Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Destructieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening
CiteertitelDestructieverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002244/2006-01-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-1995nieuwe regeling

19-10-1995

De Nieuwe Meerbode

95-7383/3b

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 1995, nr. 131;

gelet op artikel 17 van de Destructiewet;

besluit:

vast te stellen de volgende Destructieverordening.

Artikel 1.

Deze verordening verstaat onder

 • a.

  wet: de Destructiewet;

 • b.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval.

Artikel 2.

Burgemeester en wethouders wijzen een of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3.

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4.

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5.

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voorzover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6.

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Destructieverordening.

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van 1 november 1995.

 • 3.

  De Destructieverordening vastgesteld bij raadsbesluit van 28 januari 1959, nr. 9340, vervalt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aalsmeer op 19 oktober 1995.

DE RAAD VOORNOEMD,

 , voorzitter.

 , secretaris.