Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen Goeree-Overflakkee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisregistratie personen Goeree-Overflakkee
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisregistratie personen Goeree-Overflakkee
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen gemeente Goedereede 2011; de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Dirksland 2010; de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Middelharnis 2010; en de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Oostflakkee 2010.

Deze verordening werkt terug tot en met 01-01-2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201301-01-201306-01-2014nieuwe regeling

02-01-2013

Huis-aan-huiskrant Groot Goeree-Overflakkee, 08-01-2013

Z 13-00334

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van de stuurgroep herindeling Goeree-Overflakkee van 29 november 2012;

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens;

besluit:

vast te stellen de Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen Goeree-Overflakkee

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494);

 • b.

  besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Goeree-Overflakkee als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • d.

  basisregistratie personen: de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Goeree-Overflakkee;

 • e.

  GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

 • f.

  verantwoordelijke: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

 • g.

  beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

 • h.

  autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

 • i.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;

 • j.

  geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Goeree-Overflakkee en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

 • k.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • l.

  binnengemeentelijk afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • m.

  derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

 • n.

  vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;

 • o.

  authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen.

 • 2.

  Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

De basisregistratie personen heeft tot doel:

 • a.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de wet;

 • b.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens;

 • c.

  een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • d.

  gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

 • 1.

  De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de wet.

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de wet.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 7 Vervallen regelingen

De volgende regelingen vervallen:

 • a.

  Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen gemeente Goedereede 2011;

 • b.

  Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Dirksland 2010;

 • c.

  Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Middelharnis 2010;

 • d.

  Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Oostflakkee 2010.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Goeree-Overflakkee.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 2 januari 2013.

de griffier, de voorzitter,

J.Mimpen C.A. Kleijwegt

Toelichting bij de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Goeree-Overflakkee

Algemene toelichting

Deze verordening omvat het bestuurlijk-juridisch kader voor de persoonsinformatiehuishouding met ingang van 1 januari 2010. Vanaf genoemde datum moeten alle overheidsorganen die persoonsgegevens verwerken, deze gegevens betrekken uit de gemeentelijke basisadministratie personen. Burgers hebben dan het recht van eenmalige gegevensverstrekking. Dat wil zeggen dat de burger in het contact met de overheid de van hem in de basisadministratie bekende authentieke gegevens niet meer opnieuw hoeft te verstrekken.

De gemeente vervult de rol van decentraal beheerder van persoonsgegevens over personen die zij tot haar eigen bevolking rekent en dient afnemers, zowel binnen als buiten de gemeente van die persoonsgegevens te voorzien. Daarnaast is de gemeente zelf ook afnemer van persoonsgegevens over personen die niet tot haar inwoners worden gerekend. De gegevens van deze personen dienen afkomstig te zijn uit de basisadministraties van de andere gemeenten of uit de centrale administratie (GBA-V) die in beheer is bij de rijksoverheid.

De wetgever verplicht de gemeente om in ieder geval de systematische verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers, de bestandkoppelingen en de rechtstreekse raadplegingen van de eigen GBA in een verordening te regelen. Ook de verstrekkingen aan zogenaamde vrije derden dient bij of krachtens een verordening te worden geregeld. Deze verordening voorziet daarin en daarmee voldoet de gemeente aan de vereisten zoals gesteld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Naast deze verplichtingen uit de Wet GBA voor de eigen basisadministratie, is het noodzakelijk ook de verantwoordelijkheid voor en het beheer van de persoonsgegevens die afkomstig zijn van andere gemeenten of uit de GBA-V te regelen. Deze gegevens worden binnen de gemeente Goeree-Overflakkee opgeslagen en onderhouden in een centraal bestand, de basisregistratie personen (zie voor een definitie van dit begrip, artikel 1 onder d), en vandaar uit gedistribueerd naar de afnemers. Op dit deel van de persoonsinformatiehuishouding is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2. Verantwoordelijkheid en beheer

De Wet GBA wijst in artikel 2 het college van burgemeester en wethouders aan als verantwoordelijke van de basisadministratie. Opneming van die verantwoordelijkheid in de verordening is daarom op zichzelf niet nodig. Wel is het noodzakelijk de verantwoordelijkheid en het beheer van basisregistratie personen, als overkoepelende voorziening waarvan de basisadministratie deel uitmaakt, te beleggen.

Burgemeester en wethouders wijzen de beheerder van de basisregistratie personen aan.

Artikel 3. Doel van de basisregistratie personen

Artikel 3. Doel van de basisregistratie personen

In het doel van de basisregistratie personen komt tot uitdrukking ten behoeve van welke organen en instellingen de gegevens worden geadministreerd. Bovendien geeft dit artikel aan ten behoeve waarvan deze organen en instellingen gegevens verstrekt kunnen krijgen.

Artikel 4: Categorieën van personen in de basisregistratie personen

Het verplicht gebruik van de gegevens van personen betreft zowel personen die in de basisadministratie van gemeente Goeree-Overflakkee zijn opgenomen c.q. in gemeente Goeree-Overflakkee woonachtig zijn, als in de basisadministratie van andere gemeenten. Zo dienen de gegevens van woningeigenaren die niet in gemeente Goeree-Overflakkee woonachtig zijn, in verband met de belastingheffing te worden betrokken uit de basisadministratie van de andere gemeente. De begrippen ingeschrevene en geregistreerde zijn bepalend voor het onderscheid tussen inwoners en niet inwoners.

Artikelen 5 en 6 verstrekkingen

Deze artikelen betreffen de informatievoorziening binnen de organisatie en aan vrije derden, zoals omschreven in het algemeen deel van de toelichting. Het is om redenen van efficiency aan te bevelen om de verstrekkingen uit de basisregistratie binnen de eigen organisatie alsmede de verdere uitwerking van de verstrekking aan vrije derden over te laten aan het college, binnen de door de wet en door de raad in de verordening gestelde kaders.