Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2013
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbrandweerrechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de 'Verordening brandweerrechten 2012' van 17 november 2011, bekendgemaakt op 21 december 2011, welke is ingetrokken per 1 januari 2013. De 'Verordening brandweerrechten 2012' blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

De regeling bevat de tarieven voor het gebruik van diensten en bezittingen van de gemeentelijke brandweer, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1a en 1b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013nieuw

15-11-2012

Ede Stad 19-12-2012

716511

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2013

De raad van de gemeente Ede :

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25-09-2012, kenmerk 715359;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2013

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "brandweerrechten" worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van de door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.

  • f.

   het beschikbaar stellen van brandweerpersoneel voor ziekenvervoer.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt, tenzij hiervoor in de tarieventabel afwijkingen zijn opgenomen.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van een zelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten daarvoor worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten:

  • a.

   de rechten worden betaald op het moment van de uitreiking van de in artikel 4 bedoelde kennisgeving.

  • b.

   ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, de rechten worden betaald binnen veertien dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening brandweerrechten 2012’ van 17 november 2011, bekendgemaakt op 21 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening brandweerrechten 2013'.

De raad voornoemd,

de griffier,

w.g.HAGELSTEIN

de voorzitter,

w.g.VAN DER KNAAP

TARIEVENTABEL behorende bij de Verordening Brandweerrechten 2013

Algemeen

 

 

 

 

 

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Wacht- en controlediensten

 

 

 

 

 

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.1.1

het verrichten van wacht en waakdiensten:

per personeelslid per uur;

€42,25

1.1.2

het uitoefenen van toezicht en het geven van leiding:

per personeelslid per uur;

€54,80

1.1.3

het verrichten van overige diensten

per personeelslid per uur.

€37,95

 

Voor een half uur of korter bedraagt het recht de helft van de onder 1.1 vermelde tarieven.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen

 

 

 

 

 

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen, per etmaal, van een:

 

2.1.1

brandslang

per meter;

€ 0,30

2.1.2

brandblusapparaat

per apparaat, te verhogen met de kosten van het vullen (tarieven 1.1.3 en 4.2.2 van deze tabel).

€ 6,60

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Verrichtingen ten behoeve van de adembescherming

 

 

 

 

 

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

3.1.1

het vullen van een ademluchtcilinder

per liter waterinhoud;

€ 1,80

3.1.2

het reinigen en testen van gelaatstuk

per gelaatstuk;

€ 5,65

3.1.3

a. het testen van een ademluchttoestel

per toestel;

€37,10

 

b. het reinigen van een ademluchttoestel

per toestel.

€37,10

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verrichten van diensten

 

 

 

 

 

4.1

Voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ter beschikking stellen van:

 

4.1.1

een autoladder of een hoogwerker

per uur

€ 246,35

4.1.2

een tankautospuit

per uur

€ 246,35

4.1.3

a. een motorspuit, groot vermogen

per uur (incl.vervoer)

€ 163,80

 

b. een motorspuit, klein vermogen

per uur (incl.vervoer)

€ 122,80

4.1.4

a. een hulpverleningsvoertuig, klein model

per uur

€ 246,35

 

b. een hulpverleningsvoertuig, groot model

per uur

€ 246,35

4.1.5

verzorgingscontainer

per uur (incl. vervoer

€ 163,80

4.1.6

overige niet met name genoemde motorvoertuigen

per uur.

€ 41,35

 

 

 

 

De onder 4.1 bedoelde rechten worden verhoogd met die, bedoeld onder 1.1.3 van deze tabel,

 

met dien verstande, dat voor de bediening van een tankautospuit de dienstverlening

van niet meer

 

dan twee brandwachten in rekening wordt gebracht.

 

 

 

 

 

 

Voor een half uur of korter bedraagt het recht de helft van de onder 4.1. vermelde tarieven.

 

 

 

 

 

4.2

Indien bij een hulpverlening schuimvormende middelen en/of ontvettingsmiddelen worden gebezigd, worden deze afzonderlijk in rekening gebracht. De tarieven hiervoor bedragen:

 

4.2.1

schuimvormend middel

per liter

€ 6,20

4.2.2

bluspoeder

per kilogram

€ 4,05

4.2.3

ontvettingsmiddel

per liter

€ 4,05

4.2.4

absorptiekorrels

per kilogram

€ 4,05

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Overige diensten

 

 

 

 

 

5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

5.1.1

het ter beschikking stellen van een kelderpomp

per uur

€16,50

5.1.2

het ter beschikking stellen van een leslokaal

per uur

€28,60

5.1.3

het verrichten van diensten bij het opheffen van liftstoringen

per hulpverlening

€82,60

5.1.4

het verrichten van diensten bij het verschaffen van toegang tot een perceel

per hulpverlening

€66,20