Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen
CiteertitelVerordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Sinds 1 januari 2010 heeft de gemeente Ede een eigen front-office waar burgers hun klachten omtrent discriminatie kunnen melden en informatie kunnen krijgen. De front-office in Ede wordt gerealiseerd in het klantencontactcentrum bij Publiekszaken. De klachten worden daar genoteerd en doorgegeven aan het regionale bureau wat voor de afhandeling zorgt. Men kan ook rechtstreeks bij de back-office klachten melden of informatie opvragen via telefoon, e-mail of internet.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-201001-01-2010nieuwe regeling

12-02-2010

Ede-Stad 17-02-2010

605097

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet gemeentelijkeanti-discriminatievoorzieningen

 

De raad van de gemeente Ede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 01-12-2009, kenmerk 605029;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen

 • b.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen

 • c.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet.

 • d.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de Wet;

 • e.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • f.

  Klager: klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • g.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet;

 • h.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Het college ziet er op toe dat het bestuur van de anti-discriminatievoorziening er zorg voor draagt dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • ·

   per post

  • ·

   per e-mail

  • ·

   telefonisch

  • ·

   op een door de gemeente aangewezen locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het besluit regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor dat deze klachtenmelding op tenminste één locatie in de gemeente kan plaatsvinden.

 • 3.

  Het college is verantwoordelijk voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen ontvangen.

 • 4.

  De klacht wordt doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Ede, gehouden op 12 februari 2010, nr. V.R. 2009/94.

de griffier, w.g. HAGELSTEIN

de voorzitter w.g. VAN DER KNAAP