Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zederik

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZederik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2012
CiteertitelVerordening kwijtschelding 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 255

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-201201-01-201201-01-2014nieuwe regeling

26-11-2012

Het Kontakt, 6 december 2012

Z.4042

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2012

De Raad der gemeente Zederik;

 

gelezen het voorstel van het college van 21 juni 2012;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding bij gemeentelijke belastingen en heffingen;

 

 

b e s l u i t :

 

 

het volgende vast te stellen:

 

Verordening kwijtschelding  gemeentelijke belastingen en heffingen 2012.

Artikel 1

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  Onroerende-zaakbelasting

 • b.

  Afvalstoffenheffing extra containers

 • c.

  rioolheffing eigenaar

Artikel 2 Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

 • a.

  afvalstoffenheffing

 • b.

  Rioolheffing gebruiker

Artikel 3 Kwijtschelding in geval van een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent

Met betrekking tot een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent die een verzoek om kwijtschelding indient, is in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitvoering van dat bedrijf of beroep.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2012, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2012.

Artikel 5 citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening kwijtschelding 2012'.