmeer

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 februari 2004, nr. 019;

gelet op artikel 3, 46, 50 en 51 van de Wet op het Primair Onderwijs, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit: vast te stellen de:

"Verordening subsidiëring godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs aan leerlingen van openbare scholen voor basisonderwijs in de gemeente Aalsmeer".

Artikel 1.

Aan kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken, rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens hun statuten het geven van godsdienstonderwijs ten doel stellen en aan over volledige rechtsbevoegdheid bezittende organisaties op geestelijke grondslag, kan het college uit de gemeentekas een tegemoetkoming verlenen in de kosten, verbonden aan het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan leerlingen van openbare basisscholen in de gemeente Aalsmeer.

Artikel 2.

 • 1.

  Aan de openbare basisscholen in de gemeente Aalsmeer worden, op verzoek van de in artikel 1 genoemde genootschappen, de leerlingen, wier ouders, voogden of verzorgers daartoe de wens te kennen geven, in de gelegenheid gesteld in de schoollokalen godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te volgen van leraren, daartoe door deze genootschappen aan te wijzen.

 • 2.

  De voor het godsdienst- of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs bestemde uren vallen binnen de schooltijden en worden voor elke school vastgesteld in overeenstemming met de door de genootschappen aan te wijzen leraar.

Artikel 3.

De aanvraag tot toekenning van de in artikel 1 genoemde tegemoetkoming dient na afloop van elk schooljaar binnen vier weken aan het college te worden gericht.

Artikel 4.

 • 1.

  De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 1 bedraagt voor elk gegeven lesuur van 60 minuten een bedrag, gelijk aan het bedrag, waarop een leerkracht bij het basisonderwijs voor elk lesuur van 60 minuten aanspraak kan maken ingevolge schaal 1.7 van de CAO sector primair onderwijs, categorie Onderwijsondersteunend personeel, zoals dit is, of zal worden gewijzigd.

 • 2.

  Voor de toekenning van de tegemoetkoming in enig kalenderjaar is maatstaf het salaris zoals dat luidt naar de toestand van 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

Artikel 5.

Met betrekking tot de berekening van de tegemoetkoming, de grootte der groepen waaraan het onderwijs wordt gegeven, het eventueel toekennen van een voorschot op de vergoeding en al hetgeen verder de goede gang van het onderwijs kan bevorderen, kan het college nadere regels stellen.

Artikel 6.

 • 1.

  Deze verordening die kan worden aangehaald als "Verordening subsidiëring godsdienst- en vormingsonderwijs 2004", treedt in werking 6 weken na de datum van publicatie.

 • 2.

  Op de onder punt 1 genoemde datum van inwerkingtreding wordt de "Verordening subsidiëring godsdienst en vormingsonderwijs 1980" vastgesteld op 25 juni 1981, sindsdien gewijzigd, ingetrokken, met dien verstande dat deze blijft gelden ten aanzien van de tijdvakken die voor de genoemde datum liggen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 maart 2004.

voorzitter, griffier