Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Regeling beeldschermbril / veiligheidsbril 2012 van de gemeente Noordoostpolder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling beeldschermbril / veiligheidsbril 2012 van de gemeente Noordoostpolder
CiteertitelRegeling beeldschermbril / veiligheidsbril 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2012Nieuwe regeling

31-07-2012

Intranet, 08-08-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling beeldschermbril / veiligheidsbril 2012 van de gemeente Noordoostpolder

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder;

 

gelet op het bepaalde in het Arbobeleid 2011 dat de werkgever een goede bescherming van de gezondheid en het bevorderen van het welzijn van de medewerkers moet bieden;

 

dat de werkgever daarbij onder meer zorg draagt voor doeltreffende maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de medewerkers;

 

dat het gewenst is een regeling vast te stellen met betrekking tot de verstrekking van een beeldschermbril en/of veiligheidsbril;

 

na verkregen instemming van de Ondernemingsraad op 5 juli 2012;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende

 

Regeling beeldschermbril / veiligheidsbril 2012 van de gemeente Noordoostpolder

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  medewerker: de medewerker in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Noordoostpolder met een aanstelling van een minimale duur van 1 jaar;

 • 2.

  werkgever: de gemeente Noordoostpolder;

 • 3.

  beeldschermwerk: werkzaamheden waarbij gemiddeld minimaal twee uur per dag gebruik wordt gemaakt van een beeldscherm;

 • 4.

  beeldschermbril: een bril die qua sterkte is aangepast aan het werken met een beeldscherm, zijnde een oogcorrectiemiddel als bedoeld in artikel 5.11, lid 4, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 • 5.

  veiligheidsbril: een bril die de medewerker oogbescherming biedt tegen gevaren als (grof) stof, slijpspatten (spaanders) en vloeistof- spatten die niet gevaarlijk zijn voor de huid;

 • 6.

  oogonderzoek: een onderzoek dat betrekking heeft op de ogen en het gezichtsvermogen, mede in relatie tot het verrichten van werkzaamheden aan een beeldscherm;

 • 7.

  opticien: een opticienservicepunt van Intersafe Groeneveld, actuele adressen staan vermeld op www.intersafe.eu;

 • 8.

  bedrijfsarts: de arts die door de arbodienst, waarmee de gemeente Noordoostpolder een overeenkomst heeft gesloten, is aangesteld;

 • 9.

  ergocoach: de medewerker in dienst van de gemeente Noordoostpolder die belast is met de beoordeling van kantoorwerkplekken, de werkhouding van medewerkers en de advisering hierover.

Artikel 2 Vaststelling noodzaak en procedure beeldschermbril

 • 1.

  De medewerker bespreekt met zijn leidinggevende zijn behoefte aan een beeldschermbril (het initiatief kan ook door de leidinggevende genomen worden).

 • 2.

  De leidinggevende toetst of aan de voorwaarden in deze regeling wordt voldaan. Als dit het geval is wordt de medewerker doorverwezen naar de bedrijfsarts.

 • 3.

  De medewerker maakt een afspraak met de bedrijfsarts om te laten vaststellen of er sprake is van gezichtsstoornissen die het gevolg kunnen zijn van het verrichten van beeldschermwerk.

 • 4.

  Na instemming van de bedrijfsarts, vult de medewerker in overleg met de ergocoach het opdrachtformulier in dat nodig is voor de bestelling van de bril.

 • 5.

  Het door de medewerker ingevulde opdrachtformulier neemt de medewerker mee naar de opticien om de beeldschermbril te bestellen.

 • 6.

  De feitelijke oogmeting wordt gedaan door de opticien die de beeldschermbril verstrekt.

Artikel 3 Vaststelling noodzaak en procedure veiligheidsbril

 • 1.

  De medewerker bespreekt met zijn leidinggevende zijn behoefte aan een veiligheidsbril (het initiatief kan ook door de leidinggevende genomen worden).

 • 2.

  De leidinggevende toetst of aan de voorwaarden in deze regeling wordt voldaan. Als dit het geval is wordt de medewerker doorverwezen naar de ergocoach. Samen met de ergocoach vult de medewerker het opdrachtformulier in dat nodig is voor de bestelling van de bril.

 • 3.

  Het door de medewerker ingevulde opdrachtformulier neemt de medewerker mee naar de opticien om de veiligheidsbril te bestellen.

 • 4.

  Als de betreffende medewerker brildragend is, zullen de glazen van de veiligheidsbril hierop worden aangepast. De feitelijke oogmeting wordt gedaan door de opticien die de veiligheidsbril verstrekt.

Artikel 4 Vergoeding beeldschermbril/veiligheidsbril

 • 1.

  Indien de bedrijfsarts dan wel de leidinggevende een beeldschermbril resp. veiligheidsbril noodzakelijk acht, wordt deze door de werkgever vergoed op basis van onderstaande voorwaarden.

 • 2.

  De maximale vergoeding voor een beeldschermbril/veiligheidsbril, als bedoeld in het eerste/tweede lid wordt verstrekt op basis van de actuele prijslijst "Fits! Beeldschermbrillen / Correctie-Veiligheidsbrillen" van Intersafe Groeneveld.

 • 3.

  De medewerker heeft de keuze uit de standaard brillencollectie van de opticien. Als de medewerker in afwijking hiervan een ander montuur kiest, komen de daarmee verband houdende meerkosten voor rekening van de medewerker.

 • 4.

  De medewerker is vrij om de beeldschermbril desgewenst te laten voorzien van extra’s zoals een hardingslaag, (extra) dun, gekleurd en/of zelfkleurend glas. Deze kosten komen eveneens voor rekening van de medewerker.

 • 5.

  De kosten van zowel de veiligheidsbril als de beeldschermbril worden door Intersafe Groeneveld rechtstreeks bij de werkgever in rekening gebracht (zonder tussenkomst van de betreffende medewerker). Eventuele meerkosten als bedoeld in leden 4 en 5 maken geen onderdeel van de factuur uit. Deze meerkosten worden bij de opticien voor bestelling bij Intersafe Groeneveld door de medewerker zelf voldaan.

Artikel 5 Frequentie

 • 1.

  De medewerker kan één keer per drie jaar aanspraak maken op de verstrekking van een beeldschermbril en/of veiligheidsbril.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid van dit artikel, kan de werkgever op advies van de bedrijfsarts en/of de leidinggevende besluiten om de medewerker op een eerder tijdstip een beeldschermbril en/of veiligheidsbril toe te kennen als blijkt dat dit noodzakelijk is.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan een directeur besluiten.

Artikel 7 Inwerkingtreding

De “Regeling beeldschermbril/veiligheidsbril 2012” treedt per 1 augustus 2012 in werking en vervangt de “Regeling tegemoetkoming kosten beeldschermbril 2011” zoals vastgesteld op 29 november 2011, welke op dat moment vervalt.

Emmeloord, 31 juli 2012

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,