Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Verordening kwijtschelding Molenwaard 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding Molenwaard 2013
CiteertitelVerordening kwijtschelding Molenwaard 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Nieuwe regeling

15-01-2013

Het Kontakt, 17 janauri 2013

Mozard28355

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2013

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders van 18 december 2012;

 

gelet op artikel 149 en 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

 

besluit :

 

vast te stellen de

 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2013

 

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • -

  Verordening Brandweerrechten 2013;

 • -

  Verordening Leges 2013;

 • -

  Verordening Grafrechten (Lijkbezorgingsrechten) 2013;

 • -

  Verordening Toeristenbelasting 2013;

 • -

  Verordening Vermakelijkheidsretributie 2013;

 • -

  Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2013;

 • -

  Verordening Roerende Zaak Belasting 2013;

 • -

  Verordening Rioolheffing 2013 (artikel 3, eerste lid, onder a, eigenarendeel).

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan
 • -

  Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

  • -

   Verordening Afvalstoffenheffing 2013;

  • -

   Verordening Hondenbelasting 2013;

  • -

   Verordening Rioolheffing 2013 (artikel 3, eerste lid, onder b, gebruikersdeel).

Artikel 3. Definitie begrip vermogen
 • -

  In afwijking van artikel 12 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt onder vermogen verstaan het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Wet werk en bijstand (WWB).

Artikel 4. Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent
 • -

  Met betrekking een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent die een verzoek om kwijtschelding indient, is in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel
 • -
  • 1.

   De Verordening kwijtschelding van de gemeente Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2013 hebben voorgedaan.

  • 2.

   Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2013’.

  • 3.

   Deze verordening treedt met terugwerkende kracht op 1 januari 2013 in werking.

  • 4.

   De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2013, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2013.

    

  Besloten in de openbare raadsvergadering van 15 januari 2013.

   

  De griffier, De voorzitter,

   

  drs. T.W. Kanters D.R. van der Borg