Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Verordening starterslening Goeree-Overflakkee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening starterslening Goeree-Overflakkee
CiteertitelVerordening starterslening Goeree-Overflakkee
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening VROM Starterslening Dirksland 2008; de Verordening VROM Starterslening Goedereede; en de Verordening VROM Starterslening Oostflakkee 2009.

Hoofdstuk 6 bevat een hardheidsclausule en overgangsbepalingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201330-12-2020nieuwe regeling

02-01-2013

Huis-aan-huiskrant Groot Goeree-Overflakkee, 08-01-2013

Z-13-00352

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening starterslening Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van de stuurgroep herindeling Goeree-Overflakkee van 29 november 2012;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening starterslening Goeree-Overflakkee

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  stichting: de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn);

 • b.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

 • d.

  aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  koopsubsidie (Wet bevordering eigenwoningbezit): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

 • f.

  huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b bedoelde woningen.

 • 2.

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij de stichting.

Artikel 3

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Goeree-Overflakkee en de stichting van toepassing.

Artikel 4
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten.

 • 3.

  De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien koopsubsidie is toegekend.

 • 4.

  De VROM Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie.

 • 5.

  De eerste hypotheek wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5
 • 1.

  Uit de Gemeenterekening VROM Starterslening kan maximaal € 180.000, - per jaar aan leningen worden toegewezen..

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid genoemde plafondbedrag aan te passen indien de woningmarkt daartoe aanleiding geeft en door burgemeester en wethouders is vastgesteld dat de gemeentelijke financiële positie dit toelaat..

 • 3.

  Alle aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 4.

  Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   van in de gemeente Goeree-Overflakkee woonachtige, meerderjarige en verblijfsgerechtigde personen die voldoen aan het criterium inwoner, zoals dit is opgenomen in de gemeente van kracht zijnde huisvestingsverordening en die op het moment van de aanvraag ofwel inwonend zijn en niet eerder zelfstandig gewoond hebben, ofwel minimaal een jaar zelfstandig in een huurwoning gewoond hebben en deze nu daadwerkelijk vrij maken voor nieuwe verhuur;

  • b.

   voor het verwerven van nieuwe of bestaande koopwoningen in de gemeente Goeree-Overflakkee waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 220.000, - (inclusief kosten koper).

 • 2.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7
 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen.

 • 2.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders delen de beslissing door middel van een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 8
 • 1.

  Burgemeester en wethouders trekken een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in indien:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   als de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 • 2.

  Bij de intrekking vorderen burgemeester en wethouders de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9

Burgemeester en wethouders kunnen artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10

De volgende verordening vervallen:

 • a.

  de Verordening VROM Starterslening Dirksland 2008;

 • b.

  de Verordening VROM Starterslening Goedereede;

 • c.

  de Verordening VROM Starterslening Oostflakkee 2009.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening starterslening Goeree-Overflakkee".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 2 januari 2013.

de griffier, de voorzitter,

J.Mimpen C.A. Kleijwegt