Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Besluit beschrijving werkzaamheden budgethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit beschrijving werkzaamheden budgethouders
CiteertitelBesluit beschrijving werkzaamheden budgethouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum publicatie niet bekend. Deze regeling treedt in werking 1 dag na publicatie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeente Aalsmeer 1999

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2005nieuwe regeling

19-04-2005

-

04-1868/MV

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit beschrijving werkzaamheden budgethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer; gelet op de artikel 5 van de “Beheersverordening gemeente Aalsmeer 1999”

besluiten:

vast te stellen de volgende beschrijving werkzaamheden van de budgethouders.

 

Artikel 1  Doel

Het binnen de door middel van een budget gegeven bevoegdheden in de gemeentelijke organisatie verantwoordelijk zijn voor het aangaan van overeenkomsten tot levering van goederen, aanneming van werk en/of verlening van diensten aan en/of door de gemeente.

Het zorgdragen voor een zodanige organisatie van de aan het toevertrouwde budget verbonden werkzaamheden (efficiency van de uitvoering) dat voldaan wordt aan de eisen van doelmatig en doeltreffende beheer van het budget.

Beroep op eventuele onvolledigheid van deze beschrijving en het besluit regeling budgethouders of op onvolledigheid van andere voorschriften is niet mogelijk bij het nalaten van datgene dat tot de goede uitoefening van de functie behoort.

Artikel 2  Plaats in de organisatie

De budgethouder is, onverminderd de verantwoordelijkheid van de directie, voor de organisatie van de aan het budget verbonden werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan burgemeester en wethouders.

De functie van budgethouder is onverenigbaar met de functie van comptabele, kassier en met de registrerende functie(s) op de afdeling financiën.

Artikel 3 Uit te voeren taken

De werkzaamheden en het afleggen van verantwoording ter zake vinden plaats overeenkomstig de aanwijzingen die zijn opgenomen in het Besluit aanwijzing budgethouders.

De budgethouder informeert eventueel via het hoofd van de betreffende afdeling en via het hoofd van de afdeling financiën burgemeester en wethouders tijdig omtrent alle zaken waarin niet is voorzien via het Besluit aanwijzing budgethouders, maar die voor het algemeen en financieel beheer van de gemeente van belang zijn.

De budgethouder verstrekt alle inlichtingen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd.

Artikel 4 Benodigde informatie om de taken te kunnen uitvoeren

De budgethouder heeft de budgethoudersregeling van de gemeente Aalsmeer nodig om de taken uit te kunnen voeren, en het besluit aanwijzing budgethouders. Ten behoeve van het budgetbeheer zal de financieel consulent een ondersteunende rol vervullen.

Overal waar in dit besluit bevoegdheden door het college van burgemeester en wethouders worden aangegeven, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door de directie, binnen de door het college van burgemeester en wethouders aangegeven kaders.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer op 19 april 2005, Burgemeester en Wethouders voornoemd,

burgemeester,