Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Neerijnen

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Neerijnen
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 wordt ingetrokken per 1 januari 2013. De datum van heffing is 1 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201204-01-2014nieuwe regeling

06-12-2012

Nieuwsblad Geldermalsen 20-12-2012

12-15694-2469  

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Neerijnen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet ; b e s l u i t: vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder :

a. begraafplaatsen : de gemeentelijke begraafplaatsen ;

b. graf : een zandgraf of keldergraf ;

c. grafkelder : een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden

begraven of asbussen worden bijgezet ; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een

bovengrondse muur of wand ;

d. asbus : een bus ter berging van as van een overledene ;

e. urn : een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen ;

f. particulier graf : een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht

recht is verleend tot :

1. het doen begraven en begraven houden van lijken ;

2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen ;

g. particulier kindergraf : een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend

recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van levenloos geboren

kinderen en kinderen tot 12 jaar ;

h. algemeen graf : een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot

het doen begraven van lijken ;

i. particulier urnengraf : een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het

uitsluitend recht is verleend tot ;

1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen ;

2. het doen verstrooien van as ;

j. particuliere urnennis : een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het

uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of

zonder urnen ;

k. grafbedekking : gedenkteken of grafbeplanting op een graf.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor :

a. het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag ;

b. het begraven van doodgeboren kinderen of zuigelingen die met de overleden moeder in één

kist worden begraven.  

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze

verordening behorende tarieventabel ;

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel

genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.  

Artikel 6 Belastingjaar

1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan

het kalenderjaar ;

2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5 van de tarieventabel is het

belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks

De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden

betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke

kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.  

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2012’ van 15 december 2011 wordt ingetrokken met

ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben

voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de

bekendmaking.

3. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid

genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening

gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter

zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

5. Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2013’.  

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 6 december 2012.

       , de voorzitter

       , de griffier

 

Bijlage Tarieventabel 2013 behorende bij de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2013"

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten 1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode

van 20 jaar wordt geheven:       €    1.678,00 1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf voor een periode

van 20 jaar wordt geheven:       €    1.678,00 1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf voor een kind tot

12 jaar voor een periode van 20 jaar wordt geheven:    €       839,00 1.4 Voor het verlenen van het recht op een particuliere urnennis voor een periode van 20 jaar

wordt geheven:         €       350,00 1.5 Voor het verlengen van de rechten als bedoeld in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht.

Hoofdstuk 2 Begraven 2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

2.1.1 in een particulier graf        €    1.040,00

2.1.2 in een particuliere grafkelder       €       520,00

2.1.3 in een particulier geschud graf       €       520,00

2.1.4 in een algemeen graf        €    1.040,00 2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven:

2.2.1 in een particulier graf        €       260,00

2.2.2 in een particuliere grafkelder       €       260,00

2.2.3 in een particulier geschud graf       €       260,00

2.2.4 in een algemeen graf        €       260,00 2.3 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven:

2.3.1 in een particulier graf        €       520,00

2.3.2 in een particuliere grafkelder       €       520,00

2.3.3 in een particulier geschud graf       €       520,00

2.3.4 in een algemeen graf        €       520,00 Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen 3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

3.1.1 in een particuliere urnennis       €      372,00

3.1.2 in een particulier graf        €      372,00

Hoofdstuk 4 Grafbedekking (vervallen) Hoofdstuk 5 Onderhoud van de begraafplaats 5.1 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt een eenmalig recht geheven per grafruimte: 5.1.1 voor een particulier graf voor een periode van 20 jaar    €    884,00 5.1.2 voor een algemeen graf voor een periode van 10 jaar    €    442,00 5.1.3 voor een particuliere urnennis voor een periode van 20 jaar    €    405,00 5.2 Voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 5.1.1 en 5.1.3 met een

periode van 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het bedrag

dat wordt geheven voor een periode van 20 jaar.

Hoofdstuk 6 Opgraven, ruimen, verstrooien 6.1 Voor het opgraven van een lijk (indien wettelijk mogelijk) wordt geheven:  €  1.040,00 6.2 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven van een lijk in een ander graf

wordt geheven:         €  1.040,00 6.3 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven: 6.3.1 uit een particulier graf of algemeen graf      €    372,00 6.3.2 uit een particulier urnengraf       €    372,00 6.3.3 uit een particuliere urnennis       €    372,00 6.3.4     bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven:    €    372,00

6.4 Voor het schudden van een graf op verzoek van de belanghebbende (indien wettelijk

mogelijk) wordt geheven        € 1.040,00 Hoofdstuk 7 Overige heffingen 7.1 Voor het “uit het zicht plaatsen van vrijkomende grond”wordt geheven  €    277,00 7.2 Voor het ter beschikking stellen van een natuurstenen afdekplaat voor een

particuliere urnennis wordt geheven:      €    139,00

Behorende bij het raadsbesluit van 6 december 2012

      , de voorzitter  

      , de griffier