Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening op de heffing en invordering van leges 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2013
CiteertitelLegesverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-201201-01-2014Nieuwe regeling

04-12-2012

Breeduit, 06-12-2012

04-12-2012, volgnr. 6

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2013

De raad van de gemeente Smallingerland;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van november 2012;

gelet op artikel 229, eerste lid aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2013

Artikel 1

Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag : de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week : een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand : het tijdvak dat loop van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2

Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3

Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4

Vrijstellingen

Van de verplichting tot het betalen van de in deze verordening genoemde leges zijn, voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen van deze verordening is voorzien, vrijgesteld: openbare besturen, ambtenaren of instellingen voor de diensten, door hen in het openbaar belang verzocht. Deze vrijstelling geldt niet voor de leges vermeld in de tarieventabel bij reispapieren, woningwet en bouwverordening. De in deze verordening genoemde leges worden, voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen in deze verordening is voorzien, niet geheven voor:

 

 • a.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, wachtgelden, loon, bezoldiging of salaris;

 • b.

  het afgeven van beschikkingen of verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • c.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekennen van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging daarvan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • d.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

 • e.

  de vergunningen als bedoeld in het onderdeel "Vergunningen Woningwet/ Bouwverordening" enz., die na tevoren reeds verleend, doch ingetrokken of vervallen te zijn, andermaal verleend worden en de vergunningen als bedoeld in die onderdelen, welke dienen ter vervanging van dezelfde doch voor bepaalde proeftijd verleende vergunningen, één en ander indien geen uitbreiding of verandering van de oorspronkelijke aanvraag heeft plaatsgehad en evenmin terugbetaling is geschied.

Artikel 5
 • Tarieven

  • 1.

   De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

  • 2.

   Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6

Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7

Tijdstip van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8

Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9

Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt [en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand)

  • 2

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten)

  • 3

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen)

  • 4

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

  • 5

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag)

  • 7

   hoofdstuk 16 (kansspelen)

Artikel 10

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening 2012 van 6 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2013".

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd

in zijn vergadering van 4 december 2012,

griffier, voorzitter,

Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Lagere vaststelling

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in het gemeentehuis buiten de tijden die voor kosteloze voltrekking/registratie zijn bepaald:

 

1.1.1.1

a.op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 194

1.1.1.2

b.op zaterdag tussen 09.00 en17.00 uur

€ 327

1.1.1.3

c.maandag t/m zaterdag tussen 17.00 en 22.00 uur

€ 827

1.1.1.4

d.tussen 22.00 en 09.00 uur en op feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen

€ 1.093

1.1.1.5

Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap buiten het gemeentehuis

a.op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 592

1.1.1.6

b.op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur

€ 756

1.1.1.7

c.maandag t/m zaterdag tussen 17.00 en 22.00 uur

€ 1.369

1.1.1.8

d.tussen 22.00 en 09.00 uur en op feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen

€ 1.451

1.1.1.9

Voor het voltrekken van een huwelijk of registreren van partnerschap in het pand Karmelklooster te Drachten of Grytmanshus te Oudega

a.op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 194

1.1.1.10

b.op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur

€ 327

1.1.1.11

c.maandag t/m zaterdag tussen 17.00 en 22.00 uur

€ 827

1.1.1.12

d.tussen 22.00 en 09.00 uur en op feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen

€ 1.093

1.1.1.13

Getuigen van gemeentewege, per getuige

€ 20,40

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of een duplicaat daarvan

€ 21,80

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 5,80

 

tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten

burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,35

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 50,35

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 50,35

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet

€ 41,90

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

€ 31,85

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

€ 41,90

1.2.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 45

1.2.5

indien een aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag van een nieuw document niet of niet compleet kan worden overlegd, worden de verschuldigde leges in verband met een op te maken verklaring van vermissing verhoogd met

€ 17,50

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 37,50

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 5,80

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 5,80

1.4.5.1

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 2,30

1.4.5.2

Indien de gegevens worden gevraagd door een instelling met een

wetenschappelijk, sociaal of filantropisch doel, per verstrekking

€ 0,60

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 49 pagina’s

€ 5,00

 

50 tot 100 pagina's

€ 5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22.50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per exemplaar

€ 3,50

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raads- of commissievergadering, per kalenderjaar

€ 102,80

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 24,10

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,10

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 0,20

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan. (eenheidsformaat A1)

€ 2,80

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 5,70

1.8.2.2

Voor het aanleveren van gegevens over planologische aspecten, onderhoudstoestand en bodemverontreiniging (incl. kaartmateriaal)

€ 46,70

1.8.2.3

Voor het verstrekken van kadastrale gegevens

€ 6,70

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05

1.9.2.1

Tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 5,80

1.9.3.1

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een stuk

€ 5,80

1.9.3.2

Voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

€ 5,80

1.9.3.3

Voor het afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk het portret is van degene te wiens naam het stuk is gesteld, of van degene die in het stuk wordt bedoeld.

€ 5,80

1.9.3.4

Iedere andere verklaring omtrent een bepaald persoon

€ 5,80

1.9.4

Voor het verlenen van bemiddeling tot het verkrijgen van een formulier tot aanvragen van een geneeskundige verklaring, boven de kostprijs daarvan

€ 0,70

1.9.5.1

Optie, enkelvoudig

€ 173

1.9.5.2

Optie, gemeenschappelijk

€ 294

1.9.5.3

Optie, medeopterende minderjarige

€ 21

1.9.5.4

Naturalisatie, enkelvoudig; standaard

€ 810

1.9.5.5

Naturalisatie, gemeenschappelijk; standaard

€ 1.035

1.9.5.6

Naturalisatie, enkelvoudig; verlaagd

€ 603

1.9.5.7

Naturalisatie, gemeenschappelijk: verlaagd

€ 828

1.9.5.8

Naturalisatie, meenaturaliserende minderjarige

€ 119

1.9.6

Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.35 van de APV

€ 5,80

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 9,20

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,10

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet, per dag

€ 11,60

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen

 

1.16.1.1

Voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kanspelauotmaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

En voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 11,60

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

Vast bedrag

Variabele bedragen

per strekkende meter bestaande situatie

variabele leges per strekkende meter maagdelijk terrein (nieuwbouw);

tarieven gelden zowel voor telecomaanbieders als ook voor nutsbedrijven

€ 316,80

€ 0,95

€ 0,48

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 27,50

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 21,40

1.19.4

Het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 123 van het Wegenverkeersreglement (Stbl. 1950, K 377)

€ 33,60

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.2

Voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.6 van de APV

€ 11,60

1.20.1.3

Voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.25 en

5.25 A van de APV

€ 11,60

1.20.1.5

Voor het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 4.3 van de APV

€ 11,60

1.20.1.6

Voor het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 4.6 van de APV

€ 11,60

1.20.1.7

Voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10A van de APV

€ 116,50

1.20.1.8

Voor het verlenen van een vergunning voor het opslaan en verkopen van vuurwerk

€ 145,10

1.20.1.9

Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de APV

€ 11,60

1.20.1.10

Voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.15 van de APV

€ 157,90

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,10

1.20.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,20

1.20.2.2.3

Kleurenkopie op papier van A4-formaat

€ 0,80

1.20.2.2.4

Kleurenkopie op papier van A3-formaat

€ 1,30

1.20.2.2.5

In eigen beheer vervaardigde gemeentelijke nota's bestaande uit:

1 - 10 bladzijden

€ 0,50

1.20.2.2.6

10 – 25 bladzijden

€ 1,40

1.20.2.2.7

25 – 50 bladzijden

€ 3,40

1.20.2.2.8

50 of meer bladzijden

€ 6,40

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk (eenheidsformaat A1)

of op andere gegevensdragers

€ 7,60

 

 

 

 

1.20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen. Eenheidsformaat A4

€ 9,30

 

Eenheidsformaat A3

€ 18,70

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 11,60

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

Voor de vaststelling van de bouwkosten – de gehele afwerking daarin begrepen – wordt uitgegaan van een door de aanvrager te overleggen kostenbegroting. Burgemeester en wethouders geven toepassing aan artikel 11:2 Algemen Wet Rijksbelastingen indien de kostenbegroting hen onjuist voorkomt, evenals wanneer de aanvrager in gebreke blijft een behoorlijke kostenbegroting te verstrekken.

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

.

van elke € 500 van de geraamde bouwkosten of een gedeelte daarvan (deze kosten worden in rekening gebracht op het moment dat de beschikking wordt afgegeven, of de aanvraag wordt ingetrokken

€ 8,60

2.3.1.1.1

Met een minimum van

€ 144,00

 

Voor de vaststelling van de bouwkosten - de gehele afwerking daarin begrepen - wordt uitgegaan van een door de aanvrager te overleggen kostenbegroting. Burgemeester en wethouders geven toepassing aan artikel 11:2 Algemene Wet Rijksbelastingen indien de kostenbegroting hen onjuist voorkomt, evenals wanneer de aanvrager in gebreke blijft een behoorlijke kostenbegroting te verstrekken

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 42.40

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van Wabo wordt toegepast (binnenplanse kleine afwijking):

€ 42,40

 

 

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 42,40

 

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

0,1% van de bouwkosten met een minimum van

€ 1.533

 

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 42,40

 

 

 

Wet ruimtelijke ordening

 

2.3.3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

0,1% van de bouwkosten met een minimum van:

€ 5.110.

2.3.3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening of een uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening

0.1 % van de bouwkosten met een minimum van:

€ 3.066

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse kleine afwijking):

€ 42.40

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 42,40

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.533

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 42,40

 

 

 

 

 

 

 

Wet ruimtelijke ordening

 

2.3.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 5.110.

2.3.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening of een uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 3.066

 

 

 

2.3.4.a.

Grondexploitatiewet

 

 

Paragraaf 2.3.3 en 2.3.4 vinden geen toepassing indien de met deze besluiten gepaard gaande kosten krachtens afd.6.4. van de Wro (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 

 

 

 

2.3. 5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1

een basistarief van

€ 215,30

2.3.6.2

vermeerderd met een bedrag per m² van

€ 0,50

 

Het maximum van basistarief + opslag per m² is € 1.750

 

2.3.6.3

Voor het aanpassen van de gebruiksvergunning in verband met een geringe wijziging

€ 144.00

2.3.6.4

Voor wijziging van de tenaamstelling van de vergunning

€ 144.00

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning, per evenement of activiteit, op grond van de Brandbeveiligingsverordening voor een:

 

2.3.6.5

Openluchtevenement

€ 68,00

2.3.6.6

tijdelijk bouwsel of voor in een tentoonstellingsruimte plaats hebbend

evenement met een vloeroppervlak van 50 t/m 100 m²

€ 68,00

2.3.6.7

boven het aantal van 100 m² te vermeerderen met een bedrag per 50 m²

€ 6,80

2.3.6.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een tijdelijke gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik, per evenement of activiteit, van een bouwwerk als bedoeld in de bouwverordening met een oppervlak van 50 t/m 100 m²

€ 68,00

2.3.6.9

boven het aantal van 100 m² te vermeerderen met een bedrag per 100 m²

€ 6,80

 

Onder bouwkosten wordt in dit onderdeel verstaan de aannemingssom als bedoeld in par. 1, lid 1, van de “Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken” (UAV1989) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

2.3.7

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de monumentenverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of <artikel 10, tweede lid,> van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 0

 

 

 

2.3.8

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.8.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 53,00

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of <artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 11,60

 

 

 

2.3.10

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 11,60

 

 

 

2.3.11

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of <artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 11,60

 

 

 

2.3.12

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 160,40

2.13.14.2

het op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder h, van de Wabo, of

het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder i, van de Wabo

bedraagt het tarief:

€ 157.90

Hoofdstuk 5 Lagere vaststelling

2.5.1

Lagere vaststellng als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.3,3 en 2.3.4.3, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De lagere vaststelling bedraagt:

50%

 

 

 

2.5.2

Lagere vaststelling als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.3,3 en 2.3.4.3, weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De lagere vaststellng bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.2.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 11,60

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 75,30

3.1.1.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en Horecawet

€ 130,80

3.1.1.3

Voor het verlenen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de APV

€ 98.10

3.1.1.4

Voor het verlenen van een terrasvergunning op basis van de APV

€ 70,60

3.1.1.5

Voor het verlenen van een ontheffing tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van horecabedrijven voor elk uur of een gedeelte daarvan

€ 11,60

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 24,20

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in <artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening> (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€ 11,60

3.2.1.2

een herdenkingsplechtigheid

€ 11,60

3.2.1.3

een braderie

€ 11,60

3.2.1.4

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

€ 11,60

3.2.1.5

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

€ 11,60

3.2.1.6

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in <artikel 2.25, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening>

€ 11,60

3.2.1.7

Voor het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van verwijsbordjes naar een evenement

€ 11,60

3.2.1.8.1

Voor het verlenen van ventvergunningen, standplaatsvergunningen en collectevergunning

geldig voor één dag

€ 11,60

3.2.1.8.2

geldig voor ten hoogste een kalendermaand

€ 29,60

3.2.1.8.3

geldig voor een kalenderjaar of een gedeelte daarvan, dat langer duurt

dan vier maanden

€ 116,50

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in <artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening>

€ 11,60

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een vergunning voor:

 

3.3.1.1

vestiging van een escortbedrijf, een sexbioscoop, een sextheater of een sexautomatenhal

€ 717,40

3.3.1.2

vestiging van een prostitutiebedrijf

€ 2.513,10

3.3.2.1

Voor het verlenen van een vergunning voor wijziging van exploitant of beheerder, zonder verdere wijziging in bedrijfsvoering

€ 359,70

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in <artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening>

€ 68,00

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 11,60

Behorende bij raadsbesluit van 4 december 2012

De griffier van Smallingerland,