Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Beleidsregels Huisvestingsverordening Baarn 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Huisvestingsverordening Baarn 2013
CiteertitelBeleidsregels Huisvestingsverordening Baarn 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingsverordening Baarn 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201303-10-2013nieuwe regeling

16-10-2012

Elektronisch Gemeenteblad 12 december 2012, week 50 - nr 24 en Baarns Weekblad 27 december 2012

12CV000466

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Baarn

Gelet op artikel 2.7.3 en 2.7.4 van de Huisvestingsverordening Baarn 2013

na overleg met de woningcorporaties

besluiten vast te stellen de

 

Beleidsregels Huisvestingsverordening Baarn 2013

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze beleidsregels worden de begrippen gehanteerd zoals omschreven in artikel 1.1 van de Huisvestingsverordening Baarn 2013. Aanvullend daarop worden de volgende begrippen gehanteerd:

a. verordening: de Huisvestingsverordening Baarn 2013.

b. Eemborg: complex met appartementen van Eemland Wonen aan de Prof. Krabbelaan en Drakenburgerweg.

c. Namasté: complex met appartementen van Dudok Wonen op het instellingsterrein van Sherpa.

d. Wiekslag: complex met aanleunwoningen van Gooi- en Omstreken aan de Prof. Krabbelaan.

Artikel 2: Lokaal Maatwerk

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen in aanvulling op artikel 2.3.3 als criterium stellen dat de aanvrager van een huisvestingsvergunning maatschappelijke en/of economische binding heeft met de gemeente Baarn.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in aanvulling op artikel 2.3.3, voor vrijkomende woningen in Lage Vuursche als criterium stellen dat de aanvrager van een huisvestingsvergunning maatschappelijke en/of economische binding heeft met de gemeente Baarn.

 • 3.

  De leden 1 en 2 zijn uitsluitend van toepassing zolang deze zijn toegepast op in totaal niet meer dan 30% van het gemiddeld aantal vrijgekomen woonruimte, zoals bedoeld in artikel 2.1.1, sub a van de verordening, in de afgelopen 3 jaar.

 • 4.

  Lid 1 wordt, met inachtneming van lid 3, naar rato van het aantal ingeschreven woningzoekenden toegepast op woningen voor jongeren tot 30, senioren vanaf 65 jaar, en overige huishoudens.

 • 5.

  De leden 1, 2 en 3 zijn uitsluitend van toepassing wanneer de toepassing en invulling daarvan kenbaar is gemaakt bij de aanbieding van de woningen zoals bedoeld in artikel 2.3.4 van de verordening.

Artikel 3: Toewijzingsregels complex Eemborg

Voor de toewijzing van huurwoningen in complex Eemborg geldt, in afwijking van artikel 2.4.2, lid 2 van de verordening, dat er geen eisen worden gesteld aan de omvang van het huishouden.

Artikel 4: Toewijzingsregels complex Namasté

 • 1.

  De volgende doelgroepen hebben voorrang bij toewijzing van woning in complex Namasté:

  • a.

   cliënten van Sherpa en Amerpoort

  • b.

   medewerkers van Sherpa en Amerpoort

  • c.

   familieleden van cliënten van Sherpa en Amerpoort

 • 2.

  In afwijking van de verordening zijn de criteria genoemd in artikel 2.3.3, lid 1, sub c, d en e niet van toepassing op aanvragers die een woning in complex Namasté betrekken of hebben betrokken, voor zover zij behoren tot de doelgroepen genoemd in lid 1.

 • 3.

  Indien zich geen kandidaten melden uit de in lid 1 genoemde doelgroepen kunnen woningen in Namasté via de reguliere toewijzingsprocedure – zoals omschreven in de verordening – worden verhuurd.

Artikel 5: Voorrangsregeling terugkeerders Nieuwe Oosterhei

In aanvulling op de verordening geldt voor de nieuw op te leveren huurwoningen met een huurprijs tot de huurprijsgrens in het vernieuwingsgebied Nieuwe Oosterhei de volgende voorrangsregels:

 • 1.

  Huishoudens die vanwege de sloop van hun woning in het vernieuwingsgebied Nieuwe Oosterhei beschikken over een volkshuisvestelijke urgentie krijgen voorrang op andere woningzoekenden.

 • 2.

  De onderlinge rangorde van woningzoekenden met een volkshuisvestelijke urgentie uit de Nieuwe Oosterhei wordt bepaald door de dag van afgifte. De woningzoekende met de oudste volkshuisvestelijke urgentie heeft voorrang.

 • 3.

  Wanneer er meerdere woningzoekenden zijn met een urgentie zoals bedoeld in lid 2, met dezelfde dag van afgifte, wordt de onderlinge rangorde bepaald door loting.

Artikel 6: Toewijzing aanleunwoningen Wiekslag

In aanvulling op het bepaalde in de verordening krijgen voor complex Wiekslag ook mantelzorgers van zorg van complex Wiekslag voorrang bij het toewijzen van aanleunwoningen het complex. De overige voorwaarden om voor de aanleunwoning in aanmerking te komen blijven gehandhaafd.

Artikel 7: Inwerkingtreding

Deze Beleidsregels Huisvestingsverordening Baarn 2013 treden in werking op 1 januari 2013.

 

Baarn, 16 oktober 2012

 

burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. A. Najib                            M.A. Röell

gemeentesecretaris                  burgemeester

 

Toelichting op de Beleidsregels Huisvestingsverordening Baarn 2013

 

Hieronder worden – waar nodig – artikelen uit deze beleidsregels nader toegelicht.

Artikel 2: Lokaal Maatwerk

Lid 3: Wanneer bijvoorbeeld in de afgelopen drie kalenderjaren respectievelijk 100, 150 en 200 woonruimtes in de huursector zoals bedoeld in artikel 2.3.1, sub a van de verordening, dan geldt dat in het huidige jaar maximaal 30% van 150 (het gemiddelde over de drie voorgaande jaren) woonruimten via het lokaal maatwerk mag worden toegewezen. In dit voorbeeld zijn dat dan 45 woningen.

Lid 4: Wanneer bijvoorbeeld 45 woningen via lokaal maatwerk mogen worden toegewezen, en 20% van alle woningzoekende huishoudens betreft jongeren t/m 30 jaar, 35% betreft senioren vanaf 65 jaar en 45% betreft overige huishoudens, dan worden de 45 woningen voor lokaal maatwerk op de volgende manier verdeeld (afgerond): 9 gelabeld voor jongeren t/m 30 jaar, 16 gelabeld voor senioren vanaf 65 jaar, en 20 voor de overige huishoudens. Woningen die worden toegewezen op basis van lid 2 van dit artikel worden in mindering gebracht op de ruimte per doelgroep.

De werkelijke aantallen die gebruikt worden voor de invulling van lid 3 en 4 van artikel 2 worden jaarlijks berekend en verantwoord aan de provincie.