Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Wegsleepverordening gemeente Best 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Best 2009
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Best 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpHandhaving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 en Wegenverkeerswet 1994, art. 173

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2009Nieuwe regeling

15-06-2009

Groeiend Best, 07-07-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Best 2009

 

 

 

De raad van de gemeente Best;

 

Raadsb e sluit

gezien het voorstel van 26 mei 2009;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet , artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen ;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening gemeente Best

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994 ;

 • c.

  besluit:het Besluit wegslepen van voertuigen ;

 • d.

  voertuig:wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig:wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet ;

 • f.

  het college:het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten,bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het bewaarterrein van het takelbedrijf waarmee het college de wegsleepovereenkomst sluit.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten €75 en voor bedrijfswagens (bus/vrachtwagen) €195;

  • b.

   laden van het voertuig €50 en voor bedrijfswagens €100;

  • c.

   lossen van het voertuig op het bewaarterrein €50 en voor bedrijfswagens €100;

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 7,50 per dag

en voor bedrijfswagens €22,50 per dag.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid , 164, zevende lid , en 174, eerste lid van de wet , zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2009.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Wegsleepverordening gemeente

 

Best 2009”.

Aldus besloten door de raad van Best

in zijn vergadering van

de griffier, de voorzitter,

M.J.H.J. Baijens drs. Y.C.Th.J. Kortmann