Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Regeling leningen gemeentelijke monumenten Hardenberg 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling leningen gemeentelijke monumenten Hardenberg 2008
CiteertitelRegeling leningen gemeentelijke monumenten gemeente Hardenberg 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2008nieuwe regeling

24-06-2008

Gemeenteblad, 2008, nr. 24

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING LENINGEN GEMEENTELIJKE MONUMENTEN GEMEENTE HARDENBERG 2008

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders van Hardenberg d.d. 13 mei 2008, kenmerk 2008/RKLE/131293;

Met in achtneming van het aangenomen amendement;

Besluit:

Tot vaststelling van de “Regeling leningen gemeentelijke monumenten Hardenberg 2008”:

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: eigenaar van een monument, niet zijnde een (semi)overheidsinstelling;

 • b.

  eigenaar: natuurlijk persoon of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een monument. Bij toepassing van artikel 4, eerste lid (aanvraag van een lening) wordt onder eigenaar mede verstaan de toekomstige eigenaar;

 • c.

  leenbare kosten: onderhoud- en restauratiekosten die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn om een monument of onderdelen daarvan te herstellen of te conserveren;

 • d.

  monument: beschermd gemeentelijk monument in de gemeente Hardenberg waarvan het besluit tot aanwijzing op grond van de monumentenverordening 2002 onherroepelijk is geworden;

 • e.

  onderhoud: periodiek noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan (onderdelen van) het monument, die dienen om het monument als zodanig in stand te houden;

 • f.

  restauratie: het treffen van voorzieningen tot opheffing van (bouwtechnische) gebreken, het normale onderhoud te boven gaand, noodzakelijk voor de instandhouding van het monument;

 • g.

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken;

 • h.

  fonds: het fondsdeel “gemeentelijke monumenten Hardenberg“ waaruit SVn, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met de gemeente Hardenberg, leningen kan verstrekken en waarin de rente en aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • i.

  financieringskosten: taxatiekosten, kosten van toetsing door het Bemiddelend Orgaan (BO), afsluitkosten van de lening, kosten van de hypotheekakte en kosten van de inschrijving in de openbare registers ten behoeve van het verkrijgen van een lening.

Artikel 2 Algemene Bepalingen

 • 1.

  De gemeenteraad van Hardenberg heeft een fonds ingesteld waaruit laagrentende leningen kunnen worden verstekt voor onderhoud aan en/of restauratie van gemeentelijke monumenten.

 • 2.

  Het fonds is ondergebracht bij SVn.

 • 3.

  De gemeenteraad en/of burgemeester en wethouders kunnen besluiten extra middelen aan het fonds toe te voegen.

 • 4.

  Op deze regeling is de deelnemingsovereenkomst en de aanvullende deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Hardenberg en SVn onverkort van toepassing.

 • 5.

  Uit het fonds kunnen slechts leningen worden toegekend tot maximaal het bedrag van de in het fonds aanwezige middelen

 • 6.

  Alle aanvragen om een lening op voet van deze regeling worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om gemotiveerd van de in het zesde lid aangegeven volgorde af te wijken.

Artikel 3 Leningsplafond

Burgemeester en wethouders stellen ieder jaar het bedrag vast dat voor het daaropvolgende kalenderjaar ten hoogste aan leningen kan worden verstrekt.

HOOFDSTUK 2 AANVRAAG OM EEN LENING

Artikel 4 Aanvraag om een lening

 • 1.

  Een aanvrager kan bij burgemeester en wethouders een aanvraag indienen voor een lening voor de kosten verbonden aan onderhoud aan en/of restauratie van een monument.

 • 2.

  De aanvraag moet worden ingediend door middel van een daarvoor bestemd formulier vergezeld van een onderhouds- en/of restauratieplan en een begroting van de onderhouds- en/of restauratiekosten.

 • 3.

  Het onderhouds- en/of restauratieplan bestaat uit:

  • a.

   een beschrijving van de technische staat van het monument, waarin de gebreken van het monument nauwkeurig staan vermeld;

  • b.

   een op de onder a. bedoelde beschrijving gebaseerd bestek of gebaseerde werkomschrijving per onderdeel van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren alsmede van de wijze van toepassing daarvan;

  • c.

   tekeningen van de bestaande toestand en tekeningen waarop de voorgenomen herstelwerkzaamheden of wijzigingen staan aangegeven.

 • 4.

  De begroting omvat alle kosten van de onderhoud- en/of restauratiewerkzaamheden, is niet ouder dan zes maanden en is gespecificeerd in hoeveelheden, uren en materialen.

Artikel 5 Leenbare kosten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen op basis van de in een aanvraag aangegeven werkzaamheden de leenbare kosten voor de toekenning van een lening vast.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen een lijst met leenbare onderhoud- en restauratiewerkzaamheden vaststellen. Deze lijst wordt als bijlage bij deze regeling gevoegd.

 • 3.

  Leenbare kosten zijn in elk geval:

  • -

   directiekosten, bestaande uit kosten voor honorarium, uitvoeringstekeningen, toezicht en kosten van verschotten;

  • -

   de directe kosten, bestaande uit materiaalkosten en door derden beroepsmatig te maken loonkosten;

  • -

   de indirecte kosten, bestaande uit algemene bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst;

  • -

   de (niet verrekenbare) BTW;

  • -

   de over de directe kosten te berekenen onvoorziene kosten;

  • -

   de constructeurkosten;

  • -

   de kosten van de CAR-verzekering;

  • -

   financieringskosten.

Artikel 6 Hoogte lening

 • 1.

  Een lening wordt alleen toegekend voor onderhoud en/of restauratiewerkzaamheden waarvan de leenbare kosten als bedoeld in artikel 5 ten minste € 14.000,- bedragen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen het bedrag van de lening vast op het bedrag dat overeen komt met maximaal 70% van de leenbare kosten als bedoeld in artikel 5.

 • 3.

  De te verstrekken lening mag niet meer bedragen dan € 42.000,-.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen een lening verstrekken welke hoger is dan het in het derde lid aangegeven maximum indien dit blijkens een advies van de monumentenwacht en/of andere onafhankelijk deskundige gelet op de omvang en samenhang van het onderhoud en/of de restauratie noodzakelijk is.

Artikel 7 rentepercentage

 • 1.

  Het rentepercentage voor een lening is 3 % lager dan het, op de dag van ontvangst van de aanvraag, geldende 15 jaars rentetarief van SVn, met dien verstande dat het rentepercentage voor een lening minimaal 2% is.

 • 2.

  Het op grond van het eerste lid geldende rentepercentage is gedurende de gehele looptijd rentevast.

Artikel 8 voorlopige toekenning van een lening

 • 1.

  Burgemeester en wethouders leggen de voorlopige toekenning van een lening vast in een toewijzingsbrief, waarin ten minste wordt vastgelegd:

  • -

   de vastgestelde leenbare kosten;

  • -

   de hoogte van de lening;

  • -

   het rentepercentage;

  • -

   het toewijzingsnummer.

 • 2.

  Van de toekenning van de lening doen burgemeester en wethouders melding bij SVn door middel van een afschrift van de toewijzingsbrief.

 • 3.

  Indien binnen drie maanden na verzending van de toewijzingsbrief geen verzoek om verstrekking van een lening is ontvangen door SVn of de toegezonden offerte binnen de in de daarin gestelde termijn niet ondertekend is ontvangen door SVn, vervalt de toekenning van de voorlopige lening.

Artikel 9 Afwijzing van een lening

Een lening wordt geheel of gedeeltelijk afgewezen indien:

 • a.

  de kosten van de te treffen voorzieningen door een verzekeringsmaatschappij of anderszins zijn of worden gedekt;

 • b.

  het pand of object in de 4 jaar voorafgaande aan de aanvraag met geldelijke steun van overheidswege is verbeterd;

 • c.

  het pand of object na het treffen van de voorzieningen niet zal voldoen aan de wettelijke eisen van constructieve veiligheid en stabiliteit;

 • d.

  de kosten van de voorzieningen niet in een redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • e.

  met het treffen van de voorzieningen is begonnen voordat Burgemeester en wethouders op een aanvraag om een voorlopige lening hebben besloten;

 • f.

  het pand of object waaraan de voorzieningen worden getroffen bestemd is om binnen een periode van tien jaar te worden afgebroken;

 • g.

  voor de te treffen voorzieningen een monumentenvergunning vereist is en deze niet is verleend;

 • h.

  het door burgemeester en wethouders vastgestelde leningsplafond wordt overschreden;

 • i.

  in het fonds geen of onvoldoende middelen aanwezig zijn.

Artikel 10 SVn Financieringsplan

 • 1.

  Op basis van de toewijzingsbrief kan de aanvrager een aanvraag om een offerte SVn Financieringsplan indienen bij SVn.

 • 2.

  Een aanvraag om verstrekking van een offerte SVn Financieringsplan moet worden ingediend door middel van het daarvoor bestemde formulier en de daarbij horende bijlagen.

 • 3.

  Voor elke lening is een positief advies van het Bemiddelend Orgaan te Hoevelaken vereist.

 • 4.

  In geval van een positief advies van het Bemiddelend Orgaan zendt SVn een offerte SVn Financieringsplan aan de aanvrager. In deze offerte wordt de geldigheidduur daarvan aangegeven.

 • 5.

  Na ondertekening en retournering van de offerte SVn Financieringsplan zal SVn deze op de voorgeschreven wijze (laten) vastleggen.

Artikel 11 Leningsvoorwaarden

 • 1.

  Voor leningen dient een positieve en negatieve hypotheekverklaring te worden afgesloten.

 • 2.

  (vervallen)

 • 3.

  De financieringskosten komen voor rekening van de aanvrager.

 • 4.

  De looptijd van de lening bedraagt voor leningen tot € 20.000,-- maximaal 10 jaar en voor leningen vanaf € 20.000,-- maximaal 15 jaar.

 • 5.

  De lening wordt gestort in een bij SVn te openen bouwkrediet. Declaraties uit het bouwkrediet behoeven de goedkeuring van SVn. De eigen financiële middelen worden in het bouwkrediet gestort, tenzij anders is overeengekomen.

 • 6.

  Voor een lening gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • a.

   Aan door burgemeester en wethouders aangewezen personen wordt/worden op de door die personen te bepalen tijdstippen:

   • -

    toegang verleend tot het gebouwde onroerend goed;

   • -

    inzage verleend van de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende bescheiden en tekeningen;

   • -

    de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende gegevens verstrekt;

   • -

    de gelegenheid geboden tot het controleren van de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende gegevens;

  • b.

   De bescheiden en gegevens die nodig zijn voor de juiste toepassing van deze regeling worden verstrekt;

  • c.

   De aanvrager is verplicht vanaf de aanvang van de werkzaamheden het monument te (laten) verzekeren en/of verzekerd te (laten) houden tegen brand-, storm- en bliksemschade en na afloop van de werkzaamheden daartegen verzekerd te houden;

  • d.

   De aanvrager is verplicht voor de duur van de restauratie een Casco All-Risks verzekering af te (laten) sluiten;

HOOFDSTUK 3 UITVOERING, GEREEDMELDING EN VASTSTELLING LENING

Artikel 12 uitvoering

 • 1.

  De uitvoering van de werkzaamheden dient plaats te vinden conform het bij of krachtens deze regeling gestelde.

 • 2.

  Het tijdens de uitvoering opgemerkte meer- en minderwerk dient onmiddellijk schriftelijk ter goedkeuring aan burgemeester en wethouders te worden voorgelegd.

Artikel 13 De gereedmelding

 • 3.

  De werkzaamheden dienen uiterlijk 12 maanden na uitvoering van alle werkzaamheden te worden gereed gemeld bij burgemeester en wethouder.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen op verzoek uitstel verlenen van de in het eerste lid genoemde termijn.

 • 5.

  De gereedmelding dient te worden ingediend door middel van het daarvoor bestemd formulier vergezeld van een gespecificeerde opgave van kosten van het project en onder overlegging van alle originele rekeningen en originele betaalbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen er mee instemmen dat de aanvrager in plaats van rekeningen en betalingsbewijzen een verklaring van een registeraccountant overlegt waaruit blijkt, dat het overgelegde kostenoverzicht juist en volledig is.

Artikel 14 Definitieve vaststelling van de lening

 • 1.

  Na gereed melding van de werkzaamheden stellen burgemeester en wethouders definitief de lening vast.

 • 2.

  De hoogte van de vast te stellen lening vindt plaats op basis van de vastgestelde leenbare kosten van de werkzaamheden of op basis van de werkelijke kosten van de werkzaamheden indien deze lager zijn.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen de lening vast met inachtneming van de goedgekeurde kosten van meer- en minderwerk.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders bevestigen de vaststelling van de lening schriftelijk aan de aanvrager. Van de vaststelling van de lening doen burgemeester en wethouders melding bij SVn door middel van een afschrift van de vaststellingsbrief.

HOOFDSTUK 4 INTREKKEN EN TERUGVORDEN LENING

Artikel 15 Intrekken van een lening

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een lening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • -

   er niet is of wordt voldaan aan de bij of krachtens deze regeling gestelde bepalingen;

  • -

   de lening is toegekend en/of verstrekt op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders trekken een lening in ieder geval geheel of gedeeltelijk in als de aanvrager meldt dat de werkzaamheden niet of niet geheel zullen plaatsvinden.

 • 3.

  Bij intrekking kunnen burgemeester en wethouders de al betaalde lening geheel of gedeeltelijk en met vergoeding van de wettelijke rente terugvorderen en de nog openstaande lening geheel of gedeeltelijk opeisen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

Artikel 16 Terugvordering van een lening

 • 1.

  Als het definitieve toegekende leningsbedrag lager is dan de vastgestelde leenbare kosten is het verschil onmiddellijk opeisbaar en dient binnen 2 maanden te worden terugbetaald.

 • 2.

  De lening is direct eisbaar indien de werkzaamheden worden uitgevoerd in strijd met de bij de of krachtens deze regeling gestelde voorwaarden.

 • 3.

  Bij verkoop van het gemeentelijk monument is de lening met vergoeding van de wettelijke rente onmiddellijk opeisbaar en dient direct te worden afgelost.

HOOFDSTUK 5 HARDHEIDSCLAUSULE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 17 hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, in gevallen waarin de toepassing van deze regeling naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager gemotiveerd af te wijken van deze regeling.

artikel 18 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling leningen gemeentelijke monumenten gemeente Hardenberg 2008".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Hardenberg van 24 juni 2008.

De raad voornoemd,

De voorzitter, De griffier.