Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Controleverordening 2013 gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingControleverordening 2013 gemeente Molenwaard
CiteertitelControleverordening 2013 gemeente Molenwaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-201301-01-201301-01-2015Nieuwe regeling

15-01-2013

Het Kontakt, 17 januari 2013

28355

Tekst van de regeling

Intitulé

Controleverordening ex artikel 213 Molenwaard 2013

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2012;

 

besluit:

 

De controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet vast te stellen.

 

De tekst van de Controleverordening is comform het advies van de door de onderscheide raden van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuiw-Lekkerland ingestelde Auditcommissie.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  accountant een door de Raad/het Algemeen Bestuur benoemde:

  • ·

   registeraccountant of

  • ·

   accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in het derde lid van artikel 36, Wet op de Accountants-Administratieconsulenten of

  • ·

   organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

 • b.

  accountantscontrole

  • ·

   de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door de Raad/het Algemeen Bestuur benoemde accountant van:

  • ·

   het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;

  • ·

   het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;

  • ·

   het in overeenstemming zijn van de door het College/Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet;

  • ·

   de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen.

 • c.

  rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole

het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten.

d.Auditcommissieeen door de Raad/het Algemeen Bestuur ingestelde commissie bedoeld voor advisering aan de Raad/het Algemeen Bestuur en het College/Dagelijks Bestuur over allerlei bedrijfseconomische aspecten die verband houden met het beleid van de gemeente/Werkorganisatie De Waard en de wijze waarop controle en verantwoording door het College/Dagelijks Bestuur plaatsvindt.

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1.

  De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door de Raad/het Algemeen Bestuur te benoemen accountant. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van maximaal 4 jaar.

 • 2.

  Het College/Dagelijks Bestuur bereidt in overleg met de Auditcommissie de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

 • 3.

  De Raad/het Algemeen Bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. In het programma van eisen worden voor de jaarlijkse accountantscontrole opgenomen:

  • a.

   de toe te passen goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties) bij de controle van de jaarrekening;

  • b.

   de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

  • c.

   de eventueel aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;

  • d.

   de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering;

  • e.

   en voor ieder afzonderlijk te controleren begrotingsjaar: de posten van de jaarrekening en deelverantwoordingen met bijbehorende afwijkende rapporteringtoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden;

  • f.

   de producten van de gemeente/Werkorganisatie De Waard en of organisatieonderdelen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controlespecifiek aandacht dient te besteden;

 • 4.

  In afwijking van het gestelde in lid 3, letters e en f kan de Raad/het Algemeen Bestuur via de Auditcommissie in het programma van eisen opnemen, dat de Raad/het Algemeen Bestuur jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant vaststelt de posten van de jaarrekening, de posten van de deelverantwoordingen, de producten van de gemeente/Werkorganisatie De Waard en de organisatieonderdelen, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden en welke rapporteringstoleranties hij daarbij dient te hanteren.

Artikel 3. Informatieverstrekking door het College/Dagelijks Bestuur

 • 1.

  Het College/Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne - en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2.

  Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in de Raad/het Algemeen Bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het College/Dagelijks Bestuur aan de Raad/het Algemeen Bestuur en de accountant gemeld.

Artikel 4. Inrichting accountantscontrole

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 3.

  Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings)overleg plaats tussen de accountant, de Auditcommissie, de Griffier, de portefeuillehouder Financiën/het portefeuillehoudersoverleg Financiën, de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur, en het Hoofd Financiën c.q. de Financieel Controller van de Werkorganisatie De Waard.

Artikel 5. Overige controles en opdrachten

 • 1.

  Het College/Dagelijks Bestuur kan de door de Raad/het Algemeen Bestuur benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het College/Dagelijks Bestuur informeert de Raad/het Algemeen Bestuur over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.

 • 2.

  Het College/Dagelijks Bestuur draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het College/Dagelijks Bestuur is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door de Raad/het Algemeen Bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de gemeente is.

 • 3.

  Het College/Dagelijks Bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP, Sociale verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het College/Dagelijks Bestuur bevoegd hiervoor de opdracht verlenen aan een andere dan de door de Raad/het Algemeen Bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de gemeente/Werkorganisatie De Waard is.

Artikel 6. Rapportering

 • 1.

  Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan de Raad/het Algemeen Bestuur en zendt een afschrift hiervan aan het College/Dagelijks Bestuur.

 • 2.

  In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van bestuurlijk belang aan de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur dan wel andere daarvoor in aanmerking komende ambtenaren.

 • 3.

  De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan de Raad/het Algemeen Bestuur door de accountant aan het College/Dagelijks Bestuur voorgelegd met de mogelijkheid voor het College/Dagelijks Bestuur om op deze stukken te reageren.

 • 4.

  De accountant bespreekt voorafgaand aan de raadsbehandeling van de jaarstukken het verslag van bevindingen met een voor dit doel door de Raad/het Algemeen Bestuur ingestelde vertegenwoordiging van de Raad/het Algemeen Bestuur.

Artikel 7. Inwerkingtreding / Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2013 met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening van het verslagjaar 2010 en later.

 • 2.

  Deze verordening treedt in de plaats van de laatst vastgestelde verordeningen van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Controleverordening 2013

   

Besloten in de openbare raadsvergadering d.d.15 januari 2013

 

De griffier, De voorzitter,

 

Drs. T.W. Kanters D.R. van der Borg