Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Verordening grafrechten Molenwaard 2013.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening grafrechten Molenwaard 2013.
CiteertitelVerordening grafrechten Molenwaard 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Nieuwe regeling

15-01-2013

Het Kontakt, 17 januari 2013

Mozard28355

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening grafrechten Molenwaard 2013

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders van 18 december 2012;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en verdere bepalingen van de Gemeentewet;

 

besluit :

 

vast te stellen de

 

Verordening o p de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de algemene begraafplaatsen (voorheen gemeente Graafstroom):

  • -

   Bleskensgraaf (aan de Meulenbroek ter hoogte van (t.h.v.) nummer 16);

  • -

   Brandwijk (aan de Brandwijksedijk t.h.v. nummer 19 achter de Ned. Hervormde Kerk en aan de Kerkweg t.h.v. nummer 7);

  • -

   Goudriaan (aan de Noordzijde t.h.v. nummer 17 achter en terzijde van de Ned. Hervormde Kerk);

  • -

   Molenaarsgraaf (aan de Dorpsstraat t.h.v. nummer 28 achter de Ned. Hervormde Kerk);

  • -

   Ottoland (A t.h.v. nummer 59 achter en terzijde van de Ned. Hervormde Kerk);

  • -

   Oud-Alblas (aan de Noordzijde t.h.v. nummer 35);

  • -

   Wijngaarden (aan de Dorpsstraat t.h.v. nummer 24 achter en terzijde van de Ned. Hervormde Kerk en aan het Oosteinde 41a);

 • b.

  begraafplaatsen: de algemene begraafplaatsen (voorheen gemeente Liesveld):

  • -

   Groot-Ammers (Liesveld 2);

  • -

   Langerak (aan de Lekdijk t.h.v. nummer 151 achter de Ned. Hervormde Kerk);

  • -

   Nieuwpoort (aan Bij de Waterschuur t.h.v. nummer 19);

  • -

   Streefkerk (aan de Beneden Tiendweg naast nummer 1);

 • c.

  begraafplaatsen: de algemene begraafplaatsen (voorheen gemeente Nieuw-Lekkerland):

  • -

   Lekdijk tegenover huisnummer 89;

  • -

   Schoonenburglaan 53a;

 • d.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • e.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • f.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • g.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • h.

  particulier graf: een eigen graf of familiegraf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • i.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • j.

  particulier urnengraf: een eigen graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • k.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  particuliere urnennis: een eigen nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • m.

  particuliere urnenplaats: een eigen plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • n.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • o.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor oorlogsgraven van de Oorlogsgravenstichting.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in 5.3 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in 5.3 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

De onderhoudsrechten, bedoeld in 5.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in 5.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van de gemeente Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland wordt ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2013 hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2013

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, is voor een graf, waar op 31 december 2012 nog geen onderhoudsrecht is betaald, geen onderhoudsrecht verschuldigd totdat er wijzigingen in de grafbedekking en/of gebruiker/rechthebbende optreedt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening grafrechten 2013".

   

Besloten in de openbare raadsvergadering van 15 januari 2013.

 

De griffier, De voorzitter,

 

drs. T.W. Kanters D.R. van der Borg

 

 

TARIEVENTABEL

 

Behorende bij de "Verordening grafrechten 2013 - Gemeente Molenwaard

 

Geldend vanaf 1 januari 2013.

 

 

 

 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

 

 

 

Tabel

Omschrijving

Bedrag

nr.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven

 

 

voor een periode van 30 jaar (inclusief onderhoud):

 

1.1.1

-voor een graf met één grafruimte

€ 3.309,00

1.1.2

-voor een graf met twee grafruimten

€ 4.932,00

1.1.3

-voor een graf met drie grafruimten

€ 6.555,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf wordt geheven

 

 

voor een periode van 30 jaar (inclusief onderhoud):

€ 1.233,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven

 

 

voor een periode van 30 jaar (inclusief onderhoud):

€ 2.466,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis wordt geheven voor

 

 

een periode van 30 jaar (inclusief onderhoud)

€ 1.233,00

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnenplaats wordt geheven

 

 

voor een periode van 30 jaar (inclusief onderhoud):

 

1.5.1

-per plaats voor 1 persoon

€ 617,00

1.5.2

-per plaats voor 2 personen

€ 1.233,00

1.6

Voor het geven van gelegenheid tot het doen begraven en begraven houden van

 

 

een overleden persoon van 12 jaar of ouder in een algemeen graf voor een periode

 

 

van 10 jaar wordt geheven (inclusief onderhoud)

€ 1.904,00

1.7

Voor het geven van gelegenheid tot het doen begraven en begraven houden van

 

 

een overleden kind beneden 12 jaar in een algemeen kindergraf voor een periode

 

 

van 10 jaar wordt geheven (inclusief onderhoud)

€ 476,00

1.8

Voor het geven van gelegenheid tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus met

 

 

of zonder urn in een algemeen urnengraf voor een periode van 10 jaar wordt geheven

 

 

(inclusief onderhoud)

€ 476,00

1.9

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, bedoeld in de onderdelen 1.1 t/m 1.5 wordt

 

 

geheven (inclusief onderhoud):

 

1.9.1

-voor een periode van 10 jaar: een recht gelijk aan éénderde van het bedrag dat wordt

 

 

geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 30 jaar

 

1.9.2

-voor een periode van 20 jaar: een recht gelijk aan tweederde van het bedrag dat wordt

 

 

geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 30 jaar

 

1.10

Voor het bijkopen van het aantal van het uitsluitend recht om de wettelijke grafrust te waarborgen,

 

 

bedoel in de onderdelen 1.1 t/m 1.5, wordt geheven (inclusief onderhoud): voor een periode van 1 t/m 9

 

 

jaar een recht gelijk aan eendertigste t/m negendertigste deel van het bedrag dat wordt geheven voor

 

 

het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 30 jaar

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

 

2.1

Voor het begraven van een overleden persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 1.056,00

2.2

Voor het begraven van een overleden kind beneden één jaar wordt geheven

€ 264,00

2.3

Voor het begraven van een overleden kind beneden 12 jaar wordt geheven

€ 528,00

2.4

Voor het begraven op zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur, zoals genoemd in de “Beheersverorde-

 

 

ning begraafplaatsen 2013” wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met 50%

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven

€ 243,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrooien van as

 

4.1

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven

€ 91,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud

 

5.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of (niet identiek) vernieuwen

 

 

van een grafbedekking bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening begraafplaatsen 2013,

 

 

wordt geheven

€ 254,00

5.2

Voor het laten aanbrengen van een koperen gedenkplaat bij de verstrooiingsplaats, inclusief

 

 

het onderhoud voor een periode van 10 jaar.

€ 128,00

5.3

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafruimte met/zonder grafbedekking

 

 

wordt geheven per jaar:

 

5.3.1

-voor een particulier graf

€ 61,00

5.3.2

-voor een particulier graf, waarbij de breedte van de grafbedekking groter is dan 80 cm

€ 61,00

5.3.3

-voor een algemeen graf, particulier/algemeen kindergraf, particulier/algemeen urnengraf, particuliere

€ 34,00

 

urnennis of particuliere urnenplaats

 

5.4

De rechten als bedoeld in onderdeel 5.3 kunnen worden afgekocht, door voldoening van een bedrag be-

 

 

paald volgens onderstaande tabel. De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op het tijdstip

 

 

van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het

 

 

jaarlijkse belastingbedrag, exclusief de administratiekosten van € 5,00 met de hierna te noemen factor.

 

 

aantal jaren waarvoor wordt afgekocht - vermenigvuldigingsfactor

 

5.4.1

10

10

5.4.2

20

20

5.4.3

30

30

5.4.4

onbepaalde tijd

50

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Lijkschouwing

 

6.1

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven

€ 230,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Inschrijven en overboeken van particuliere graven

 

7.1

Voorhet inschrijven en overboeken van alle particuliere graven, nissen en plaatsen in een daartoe

 

 

bestemd register, wordt geheven

€ 16,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Opgraven of ruimen

 

8.1

Voor het opgraven van overblijfselen van overledenen op verzoek van de rechthebbende

 

 

wordt geheven

€ 187,00

 

vermeerderd met de door de gemeente te maken kosten als gevolg van de inschakeling van

 

 

terzake deskundige derden

 

8.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in een graf wordt geheven

€ 775,00

8.3

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven

€ 82,00

8.4

Voor het ruimen of samenvoegen van lagen van een particulier graf op verzoek van de rechthebbende

 

 

wordt geheven

€ 187,00

 

vermeerderd met de door de gemeente te maken kosten als gevolg van de inschakeling van

 

 

terzake deskundige derden

 

8.5

Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

€ 54,00

8.6

Voorafgaande aan het in behandeling nemen van een verzoek bedoeld in 8.1 en 8.4 wordt de

 

 

aanvrager het bedrag meegedeeld dat in rekening wordt gebracht voor de inschakeling van

 

 

externe deskundigen.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige diensten

 

9.1

Voor het luiden van de klok wordt geheven

€ 41,00

9.2

Voor het gebruik van de schouderdraagbaar wordt geheven

€ 51,00

9.3

Voor het gebruik van de aula of een gedeelte daarvan op de algemene begraafplaats in Streefkerk

€ 213,00

9.4

Voor het gebruik van het mortuarium in Streefkerk gedurende een dag of een gedeelte daarvan

€ 105,00

9.5

Voor het uitvoeren van werkzaamheden niet vallende onder de in deze tabel

genoemde artikelen, voor ieder daaraan besteed kwartier wordt geheven

€ 21,50