Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2012nieuwe regeling

08-03-2012

Nieuwe Meerbode, 05-04-2012

2012/1509-MR

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012

Gemeente Aalsmeer

Registratienr. 2012/1509-M&R

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer;

gelezen het voorstel met registratienummer 2011/17517;

overwegende dat:

het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars als bedoeld in de Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012;

besluiten:

 • I.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2003;

 • II.

  Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.
 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen De Meerlanden Holding NV gevestigd te Rijsenhout.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij zich bij de gemeente hebben aangemeld en voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

  • b.

   detaillisten, kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van textiel dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij zich bij de gemeente hebben aangemeld en voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

  • c.

   organisaties voor de huis-aan-huis inzameling van textiel dat afkomstig is van huishoudens, mits zij zich bij de gemeente hebben aangemeld en voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

  • d.

   de supportersvereniging Kudelstaart voor de huis-aan-huis inzameling van oud papier in Kudelstaart;

  • e.

   detaillisten voor de inzameling van kca dat afkomstig is van huishoudens, mits zij zich bij de gemeente hebben aangemeld en voldoen aan de vastgestelde beleidsregels:

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • 3.

  glas: op kleur (wit en bont) gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • 6.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets-of verflappen;

 • 7.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 8.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 9.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 10.

  metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

 • 11.

  banden: schone banden van motoren, personenauto's, autobusjes;

 • 12.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 13.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 14.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 15.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval van huishoudens: een minicontainer (80, 120 of 240 liter) voor de gebruiker van een perceel, en een verzamelcontainer (inpandig, uitpandig boven- of ondergronds) voor de gebruikers van een aantal percelen;

 • b.

  voor groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens: een minicontainer (140 of 240 liter) voor de gebruiker van een perceel, en een verzamelcontainer (boven- of ondergronds) voor de gebruikers van een aantal percelen;

 • c.

  voor oud papier en karton van huishoudens: een minicontainer (140 of 240 liter) op vrijwillige basis voor de gebruiker van een perceel, en (zo mogelijk) een verzamelcontainer voor de gebruikers van een aantal percelen;

 • d.

  voor glas: de verzamelcontainers op wijkniveau;

 • e.

  voor textiel: de verzamelcontainers op wijkniveau;

 • f.

  voor kunststof verpakkingsafval: de verzamelcontainers op wijkniveau.

 • g.

  voor (gescheiden) grof huishoudelijk afval en KCA: de milieustraat (brengdepot) van De Meerlanden Holding NV aan de Aarbergerweg in Rijsenhout.

Artikel 5. Frequentie van inzamelen

Op grond van artikel 5, derde lid, van de verordening wordt voor de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen de frequentie van inzameling bij elk perceel vastgesteld:

 • a.

  Oud papier en karton wordt ten minste een maal per maand bij elk perceel ingezameld;

 • b.

  Grof huishoudelijk afval wordt op afroep ten minste een maal per drie maanden bij elk perceel ingezameld.

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de gemeente te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamelof clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • e.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

  • f.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • g.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het afvalbrengpunt;

  • h.

   de afvalbrengpunten van de inzameldienst worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • i.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn de acceptatievoorwaarden van de inzameldienst van toepassing;

  • j.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren;

  • k.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • I.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • m.

   grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m ;

  • n.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

 • a.

  inzameldagen worden jaarlijks vastgelegd in de afvalkalender;

 • b.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag, zoals aangegeven in de afvalkalender, tussen 5.30 en 7.30 uur;

 • c.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • d.

  grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op de dag en het tijdstip dat is afgesproken;

 • e.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 21.00 uur worden gebruikt.

Artikel 8. Ter inzameling aanbieden van bed rijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • b.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op het tijdstip dat de Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012 in werking treedt.

Artikel 10. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012.

Aalsmeer, 7 februari 2012

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,

, burgemeester

, secretaris

Gemeente Aalsmeer

Beleidsregels voor de inzameling van oud papier en karton, textiel en KCA

Behorend bij collegebesluit nr. 2011/17517 van 7 februari 2012

Inleiding

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval. De gemeente Aalsmeer heeft De Meerlanden Holding NV aangewezen als gemeentelijke inzameldienst.

Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen (art. 2.2 van de afvalstoffenverordening, art. 2.2 van het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening). Aan deze aanwijzing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

In artikel 2.2 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012 worden op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening als inzamelaar aangewezen:

 • a.

  kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij zich bij de gemeente hebben aangemeld en voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

 • b.

  detaillisten, kerken, scholen en/of verenigingen voorde inzameling van textiel dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij zich bij de gemeente hebben aangemeld en voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

 • c.

  organisaties voor de huis-aan-huis inzameling van textiel dat afkomstig is van huishoudens, mits zij zich bij de gemeente hebben aangemeld en voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

 • d.

  <...>

 • e.

  detaillisten voorde inzameling van kca dat afkomstig is van huishoudens, mits zij zich bij de gemeente hebben aangemeld en voldoen aan de vastgestelde beleidsregels:

Beleidsregels inzameling afvalstoffen

In het LAP 2 (Landelijk afvalbeheerplan) is voor huishoudelijk afval een hergebruiksdoelstelling opgenomen van 60 % in 2015. Met het aanwijzen van andere inzamelaars beoogt het college de afvalscheiding en het serviceniveau voor een aantal categorieën afvalstromen te verbeteren. Het betreft de volgende categorieën: oud papier en karton, textiel en KCA (klein chemisch afval).

Beleid met betrekking tot inzameling van oud papier en karton

De gemeentelijke inzameldienst haalt maandelijks papier aan huis op. Daarnaast zijn er, op grond van de afvalstoffenverordening, diverse plaatselijke instellingen (scholen, kerken en verenigingen) actief met het inzamelen van oud papier.

Een gecombineerd systeem van haal- en brengmogelijkheden voor oud papier bevordert de afvalscheiding en het serviceniveau aan de inwoners van Aalsmeer. In aanvulling op de gemeentelijke inzameling aan huis wordt voorgesteld de inzameling van oud papier met verzamelcontainers door plaatselijke instellingen (scholen, kerken en verenigingen) te continueren.

Beleid met betrekking tot inzameling van textiel.

De gemeente verzorgt de inzameling van textiel met verzamelcontainers, die verspreid in de gemeente staan opgesteld. Daarnaast worden er jaarlijks vier instanties aangewezen die textiel aan huis ophalen. Her en der staan er kledingcontainers bij winkels en verenigingen.

Op basis van de afvalstoffenverordening hebben deze winkels en verenigingen hiervoor formeel toestemming van de gemeente nodig, maar dit is in de praktijk niet het geval.

Een gecombineerd systeem van haal- en brengmogelijkheden voor textiel bevordert de afvalscheiding en het serviceniveau aan de inwoners van Aalsmeer. In aanvulling op de gemeentelijke inzameling met wijkcontainers, wordt voorgesteld de vier inzamelrondes aan huis en de inzameling met kledingcontainers bij winkels en verenigingen te continueren. Het verdient de voorkeur om kleding te laten inzamelen door charitatieve instellingen vanwege het maatschappelijke belang dat zij dienen. In dat verband is in de beleidsregel textiel opgenomen dat kledinginzamelaars een positief advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) moeten overleggen. Het CBF is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Het CBF voert periodiek een toetsing uit van kledinginzamelende instellingen.

Beleid met betrekking tot de inzameling van KCA

KCA kan naar de milieustraat in Rijsenhout worden gebracht of worden ingeleverd bij detaillisten die zijn aangesloten bij het DIS (detailhandel inzamel systeem). De aanwijzing wordt in deze situatie gebruikt om detaillisten die bijvoorbeeld batterijen van particulieren inzamelen, op hun verzoek aan te merken als inzamelpunt. In het kader van de aanwijzing als inzamelpunt kunnen nadere afspraken worden gemaakt met de inzamelende persoon of instantie over bijvoorbeeld de wijze van inzameling, opslag en de afgifte aan de gemeente.

Beleidsregels inzameling oud papier en karton

Op grond van artikel 2, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012 kunnen burgemeester en wethouders inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen. Op grond van artikel 2, derde lid kan het college aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de bescherming van het milieu.

Op grond van artikel 2, tweede lid, sub a, van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012 worden kerken, scholen en verenigingen aangewezen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij zich bij de gemeente hebben aangemeld en voldoen aan de vastgestelde beleidsregels. Het begrip oud papieren karton is nader gedefinieerd in artikel 3, vierde lid van het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening.

De volgende regels zijn van toepassing voor de inzameling van oud papier en karton uit huishoudens.

 • 1.

  De inzamelende instelling (school, kerk, vereniging) moet in de gemeente zijn gevestigd en mag geen commerciële intenties hebben;

 • 2.

  Inzameling vindt plaats met een verzamelcontainer, die op eigen (particulier) terrein staat opgesteld;

 • 3.

  Het ingezamelde papier is eigendom van de gemeente;

 • 4.

  De inzamelaars ontvangen aan het eind van elk kwartaal, en binnen een maand, een vergoeding per kilogram. Deze vergoeding bedraagt minimaal € 0,030 per kilogram.

 • Indien de marktwaarde hoger is, ontvangt de inzamelaar naar rato een hogere vergoeding;

 • 5.

  Een aanwijzing kan worden ingetrokken, indien niet wordt voldaan aan het gestelde in deze beleidsregel, dan wel aan de voorwaarden en beperkingen verbonden aan de aanwijzing.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op < datum >

Publicatie: < datum > in ...

Inwerkingtreding: <datum >

Beleidsregels inzameling textiel

Op grond van artikel 2, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012 kunnen burgemeester en wethouders inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen. Op grond van artikel 2, derde lid kan het college aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de bescherming van het milieu.

Op grond van artikel 2, tweede lid, sub b, van het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012 worden detaillisten, kerken, scholen en/of verenigingen aangewezen voorde inzameling van textiel dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij zich bij de gemeente hebben aangemeld en voldoen aan de vastgestelde beleidsregels. Het begrip textiel is nader gedefinieerd in artikel 3, zesde lid van het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening.

De volgende regels zijn van toepassing voor de inzameling van textiel door instellingen en detaillisten met verzamelcontainers (artikel 2, tweede lid, sub b van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012):

 • 1.

  De inzamelende instelling (detaillist, kerk, school, vereniging) moet in de gemeente zijn gevestigd;

 • 2.

  Inzameling vindt plaats met een verzamelcontainer, die op eigen terrein staat opgesteld;

 • 3.

  Inzameling vindt plaats door of namens instellingen die over een positief advies van het CBF (Centraal Bureau voor de Fondsenwerving) beschikken;

 • 4.

  Inzamelaars doen jaarlijks schriftelijke opgave van de ingezamelde hoeveelheid kleding aan de gemeente, binnen een maand na het verstrijken van het betreffende jaar;

 • 5.

  Een aanwijzing kan worden ingetrokken, indien niet wordt voldaan aan het gestelde in deze beleidsregel, dan wel aan de voorwaarden en beperkingen verbonden aan de aanwijzing.

De volgende regels zijn van toepassing voor de inzameling van textiel aan huis (artikel 2, tweede lid, sub c van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2012):

 • 1.

  Instellingen die in aanmerking willen komen voor het aan huis inzamelen van textiel moeten een positief advies van het CBF (Centraal Bureau voor de Fondsenwerving) overleggen;

 • 2.

  Jaarlijks worden maximaal vier inzamelaars aangewezen voor het inzamelen van textiel aan huis;

 • 3.

  Per kwartaal vindt maximaal één inzameling plaats;

 • 4.

  Elk jaar in november worden de inzamelaars voor het daarop volgende jaar aangewezen;

 • 5.

  Inzamelaars doen binnen een maand na de inzamelronde schriftelijke opgave van de ingezamelde hoeveelheid kleding aan de gemeente;

 • 6.

  Een aanwijzing kan worden ingetrokken, indien niet wordt voldaan aan het gestelde in deze beleidsregel, dan wel aan de voorwaarden en beperkingen verbonden aan de aanwijzing.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op < datum >

Publicatie: < datum > in ...

Inwerkingtreding: <datum >

Beleidsregels inzameling kca

Op grond van artikel 2, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Aalsmeer 2011 kunnen burgemeester en wethouders inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen. Op grond van artikel 2, derde lid kan het college aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de bescherming van het milieu.

Op grond van artikel 2, tweede lid, sub e van het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening van Aalsmeer worden inzamelaars aangewezen voor de inzameling van kca dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij zich bij de gemeente hebben aangemeld en voldoen aan de vastgestelde beleidsregels. Het begrip kca is nader gedefinieerd in artikel 3, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening.

De volgende regels zijn van toepassing voor de inzameling van kca uit huishoudens.

 • 1.

  In de gemeente gevestigde detaillisten, die batterijen en andere waar verkopen die in de afvalfase klein chemisch afval zijn, komen in aanmerking voor een aanwijzing voor de inzameling van kca;

 • 2.

  Het ingeleverde kca dient deugdelijk te worden opgeslagen;

 • 3.

  Het kca dient te worden afgegeven aan de inzameldienst.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op < datum >

Publicatie: < datum > in ...

Inwerkingtreding: <datum >