Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoemingsprocedure voor de burgemeester

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie herbenoemingsprocedure voor de burgemeester
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie herbenoemingsprocedure voor de burgemeester
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2012Nieuwe regeling

25-10-2012

Heuvelland Aktueel, 31-10-2012

 A/123

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoemingsprocedure voor de burgemeester

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

Gezien het voorstel van de leden van het fractievoorzittersoverleg inzake het instellen en bemensen van een vertrouwenscommissie ivm de herbenoeming van de burgemeester

 

B e s l u i t

 

 • I

  de verordening op de vertrouwenscommissie die de aanbeveling voorbereidt tot herbenoeming van de burgemeester van Gulpen-Wittem vast te stellen (bijlage 1 bij A/123))

 • II

  de commissie te laten bestaan uit de fractievoorzitters van de in de raad vertegenwoordigde fracties en de raadsgriffier als secretaris van de commissie te benoemen.

Artikel 1 Taak

De commissie heeft tot taak de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden

Artikel 2 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de in de raad vertegenwoordigde fracties

 • 2.

  de commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter

 • 3.

  de commissie kent geen plaatsvervangende leden

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De raadsgriffier is secretaris van de commissie. Hij geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 2.

  De secretaris is geen lid van en heeft geen stemrecht in de commissie

Artikel 4 Geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2.

  De commissie legt in elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De (fungerend) voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting (meer) hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in de artikelen 7, tweede lid en 8 van deze verordening, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 4.

  De commissie treft, met inachtneming van de artikelen 6 en 11 van deze verordening, een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 5.

  de commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet, respectievelijk zullen de geheimhouding waartoe het tweede lid van dit artikel verplicht, niet opheffen.

 • 6.

  De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 7.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de secretaris.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk achten. De eerste maal wordt de commissie bijeen geroepen door de plaatsvervangend raadsvoorzitter.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie en, indien het gesprek met hem plaatsvindt, de burgemeester

 • 3.

  De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

 • 4.

  De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 6 Contactpersoon

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken door de voorzitter en secretaris ondertekend en vanaf het privé-adres van de secretaris verzonden.

Artikel 7 Bijzondere bepalingen

 • 1.

  De commissie formuleert informatiebronnen op basis waarvan zij zich een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester. Deze informatiebronnen maakt zij vooraf kenbaar aan de burgemeester, de gemeenteraad en de Commissaris van de Koningin.

 • 2.

  Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad en Commissaris van de Koningin te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt.

 • 3.

  Indien terzake van het functioneren van de burgemeester in het in het vorige lid bedoelde overleg afspraken worden gemaakt tussen de commissie en de burgemeester, worden deze in het verslag aan de gemeenteraad vermeld. De commissie zendt het verslag ook aan de burgemeester.

Artikel 8 Verslag

De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot herbenoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de Commissaris van de Koningin door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en vertrouwelijke verslag bevat tenminste:

 • 1.

  Een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht

 • 2.

  Een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie.

 • 3.

  Een bepaling of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie.

En heeft in ieder geval de volgende bijlage:

 • 4.

  Het verslag van het gesprek met de burgemeester over het conceptverslag van bevindingen en de concept aanbeveling.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening danwel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 10 Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de voordracht van de minister van BZK door een Koninklijk besluit is gevolgd.

Artikel 11 Archivering

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 11, alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als “geheim” worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris dragen er zorg voor dat van de in het eerste bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris dragen er zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 oktober 2012

De griffier De voorzitter

Mevr. F.G.J.M. van der Walle drs. A.R.B. van den Tillaar