Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelderland

Regels collectief particulier opdrachtgeverschap Gelderland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelderland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegels collectief particulier opdrachtgeverschap Gelderland
CiteertitelRegels collectief particulier opdrachtgeverschap Gelderland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpsubsidies, huisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011, art. 1.2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Nieuwe regeling

27-11-2012

Provinciaal Blad, 2012/186

zaaknummer 2012-002583

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels collectief particulier opdrachtgeverschap Gelderland

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Gelet op artikel 1.2, tweede lid, van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011; Gelet op titel 4.4 van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011;

BESLUITEN

Vast te stellen de volgende regeling:Regels collectief particulier opdrachtgeverschap Gelderland

Artikel 1 Definitie

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Cpo: Collectief particulier opdrachtgeverschap, een woningbouwproject dat wordt gerealiseerd door een collectief;

 • b

  Collectief: een groep aspirant-bewoners die zich verenigd heeft in een rechtspersoon die beoogt hun belangen in een project van collectief particulier opdrachtgeverschap te behartigen.

Artikel 2 Algemene criteria

 • 1

  Subsidie als bedoeld in artikel 4.4 van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 kan worden verstrekt aan een collectief ten behoeve van procesbegeleidingsactiviteiten evenals ontwerpactiviteiten door een deskundige, voor woningbouwprojecten die gerealiseerd worden door middel van Cpo.

 • 2

  Subsidie als bedoeld in artikel 4.4 van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 kan worden verstrekt aan een gemeente ten behoeve van eenmalige niet-reguliere activiteiten ter stimulering van woningbouw met collectief particulier opdrachtgeverschap.

Artikel 3 Subsidiecriteria

De subsidie op grond van artikel 2, eerste lid, kan worden verstrekt indien:

 • a

  de omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, nog niet afgegeven is;

 • b

  alle woningen binnen een Cpo-woningbouwproject bij indiening van de aanvraag in aanmerking zouden komen voor een Nationale Hypotheekgarantie, en

 • c

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente een positief advies heeft afgegeven ten behoeve van het Cpo-woningbouwproject.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

 • 1

  De subsidie op grond van artikel 2, eerste lid, bedraagt:

  • a

   maximaal € 5.000,-- per woning, tot een maximum van € 50.000,-- per Cpo-woningbouwproject indien het nieuwbouw betreft;

  • b

   maximaal € 8.000,-- per woning, tot een maximum van € 80.000,-- per Cpo-woningbouwproject indien het bestaande bouw betreft of sloop met nieuwbouw;

  • c

   Subsidie als bedoeld onder a en b bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten.

 • 2

  De subsidie op grond van artikel 2, tweede lid, bedraagt 50% van de kosten van nietreguliere werkzaamheden van een gemeente op het gebied van Cpo, met een maximum van € 25.000,-- per gemeente.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze regeling is vastgesteld onder voorbehoud van inwerkingtreding op 1 januari 2013 van de wijziging van de Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011 (besluit van PS van 7 november 2012, PS2012/756).

 • 2

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

 • 3

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regels collectief particulier opdrachtgeverschap Gelderland.

Gedeputeerde Staten van Gelderland