Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zutphen

Verordening VROM Starterslening Zutphen 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZutphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening Zutphen 2008
CiteertitelVerordening VROM Starterslening Zutphen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageGemeentelijke uitvoeringsregels VROM Starterslening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2013Art. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 9 en art. 12

17-12-2012

Zutphense Koerier, 16-01-2013

KC/Omgeving99534
01-07-2008Titel, art. 6

16-06-2008

Zutphense Koerier, 18-06-2008

2008.05466
13-09-200701-09-200701-02-2013Nieuwe regeling

21-05-2007

Zutphense Koerier, 05-09-2007

SR/REO 3.904

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening 2008

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethoduers van 23 april 2007 met nummer SR/REO 3.904;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

VERORDENING VROM STARTERSLENING ZUTPHEN 2007

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening VROM starterslening: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  VROM Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die wordt verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening;

 • d.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM starterslening behoort. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  Huishouden: ten behoeve van de draagkrachttoets wordt onder het huishouden verstaan het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren. Onder het hiervoor bepaalde kunnen zowel eenpersoons-huishoudens, als tweepersoonshuishoudens als huishoudens met kinderen in aanmerking komen voor een starterslening.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2  

 • 1.

  De gemeenteraad van Zutphen heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a. bedoelde huishoudens startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b. bedoelde woningen.

 • 2.

  De gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3  

 • 1.

  Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Zutphen en SVn onverkort van toepassing.

 • 2.

  De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een starterslening toe te kennen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening.

 • 3.

  De hoogte van de VROM starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van €30.000,-

 • 4.

  De starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 5  

 • 1.

  Uit de gemeenterekening VROM Starterslening kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal het door burgemeester en wethouders vast te stellen toekenningsplafond.

 • 2.

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3.

  Aanvragen welke in verband met het eerste lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6  

 • 1.
  • a.

   Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

   • 1.

    Van meerderjarige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewonen.

   • 2.

    Van meerderjarige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar inwonend zijn.

  • b.

   Voor het verwerven van nieuwe koopwoningen, waarvan de  verwervingskosten niet hoger zijn dan €210.000,  in door burgemeester en wethouders aangewezen projecten

   of

   voor het verwerven van bestaande koopwoningen in de gemeente Zutphen waarvan de  verwervingskosten niet hoger zijn dan €200.000, tot een maximum aantal bepaald door burgemeester en wethouders

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het eerste lid genoemde bedragen aan te passen.

 • 3.

  Koopwoningen die met korting op de marktwaarde worden aangeboden zijn in principe uitgesloten van de VROM starterslening Zutphen. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten voor specifieke projecten hiervan af te wijken.

 • 4.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor specifieke nieuwbouw projecten nadere voorwaarden stellen of laten vervallen aan de verkoop, die voorafgaand zijn aan de mogelijkheid voor het verkrijgen van een starterslening.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7  

 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier.

 • 3.

  De verdere afhandeling van een aanvraag vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de Productspecificaties Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de starterslening

Artikel 8  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3.

  Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4.

  In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de starterslening

Artikel 9  

 • 1.

  Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2.

  Extra aflossing op de starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3.

  Bij verkoop van de woning dient de restant schuld ineens en volledig te worden afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11  

Deze verordening treedt in werking op 1 september 2007. De Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Zutphen 2003 vervalt met ingang van heden.

Artikel 12  

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening VROM Starterslening Zutphen 2012”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen,

gehouden op:

De voorzitter, de griffier,

Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening als bijlage bij de Verordening VROM Starterslening

Gemeentelijke uitvoeringsregels VROM Starterslening