Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Beleidslijn ter uitvoering van de Wet Bibob

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidslijn ter uitvoering van de Wet Bibob
CiteertitelBeleidslijn ter uitvoering van de Wet Bibob
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 2. Gemeentewet, art. 108 juncto Gemeentewet, art. 147
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2005nieuwe regeling

01-02-2005

Nieuwe Meerbode, 03-08-2005

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidslijn ter uitvoering van de Wet Bibob

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer;

Burgemeester voor wat betreft artikel 2.3.1.2 en artikel 3.2.1 APV (uitgezonderd escortbedrijven);

gelezen het voorstel nr.    ;

overwegende dat het verplicht is ingevolge de Wet Bibob een beleidslijn vast te stellen;

gelet op artikel 3 Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob),

artikel 108 juncto 147 Gemeentewet;

besluiten:

vast te stellen de beleidslijn ter uitvoering van de Wet Bibob.

Inleiding

De Wet Bibob biedt bestuursorganen, in dit geval de gemeente Aalsmeer, een preventief instrument om zich te beschermen tegen misbruik van vergunningen, subsidies en (gegunde) aanbestedingen.

Bij misbruik moet vooral gedacht worden aan het met behulp van deze beschikkingen en gunningen ontwikkelen van criminele activiteiten of het gebruik maken van uit criminele activiteiten verkregen voordelen. Toepassing van deze wet bevordert een integere besluitvorming.

Toepassingsbereik Wet BIBOB

In deze beleidslijn wordt aangegeven hoe het gemeentebestuur de Wet Bibob zal toepassen en in welke gevallen een advies aan het landelijk Bureau Bibob zal worden gevraagd.

In deze beleidslijn gaat het om de vergunningen voor de branches horeca en prostitutie:

 • 1.

  horeca: de vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet en de exploitatievergunning op grond van artikel 2.3.1.2 APV;

 • 2.

  prostitutie: exploitanten van seksinrichtingen en escortbedrijven behoeven een exploitatievergunning op grond van artikel 3.2.1 APV:

 • Voor vergunningen in het kader van coffeeshops en speelautomatenhallen hoeft geen beleidslijn te worden vastgesteld, aangezien in Aalsmeer geen vergunningen worden verleend voor deze branches.

 • De reden om voorlopig alleen een beleidslijn vast te stellen voor bovengenoemde branches is dat we aansluiting hebben gezocht bij de gemeente Amsterdam en regionaal hetzelfde beleid voeren. Hoewel de problematiek in veel mindere mate aanwezig is dan in Amsterdam, is om verschuiving van de problemen voor te zijn naar buurgemeenten zoals Aalsmeer, gekozen om vooralsnog de beleidslijn van toepassing te verklaren op bovengenoemde vergunningen. In een later stadium wordt besloten of we ook een beleidslijn vast stellen voor: - aanbestedingen in de sectoren Milieu, Bouw en ICT; - vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer (milieuvergunning), en de Woningwet (bouwvergunning); - subsidies.

Toelichting op Wet Bibob

Volgens de Memorie van Toelichting zijn de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit belangrijke uitgangspunten van de wet. Het bestuursorgaan bekijkt eerst of er geen bestaande weigeringsgronden zijn zoals genoemd in de APVen de Drank- en Horecawet. Deze bestaande weigeringsgronden hebben namelijk ook betrekking op de integriteit van de vergunningaanvrager c.q. houder. Te denken valt bijvoorbeeld aan de eis “niet in enig opzicht van slecht levensgedrag te zijn”, of de eisen genoemd in het “Besluit eisen zedelijk gedrag”, behorend bij de Drank-en Horecawet.

Op de tweede plaats dient het bestuursorgaan te onderzoeken of zij niet zelfstandig de Wet Bibob kan toepassen.

Dit onderzoek vindt plaats met behulp van de in artikel 30 van de Wet Bibob omschreven aanvraagformulieren (vragenlijst). Hierin wordt onder meer gevraagd wie de leidinggevenden dan wel vermogensverschaffers van betrokkene (n) zijn. Indien er vanuit het bestuursorgaan een adviesaanvraag aan het Bureau Bibob volgt dienen al deze personen er derhalve rekening mee houden dat zij onderworpen kunnen worden aan een “Bibob- onderzoek”.

Algemene beleidsindicatoren

Om praktische redenen is van belang, bij de beoordeling al dan niet een vergunning te verlenen of in te trekken, een onderscheid te maken tussen een “lichte toets” en een “diepgaande toets”. Met een lichte toets wordt een globaal onderzoek van de antwoorden op de vragen afkomstig van de vragenlijst en van de overgelegde bescheiden bedoeld. De gemeente Amsterdam heeft in 2003 een vragenlijst opgesteld. Regionaal gebruik maken van dezelfde formulieren levert een groot voordeel op qua uniformiteit, afstemming met de politie en een efficientiebesparing, aangezien wij niet zelf een vragenlijst hoeven op te stellen. Daarnaast kunnen wij leunen op de kennis die inmiddels is opgebouwd in Amsterdam. Komt daaruit iets opvallends naar voren, bijvoorbeeld een “merkwaardige” financiering, dan kunnen de bescheiden nauwkeuriger gecheckt worden. Dit is de diepgaande toets.

Hiervoor kunnen wij een adviesaanvraag indienen bij het Coördinatiebureau Amsterdam. Zij zien erop toe dat alle aanvragers van vergunningen dezelfde behandeling krijgen.

De beleidslijn is om:

 • I.

  bij aanvragen voor nieuwe inrichtingen en voor bestaande inrichtingen, waarbij wijzigingen optreden betreffende leidinggevende[n]/ bestuurders de aangeleverde gegevens (bescheiden, inclusief vragenlijst) over financiering en bedrijfsactiviteiten globaal te bekijken (lichte toets);

 • II.

  als er naar aanleiding van de antwoorden op de vragenlijst en op basis van de bescheiden nog vragen zijn dan een diepgaande toets uit te voeren. De informatie wordt daarna doorgestuurd naar het Coördinatiebureau Amsterdam, die deze diepgaande toets voor ons uitvoert;

 • III.

  het onder I en II gestelde blijft achterwege, ingeval een aanvrager bovengenoemde vragenlijst reeds voor dat bedrijf heeft ingevuld en vanaf de datum van invullen zich geen wijzigingen (bijvoorbeeld exploitatievorm, financiering) hebben voorgedaan;

Wanneer adviesaanvraag aan Bureau Bibob

 • -

  na de diepgaande toets nog vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur;

 • -

  na de diepgaande toets vragen blijven bestaan over de financiering van het bedrijf;

 • -

  na de diepgaande toets vragen blijven bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd;

 • -

  als de officier van justitie de gemeente adviseert om ingeval van een bepaalde aanvraag een advies aan het landelijk Bureau Bibob aan te vragen (artikel 26 Wet Bibob).

Het College en/of de Burgemeester heeft de mogelijkheid om in individuele gevallen met redenen omkleed af te wijken van deze beleidslijn, conform de Algemene wet bestuursrecht.

Deze Beleidslijn treedt 4 februari 2005 in werking.

Aalsmeer, 1 februari 2005,

burgemeester

secretaris