Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Aanwijzingsbesluit voor van de vergunningplicht vrijgestelde evenementen in de openbare ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit voor van de vergunningplicht vrijgestelde evenementen in de openbare ruimte
CiteertitelAanwijzingsbesluit voor van de vergunningplicht vrijgestelde evenementen in de openbare ruimte
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:25 lid 3 APV en artikel 174 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2012Nieuwe regeling

04-06-2012

Houtens Nieuws

BWV12.0263

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voor van de vergunningplicht vrijgestelde evenementen in de openbare ruimte

AANWIJZINGSBESLUIT VOOR VAN DE VERGUNNINGPLICHT VRIJGESTELDE EVENEMENTEN IN DE OPENBARE RUIMTE

De burgemeester van de gemeente Houten,

 

daartoe bevoegd ingevolge artikel 2:25 derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Houten (hierna APV),

 

gelet op het gestelde in artikel 174 van de Gemeentewet,

 

Overwegende:

 • -

  dat het in het kader van deregulering gewenst is om het aantal vergunningprocedures te beperken en de categorieën van evenementen die vrijgesteld worden van de vergunningplicht, uit te breiden;

 • -

  dat de impact op de omgeving van een aantal evenementen laag is. De risico’s zijn van dien aard dat er geen aanvullende maatregelen getroffen hoeven te worden. De standaardmaatregelen voldoen;

 • -

  dat in het belang van de openbare orde en veiligheid de burgemeester door middel van een meldingsplicht in ieder geval geïnformeerd wil zijn over de activiteit.

 

Besluit:

 • 1.

  De hieronder genoemde categorieën aan te wijzen als evenementen waarvoor vrijstelling van de vergunningplicht geldt mits

  • a.

   de daarvoor bedoelde meldingsprocedure is gevolgd;

  • b.

   aan de gestelde voorwaarden en voorschriften wordt voldaan;

  • c.

   de burgemeester niet binnen 10 werkdagen na ontvangst van de melding besluit dat voor het evenement toch een vergunning moet worden aangevraagd of om het evenement te verbieden.

 • 2.

  Het besluit “vrijstelling vergunningplicht aangewezen categorieën evenementen”, genomen op 12 juni 2007, in te trekken.

 

Categorieën evenementen:

Evenementen zijn vrijgesteld van de vergunningplicht indien zij aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1.

  De activiteit heeft geen commercieel doel;

 • 2.

  De activiteit vindt plaats in de openbare ruimte;

 • 3.

  De activiteit is niet een besloten feest op of aan de weg en/of heeft geen uitstraling naar de openbare ruimte;

 • 4.

  De activiteit vindt niet plaats op de dag waarop Koninginnedag of Bevrijdingsdag wordt gevierd;

 • 5.

  De activiteit vindt niet plaats in het kader van het Europees kampioenschap voetbal of Wereldkampioenschap voetbal;

 • 6.

  Er is maximaal het volgend aantal personen tegelijkertijd aanwezig:

  • a.

   300 personen als de activiteit in de open lucht plaatsvindt of

  • b.

   50 personen als de activiteit in een tent plaatsvindt;

 • 7.

  De activiteit vindt niet meer dan twee keer per jaar plaats;

 • 8.

  De activiteit vindt niet plaats op één of meer van de volgende locaties:

  • a.

   in winkelcentrum Het Rond en de directe omgeving daarvan;

  • b.

   in winkelcentrum Castellum en de directe omgeving daarvan;

  • c.

   Plein (Oude Dorp) en de directe omgeving daarvan;

  • d.

   de Rietplas en de directe omgeving daarvan;

  • e.

   Speelbos Nieuw Wulven.

 • 9.

  De activiteiten vinden op één dag plaats binnen de volgende tijdstippen:

  a.9.00 uur en 23.00 uur

  en

 • b.inclusief opbouw en afbouw tussen 7.00 uur en 24.00 uur.

 • 10.

  Er worden geen doorgaande wegen en/of wijkstraten afgesloten;

 • 11.

  Het ten gehore brengen van muziek is niet het hoofddoel van het evenement;

 • 12.

  Het geluidsniveau is op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron maximaal 60 dB(A) en 75 dB(C)(“achtergrondmuziek”);

 • 13.

  Er wordt geen kampvuur aangelegd/gehouden;

 • 14.

  Er wordt geen vuurwerk afgestoken;

 • 15.

  Er worden slechts objecten met een oppervlakte van minder dan 25 m² per object geplaatst (bijvoorbeeld (party)tenten, luchtkussens of trampolines).

 

Als aan één van bovengenoemde voorwaarden niet wordt voldaan, is er geen sprake van een van de vergunningplicht vrijgesteld evenement en mag het evenement niet worden gehouden voordat hiervoor een vergunning op grond van artikel 2:25, lid 1 APV is verleend.

 

Eventueel van toepassing zijnde overige wet- en regelgeving blijft onverminderd van kracht.

 

Aldus besloten door de burgemeester van Houten op 4 juni 2012

 

 

De burgemeester,

 

C.H.J. Lamers