Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Best 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Rekenkamercommissie gemeente Best 2009
CiteertitelVerordening Rekenkamercommissie gemeente Best 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBestuur en Recht, Algemeen Bestuurlijk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 81o

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-200903-07-2013Onbekend

15-12-2008

Onbekend

375/BG/Concept
20-12-200501-05-2009Onbekend

12-12-2005

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Rekenkamercommissie gemeente Best 2009

 

 

Paragraaf 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Rekenkamercommissie: de commissie die is ingesteld bij besluit van de gemeenteraad en die ten doel heeft om door middel van beleidsevaluaties en doelmatigheidsonderzoeken een bijdrage te leveren aan de doeltreffendheid van het beoogde beleid, alsmede de doelmatige voorbereiding en uitvoering daarvan;

 • b.

  Doelmatigheid of efficiëntie: het streven om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken;

 • c.

  Doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken;

 • d.

  Rechtmatigheid:de mate waarin het gemeentelijk beleid voldoet aan de wettelijke kaders en regelgeving;

 • e.

  Lid: een lid van de Rekenkamercommissie die op basis van artikel 3, eerste lid door de gemeenteraad is benoemd.

Paragraaf 2 De taak, samenstelling en het lidmaatschap van de rekenkamercommissie

Artikel 2 Taak van de commissie

 • 1.

  Er is een gemeentelijke Rekenkamercommissie.

 • 2.

  De Rekenkamercommissie voert onderzoek uit naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid, van het gemeentelijk beheer en van de gemeentelijke organisatie, naar de rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer, alsmede naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

 

Artikel 3 Samenstelling Rekenkamercommissie

 • 1.

  De Rekenkamercommissie bestaat uit drie leden, die door de gemeenteraad van buiten de kring van zijn leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  Een lid kan maximaal tweemaal herbenoemd worden.

 • 3.

  De leden zoals bedoeld in het eerste lid leggen, alvorens zij hun functie uitoefenen, in een vergadering van de gemeenteraad de eed (verklaring en belofte) af:

“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Rekenkamercommissie benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de Rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)”

 • 4.

  De gemeenteraad wijst één van de leden van de Rekenkamercommissie als voorzitter aan.

 • 5.

  De voorzitter van de Rekenkamercommissie draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de vergaderingen van de Rekenkamercommissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. Hij voert hierover regelmatig overleg met de onderzoeksmedewerkers en de ambtelijk secretaris.

 

Artikel 4 Besluitvorming in de Rekenkamercommissie

 • 1.

  In vergaderingen van de Rekenkamercommissie wordt besloten bij meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid één stem heeft.

 • 2.

  Als de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 3.

  Besluiten kunnen alleen worden genomen als tenminste twee leden ter vergadering aanwezig zijn.

 

Artikel 5 Einde van het lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van een lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Rekenkamercommissie;

  • c.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

 • 2.

  Een lid kan door de gemeenteraad worden ontslagen wanneer hij door ziekte, gebreken of ongeschiktheid niet in staat is zijn functie naar behoren te vervullen.

 

Artikel 6 Verboden handelingen

 • 1.

  Het is voor de leden van de Rekenkamercommissie verboden de handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 15 van de Gemeentewet. De gemeenteraad kan, gehoord de Rekenkamercommissie, een lid van de Rekenkamercommissie die heeft gehandeld in strijd met dit verbod van zijn functie ontslaan.

 • 2.

  Leden van de Rekenkamercommissie overleggen bij benoeming een lijst met daarin opgenomen de nevenfuncties die zij op dat moment vervullen. Tussentijdse wijzigingen in deze lijst worden direct schriftelijk gemeld aan de gemeenteraad.

 

Artikel 7 Vergoeding voor de werkzaamheden van de leden

 • 1.

  De leden van de Rekenkamercommissie ontvangen een maandelijkse vergoeding voor hun werkzaamheden.

  • a.

   De voorzitter van de Rekenkamercommissie ontvangt een maandelijkse vergoeding voor zijn werkzaamheden ter hoogte van 75 procent van het bedrag als genoemd in klasse 1 van de tabel behorende bij artikel 2, eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

  • b.

   De overige twee leden van de Rekenkamercommissie ontvangen een maandelijkse vergoeding voor hun werkzaamheden ter hoogte van 70 procent van het bedrag als genoemd in klasse 1 van de tabel behorende bij artikel 2, eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  Reiskosten en eventuele overige onkosten van de voorzitter en de leden van de rekenkamercommissies worden, op declaratiebasis, vergoed naar de daarvoor bij de gemeente geldende maatstaf.

 • 3.

  De vergoedingen als bedoeld in het eerste en tweede lid komen ten laste van het budget van de Rekenkamercommissie als bedoeld in artikel 13.

Paragraaf 3 De werkwijze van de Rekenkamercommissie

Artikel 8 Reglement van orde

De Rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na de vaststelling onverwijld ter kennisgeving naar de gemeenteraad.

 

Artikel 9 Onderwerpen voor onderzoek en beslissing tot uitvoeren van onderzoek

 • 1.

  De onderwerpen van onderzoek worden jaarlijks vóór 1 oktober als onderzoeksprogramma ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd. Zij houdt hierbij rekening met hetgeen is gesteld in het Profiel (gezamenlijke) rekenkamerfunctie met betrekking tot de uitvoering van onderzoeken.

 • 2.

  De Rekenkamercommissie kiest de onderwerpen voor haar onderzoek, formuleert de probleemstelling en de onderzoeksvragen en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 3.

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de Rekenkamercommissie rechtstreeks ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Artikel 10 Onderzoekverzoek van de gemeenteraad

Als de gemeenteraad besluit tot een onderzoekverzoek aan de Rekenkamercommissie, dan bericht de Rekenkamercommissie de gemeenteraad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de Rekenkamercommissie niet aan het verzoek van de gemeenteraad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

 

Artikel 11 Uitvoering van het onderzoek en rapportage

 • 1.

  De Rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2.

  De Rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de gemeenteraad tussentijds te informeren.

 • 3.

  De Rekenkamercommissie is bevoegd van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke informatie in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van het onderzoek. De Rekenkamercommissie kan de bevoegdheid tot het inwinnen van informatie mandateren aan de medewerkers die haar bij de uitvoering van haar taak terzijde staan. Alle leden van het gemeentebestuur en alle ambtenaren zijn verplicht de gevraagde informatie binnen de door de Rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4.

  De Rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. De Rekenkamercommissie kan rapporten die aan de gemeenteraad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken. De leden van de Rekenkamercommissie en medewerkers die voor de Rekenkamercommissie werkzaam zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van al wat hen in hun hoedanigheid als lid, respectievelijk medewerker ter ore is gekomen.

 • 5.

  De Rekenkamercommissie kan informatiebijeenkomsten beleggen.

 • 6.

  De Rekenkamercommissie stelt betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het onderzoek aan de Rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wiens taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De Rekenkamercommissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 7.

  Na hoor en wederhoor van betrokkenen ten aanzien van het onderzoek zoals bedoeld in lid 6, formuleert de Rekenkamercommissie haar conclusies en aanbevelingen in een nota.

 • 8.

  De Rekenkamercommissie stelt het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die ten minste twee weken bedraagt, haar zienswijze op het onderzoek en de nota aan de Rekenkamercommissie kenbaar te maken.

 • 9.

  Na vaststelling door de Rekenkamercommissie wordt de nota met conclusies en aanbevelingen zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraad aangeboden. Hierbij worden de reacties van de betrokkenen en het college van burgemeester en wethouders gevoegd.

Paragraaf 4 De ondersteuning van de Rekenkamercommissie

Artikel 12 Medewerkers

 • 1.

  De Rekenkamercommissie is bevoegd, ten laste van het budget als bedoeld in artikel 13, (tijdelijk) medewerkers aan te stellen.

 • 2.

  De medewerkers van de Rekenkamercommissie verrichten werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie en zijn terzake van de werkzaamheden uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Rekenkamercommissie.

 • 3.

  Medewerkers kunnen, indien de Rekenkamercommissie hen daartoe de bevoegdheid toekent, alle informatie verzamelen die de Rekenkamercommissie in het belang van het onderzoek nodig acht.

 • 4.

  De Rekenkamercommissie is tevens bevoegd ten laste van het budget als bedoeld in artikel 13 externe deskundigen in te schakelen. Het hiervoor in lid 2 gestelde is op de externe deskundigen dienovereenkomstig van toepassing.

Paragraaf 5 De kosten van de Rekenkamercommissie

Artikel 13 Budget

 • 1.

  De Rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

 • a.

  de vergoedingen die krachtens artikel 7 zijn toegekend aan de leden van de Rekenkamercommissie;

 • b.

  medewerkers;

 • c.

  externe deskundigen die mogelijk door de Rekenkamercommissie zijn ingeschakeld en

 • d.

  de overige uitgaven die de Rekenkamercommissie nodig acht voor de uitvoering van haar taak.

Paragraaf 6 Slotbepalingen

Artikel 14 Citeertitel; inwerkingtreding; vervallenverklaring

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Rekenkamercommissie gemeente Best 2009.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2009.

 • 3.

  Per laatstgenoemde datum vervalt de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Best 2005, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 12 december 2005.