Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Verordening maatschappelijke participatie kinderen Helmond 2012 

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening maatschappelijke participatie kinderen Helmond 2012 
CiteertitelVerordening maatschappelijke participatie kinderen Helmond 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpZorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1
 2. Wet werk en bijstand, art. 35, lid 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201201-01-2012nieuwe regeling

29-05-2012

Gemeenteblad, 2012, 105

Raadsbesluit, 2012, --

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE KINDEREN HELMOND 2012

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012

gelet op artikel 8, eerste lid onder g juncto artikel 35, vijfde lid van de Wet werk en bijstand;

besluit:

vast te stellen de verordening maatschappelijke participatie kinderen Helmond 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: Wet werk en bijstand

 • b.

  maatschappelijke participatie: het deelnemen aan activiteiten met een sportief, educatief, sociaal of cultureel karakter door een kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, welk kind ten laste komt van ouders met een laag inkomen.

 • c.

  ten laste komend kind: zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid onder e van de Wet werk en bijstand.

 • d.

  laag inkomen: een inkomen tot maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, als bedoeld in artikel 5 onder c van de Wet werk en bijstand.

Artikel 2 Maatschappelijke participatie

 • 1.

  Iedere ouder met een laag inkomen en met een ten laste komend kind tussen de 4 en 18 jaar, kan het college vragen om een bijdrage voor maatschappelijke participatie.

 • 2.

  Per kalenderjaar wordt maximaal € 200,-- per kind verstrekt. De bijdrage wordt uitsluitend in natura verstrekt.

 • 3.

  De aanvraag wordt geweigerd indien een voorliggende voorziening bestaat waar een beroep op gedaan kan worden.

Artikel 3 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening leidt tot onredelijkheid en onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2012.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 29 mei 2012.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

Drs. A.A.M. Jacobs

De griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

21 december 2012

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA